Hotărârea nr. 47/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D.- " LOCUINTA PARTER", TEREN IN SUPRAFATA DE 291 MP, SITUAT IN ZONA KM 5, PARCELA A1095/27/1, SOLA 122, PROPRIETATE HANGANU DANUT

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu – LOCUINTA PARTER,

teren in suprafata de 291 mp ,

situat in zona KM 5, parcela A1095/27/1, sola 122,

proprietate particulara HANGANU DANUŢ

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 – Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – LOCUINTA PARTER, teren in suprafata de 291 mp , situat in zona KM 5, parcela A1095/27/1, sola 122, proprietate particulara, conform documentatiei anexate care face parte integranta din hotarare.

Terenul este proprietate particulara HANGANU DANUŢ conform contractului de vanzare cumparare nr. 5218/01.11.1999, autentificat de notar public Carmen Iordan

 

Art. 2 – Compartimentul  Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, d-lui Hanganu Danut, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 


 PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

CONSTANTA

NR 47/ 17.02.2004