Hotărârea nr. 468/2004

HOTARARE PRIVIND VALIDAREA ALEGERII IN CALITATE DE CONSILIER A DOMNULUI MARIN EMIL


românia

judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind validarea alegerii in calitate de consilier a domnului Marin Emil

Consiliul local al municipiului Constanta , intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE ,raportul Secretarului Municipiului, raportul Comisiei de validare ,precum si adresa nr53/20.12.2004 emisa de filiala JudeteanaPNL Constanta; Văzând dispoziţiile art.92 , alin 9 din Legea 67 /2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,precum si ale HCLM nr. 46 f 723.12.2004, privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal;

In temeiul prevederilor art.32 alin3, art 34 alin l si art.46 alin. l si alin.5 din Legea nr.215/2001 , privind Administraţia Publica Locala ;

HOTARESTE :

ART. l -- Se aproba validarea alegerii domnului Marin Emil in funcţia de consilier al Consiliului local al municipiului Constanta in locul domnului Serbu Gheorghe Vergii;

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre domnului Marin Emil precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de 25  de consilieri din  25   membri

PREŞEDINTE DE COMISIE ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

Nr.468 /23.12.2004românia

judeţul constanta

municipiul constanta

SECRETAR

NR.


REFERAT

Văzând cererea de demisie depusa de domnul consilier municipal Serbu Gheorghe Vergii, , inregistrata sub nr. 153950/20.12.2004 , urmare alegerii acestuia in calitate de senator, precum si adresa nr.53/20.12.2004 depusa de filiala Judeţeană PNL Constanta;

Văzând dispoziţiile art.8 8 alin. l lit."g" din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei.

In conformitate cu dispoziţiile art.92 alin 9 din Legea 67 /2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale in urma alegerii domnului Serbu Gheorghe Vergii,   in calitate de senator urmează sa fie validat un nou consilier din lista de supleanţi prezentata de P.N.L Constanta.

SECRETAR MUNICIPIU,


MARCELA ENACHEromânia

judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE VALIDARE


RAPORT

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, prin care se propune validarea in calitatea de consilier municipal a domnului Marin Emil aflat pe lista de consilieri supleanţi ai PNL.

Studiind expunerea de motive a iniţiatorului si raportul Secretarului Municipiu prezentate in susţinere si luând act de adresa PNL Filia Constanta ,in conformitate cu prevederile art .92 alin 9 din Legea nr.67/2004_ privind Alegerea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale si art.32 alin 3 si art 34 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica Locla, avizam favorabil propunerea de validare in calitate de consilier municipal a domnului Marin Emil.


COMISIA DE VALIDARE,

 RADULESCU VICTOR ILIE

MOGA NICOLAE
IBRAIM TEMUR          

CALOTA DUMITRU


Bd. Tomis nr. 5I;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA