Hotărârea nr. 466/2004

HOTARARE PRIVIND VALIDAREA ALEGERII IN CALITATE DE CONSILIER A DOMNEI BASESCU LENUTA DOINITA


judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind validarea alegerii in calitate de consilier a domnei Basescu Lenuta Doinita

Consiliul local al municipiului Constanta , intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE ,raportul Secretarului Municipiului, raportul Comisiei de validare ,precum si adresa nr 589/.2004 filiala PD ConstantaOrganizatia Judeţeană;

Văzând dispoziţiile art.92 , alin 9 din Legea 67 72004 prryjnd alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,precum si ale HCLM nr.465/23.12.2004, privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal;

In temeiul prevederilor art.32 alin3, art 34 alin l si art.46 alin. l si alin. 5 din Legea nr.215/2001 , privind Administraţia Publica Locala ;

HOTARESTE :

ART. l — Se aproba validarea alegerii domnei Basescu Lenuta Doinita in funcţia de    consilier al Consiliului local al municipiului Constanta in locul domnului Mironescu Laurentiu;

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre domnei Basescu Lenuta Doinita precum si Prefecturii judeţului Constanta , spre ştiinţa.

Adoptata de 24 de consilieri din 24 membri

PREŞEDINTE DE COMISIE ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

Nr.466 /23.12.2004românia

judeţul constanta

municipiul constanta

SECRETAR

NR. 154153/21.12.2004


REFERAT

Văzând cererea de demisie depusa de domnul consilier municipal Mironescu Laurentiu, înregistrata sub nr. 153891720.12.2004 , urmare alegerii acestuia in calitate de deputat, precum si adresa nr.589/2004 depusa de P.D. Constanta;

Văzând dispoziţiile art. 88 alin. l lit."g" din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei.

In conformitate cu dispoziţiile art.92 alin 9 din Legea 67 /2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale in urma alegerii domnului Laurentiu Mironescuy/in calitate de deputat urmează sa fie validat un nou consilier din lista de supleanţi prezentata de P.D Organizaţia Judeţeană Constanta.

secretar municipiu,


marcela enache


românia
   judeţul constanta

municipiul constanta CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE VALIDARE


RAPORT

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, prin care se propune validarea in calitatea de consilier municipal a domnei BASESCU LENUTA DOINIT Al aflat pe lista de consilieri supleanţi ai PD.

Studiind expunerea de motive a iniţiatorului si raportul Secretarului Municipiu , prezentate in susţinere si luând act de adresa PD Filia Constanta ,in conformitate cu prevederile art .92 alin 9 din Legea nr.67/2004_ privind Alegerea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale si art.32 alin 3 si art 34 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica Locla, avizam favorabil propunerea de validare in calitate de consilier municipal a domnei BASESCU LENUTA DOINITA.


COMISIA DE VALIDARE,

RADULESCU VICTOR ILIE MOGA NICOLAE,
IBRAIM TEMUR
CALOTA DUMITRU


 

 


Bd. Tomisnr. 51 ;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA