Hotărârea nr. 465/2004

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA VACANT AL UNUI LOC DE CONSILIER MUNICIPAL


judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
privind declararea ca vacant al unui loc de consilier municipal

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa Ordinara din data de 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre , raportul Secretarului municipiului Constanta, precum si cererea de demisie înregistrata sub nr.153891/20.12.2004 a domnului Laurentiu Mironescu urmare alegerii acestuia in calitate de deputat;

Văzând dispoziţiile art.88 alin.l lit."g" din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei.

In temeiul prevederilor art.30 aliniatul nr.l     lit.e    si art. 46 din Legea nr.215/2001 , privind Administraţia Publica Locala ;

HOTARESTE:

ART. l - Se declara vacant locul de consilier municipal deţinut de domnul Laurentiu Mironescu.

ART.2 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si spre ştiinţa , Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de 24   consilieri din  24 membri.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

NR.465/23.12.2004
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAromânia

judeţul constanta

municipiul constanta

SECRETAR

NR. 152955/16.12.2004


REFERAT

Văzând cererea de demisie depusa de domnul consilier municipal Laurentiu Mironescu, înregistrata sub nr. 153891/20.12.2004, urmare alegerii acestuia in calitate de deputat;

Văzând dispoziţiile art.88 alin. l lit."g" din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei.

In temeiul prevederilor art.30 aliniatul nr.l lit.e si art. 46 din Legea nr.215/2001 , privind Administraţia Publica Locala ;

In conformitate cu art.45 din legea nr.215 /2001 s-a elaborat prezentul referat la proiectul de hotărâre privind declararea ca vacant al unui post de consilier municipal.

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA  ENACHE

BA Tomis nr. 5I;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR.5

AVIZ

Analizând proiectul de hotărâre privind ca vacant al unui loc de Consilier – dl.Mironescu

Laurentiu ;

 


Având in vedere expunerea de motive prezentata in susţinere de domnul


 In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica;

Se avizează favorabil proiectul de hotarare:


 


PREŞEDINTELE COMISIEI NR 5,