Hotărârea nr. 46/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D.- CONSTRUIRE HOTEL S+P+3-5E, STR.STEFAN CEL MARE NR.2, TEREN IN SUPRAFATA DE 595,64 MP, PROPRIETATE PETRE MIRCEA SI MARIA

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HOTEL S+P+3-5E,

str. Ştefan cel Mare nr. 2, teren în suprafaţă de 595,64 mp,

proprietate Petre Mircea şi Maria.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data ______ 2004.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HOTEL S+P+3-5E, str. Ştefan cel Mare nr. 2, teren în suprafaţă de 595,64 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul MTCT nr. 52/2003 şi a avizului nr. 6760/2003 de la Ministerul Culturii şi Cultelor.

  Terenul este proprietate Petre Mircea şi Maria conform contractului de vanzare – cumpărare    autentificat sub nr. 2031/2001 la Biroul Notarului Public Mariana Mihăescu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, D-ului PETRE MIRCEA,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de ___ consilieri din 31 membri.

 

           


 
PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

  


 CONSTANTA

 NR 46/ 17.02.2004