Hotărârea nr. 458/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 214/30.05.2003 (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C ECOSAL)

    românia

judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCLM nr. 214/30.05.2003

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de29.09,2004;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, adresele S.C. Ecosal S. R. L, înregistrate sub nr. 106382/24,08,2004 si 116705/21.09.2004, precum si avizul Comisiei de specialitate nr.5 - Juridică;

Văzând cererea de demisie a domnului Serbanescu Valentin înregistrata la S.C. Ecosal S.R.L, sub nr, 393/06,08,2004;

Având în vedere HCLM nr.214/30.05.2003 privind Consiliul de Administraţie al S.C. Hcosal S.R.L, Constanţa;

în temeiul prevederilor art,38T lit/'j" §i a^e art,46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE;

ART, l Se modifică componenţa Consiliul de Administraţie al S.C. Ecosal S.R.L. Constanta aprobată prin HCLM nr.2\4/30.05.2003, în sensul că se înlocuieşte domnul Serbanescu Valentin cu domnul Tanase VirgiL

ART. 2 Se modifică componenţa Consiliul de Administraţie al S.C. Ecosal S.R.L. Constanţa aprobată prin HCLM nr.214/30.05.2003, în sensul că se înlocuieşte domnul Caciuloiu Nicolae cu doamna Costea An i s ou ni .

ART. 3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publică Locală, persoanelor invocate la art. l si 2, S.C. Ecosal S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR. 458/29.09.2004