Hotărârea nr. 457/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 212/30.05.2003(CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATC)

 


românia

judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCLM nr. 212/30.05.2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09.2004;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan    Mazăre,    adresa    R. A.T.C    Constanta    înregistrata    sub    nr. 116506/21.09.2004,   precum   si  avizul   Comisiei   de   specialitate  nr.5 Juridică;

Având   în   vedere   HCLM   nr.212/30,05,2003   privind   Consiliul   de Administraţie al R,A.T.C. Constanţa;

în temeiul prevederilor art38, lit."j" şi ale art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l Se modifică componenţa Consiliul de Administraţie al R.A.T.C. Constanţa aprobata prin HCLM nr.212/30,05.2003, în sensul că se înlocuieşte domnul Lungoci Dumitru Lucian cu domnul Oteltn Vasile.

ART. 2 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publică Locală, persoanelor invocate la art l, R,A.T.C. Constanta, în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanta, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA NR.457/29.09.2004