Hotărârea nr. 445/2004

HOTARAREA PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L.M. NR 301/2004(RADIERE CF.HCLM 296/2001 - S-A MODIFICAT NR. DE INVENTAR)

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L.M. NR 301/2004

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din

data de 29.09.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr, 5- Juridica, Referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 114539/15.09.2004;

Văzând H.C.L,M, nr. 296/2001, Dispoziţia nr.914/01.04.2004 a Primarului Municipiului Constanta si Protocolul nr.4700/15,04.2004 a R.A,E,D,P.P,Constanta si H.C.L.M. nr.301/02.08.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 l i t "f" si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinse in art. l din H.C.L.M. nr.301/02.08.2004, în sensul ca in loc de: "Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in str. Str. Dobrila Eugeni u nr,2, bl .H, se .B, et.6, ap. 69, cu număr de inventar 10104 si valoare de inventar 149,000 lei" acesta va avea următorul cuprins: tLSe aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. n r. 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in str. Str. Dobrila Eugeniu nr,2, bl.H, sc,B, et,6, ap.69, cu număr de inventar 15722 si valoare de inventar 368,000 lei".

Art.2-.Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către Caraiorgu Dumitru sî Măria, cu domiciliul in municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.222, bl.TD7, ap.54, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinirc, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                            SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR 445/ 29.09.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: <KW> - 41 - 70SI01; Tel: 0040 - 4 J - TOS l Qă l «TOT CONSTANTA - ROMÂNIA


 


JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUMCIPIULUT CONSTANTA

DIRECŢIA PATRTMOMU

SERVICIUL PATRIMONIUREFERAT

PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.CL.M. NR.301/2004


 

 


In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 199S privind proprietatea publica sî regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin KC.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea R. A. E, D .P, P., la poziţia 286 este consemnat imobil situat in Str, Dobrila Eugeniu nr.2, bl.H, sc.B, et.6, ap.69, nr de inventar 15722 si val. de inventar 368.000 lei.

Prin Dispoziţia nr.914/0L04.2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul (apartament) situat in Constanta, str, Str Dobrila Eugeniu nr,2, b l,H, sc.B, et.6, ap,69, cu nr. de inventar 15722 si val, de inventar 368,000 lei, condiţionat de achitarea sumei de 54,832.452 lei prevăzuta in art3 din dispoziţie, suma achitata prin Chitanţa seria TS nr.2 85 5400.

Prin Protocolul de predare primire nr,4700/15,042004, R.A.E,D.P.P.Constanta preda imobilul {apartament)situat in Str, Dobrila Eugeniu nr,2, bl,H, se,B, et.6, ap.69.

In art, l din H.C.L.M. nr,301/02.08.2004 în mod eronat s-a trecut nr. de inventar 10104 in loc de 15722 si val de inventar 149,000 lei in loc de 368.000 lei;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. l al H,C.L.M. nr.301/2004 in sensul ca acesta va avea următorul cuprins: "Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr, 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in str. Str. Dobrila Eugeniu nr.2, bl.H, sc.B, et.6, ap.69, cu nurnar de inventar 15722 si valoare de inventar 368,000 lei".


 


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin


Verificat
ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN

 

 


BiL. Tcmmnr. .il.Kjis: (JII411    41 - 7»B10l;Tcl: 0(W(I - 41 - 708 ] 05; 8TW CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COINSTANŢA COMISIA NR.5-JURIDICA


 


RAPORT


-


Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art, 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala^ s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24,07,200 1 ;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea R, A. E. D. P, P,, la poziţia 286 este consemnat imobil situat in Str. Dobrila Eugeniu nr,2, bl. H, sc.B, et,6, ap.69, nr de inventar 1 5722 si val. de inventar 368.000 lei.

Prin Dispoziţia nr.9 1 4/0 1.04.2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul (apartament) situat In Constanta, str, Str, Dobrila Eugeniu nr.2, bl.H, sc.BT et,6, ap.69, cu nr. de Inventar 15722 si val. de inventar 368.000 lei, condiţionat de achitarea sumei de 54.832.452 lei prevăzuta in art. 3 din dispoziţie, suma achitata prin Chitanţa seria T S nr,2855400.

Prin Protocolul de predare primire nr.4 700/1 5. 04. 2004, R. A. E. D. P.P. Constanta preda imobilul (apartament)situat in Str Dobrila Eugeniu nr.2, bl.H, sc.B, et.6s ap.69.

In art. l din H.C.L.M. nr.30 1/02.08. 2004 in mod eronat s-a trecut nr. de inventar 10104 in loc de 15722 si val de Inventar 149.000 lei in loc de 368.000 lei;

In temeiul prevederilor art. 46, alin, 5 din Legea nr, 215 / 2001 privind administraţia publica locala;


 


Comisia nr.5-Iuridica, avizează favorabil  proiectul de hotărâre

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art, l al H,C,L,M, nr.30 1/2004 in sensul ca acesta va avea următorul cuprins: "Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in str, Str. Dobrila Eugeniu nr,2, bl.H, se. B, et.6, ap.69, cu număr de inventar 15722 si valoare de inventar 368.000 lei".


PREŞEDINTE COMISIA NR.5

 

DAN UT MOISOIU

 

Bd.Tomiinr. SUFax: (H14I1   41 -TOS 10i;Tel: W(t- 41 - 7[MSI05: K700 CONSTANTA - ROMÂNIA