Hotărârea nr. 444/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M. NR.122/2000 ATESTATA PRIN HG. NR.904/2002

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 

HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M. NR.122/2000 ATESTATA PRIN HG. NR.904/2002


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intnmit in şedinţa ordinara din data 29.09.2004.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 2, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr, 116374 /2004;

Văzând dispoziţiile H, G. nr, 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătăţii si Familiei in domeniul public al municipiilor, oraşelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective si H. G, nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătăţii si Familiei in domeniul public al judeţelor si administrarea consiliilor judeţene respective, precum si Ordinul Ministrului sănătăţii nr, 389/22.04.2003 privind aprobarea structurii organizatorice a unităţilor sanitare din Judeţul Constanta;

In temeiul prevederilor art 38 li t "f si art 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, aprobat prin H, C. L. M. nr. 122/2000, anexa nr.!6T 17 si I8f a unor imobile, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare si Direcţiei Patrimoniu, in vederea aplicării ei, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25


consilieri din 27 membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANTA NR444/ 29.09.2004

Bd. Tomisnf. SliFavQWO   II    70SIOI: Tul: 0040 -41 - 7CSI05; &70U CONSTANT A - ROMÂNIA


Anexa la HCLM nr.444/ 29.09.2004

 

DENUMIREA

BUNULUI

Elemente de identificare

Nr. Anexa

HCLM 122/2000

Nr. crt. ce se radiază

SPITALUL MUNICIPAL

CLĂDIRE POARTA

Str. Ştefan cel Mare nr, 1 33 SC=35,00 mp VaUnv,= 138,l04lei

17

49

CLĂDIRE ADMINISTRATIV RADIOLOGIE -NEUROLOGIE MEDICALA 2

Str. Ştefan cel Mare nr, 133 SC=435,70 mp VaL im =1.404.774 lei

17

51

CLĂDIRE MEDICALA 1 SECŢIE BOLI

INTERNE SI DIABET

Str. Ştefan cel Mare nr. 133 SC=600,00 mp Val. inv =2,478,305 lei

17

53

GRUP ELECTROGEN

Str. Ştefan cel Mare nr. 133 SC=24,QO mp

17

56

CLĂDIRE POLICLINICA 2 + FIZIOLOGIE + OFTALMOLOGIE + BMF

Str. Ştefan cel Mare nr. 133 SC=1. 047,00 mp Val. inv.=l 9.058.630 lei

17

57

TEREN AFERENT SPITALULUI

Ml^ICIPAL

S ir. Ştefan cel Mare nr. 1 33 St=12.5S9,SOmp

17

58

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN

-POLICLINICA ADULŢI -POLICLINICA COPII -POLICLINICA STOMATOLOGICA -ANEXE

B-dulTomis Nr.145 Se, =3.300,00mp Se, =600,00 mp Se, =41 2,00 mp Se. =162,50mp Val. înv. =84.363.990 Iei

ÎS

68

CENTRALA TERMICA

B-dLil Tomîsnr_t45

VaL inv =3. 8 16.2 18 lei

IR

69

ANEXA STAŢIE OXIGEN

B-dull omis nr. 145 Val, inv. =188.785 lei

ÎS

70

POST TRAFO

^   B-dul To mi s nr, 1 45 VaLinv.=269,5ll lei

13

71

 


 


 

 

INSRALATII ELECTRICE EXTERIOARE

B-dul Tomîs nr, 1 45

18

72

INSRALATII

TERMICE EXTERIOARE

B-dulToniisnr,145 Val, înv, =1,001,752 lei

ÎS

73

INSRALATII ALIMENTARE APA

B-dulTomisnr.145 Val. mv.=4 14.327 Iei

18

74

CANALIZARE

B-dul Tomis nr. 1 45 Val. inv.=902.762 lei

18

75

AMENAJĂRI EXTERIOARE DRUMURI

B-dul Tomis nr. 1 45 Val, inv.=1.104.6SOlei

18

76

BARACA PENTRU AMBALAJE

B-dul Tomis nr, 1 45 Val. inv.=55,864 lei

18

77

BORDEI PENTRU

ALIMENTE

B~dulTomLsnr,I45 Sc,=240,GO mp Val, inv,=24,500 lei

18

78

DEPOZIT AMBALAJE

B-dul Tom îs nr, 145 Val. inv.=5.763 lei

18

79

SERA FLORI SPITAL

B-dul Tomis nr.145 Val. inv, =26. 1 27 lei

18

80

BECI COMBUSTIBIL

B-dul Tomis nr.145 Val. inv.=7.042 lei

18

81

CLĂDIRE COBALTOTERAP1E

B-dul Torni s nr.145 Val. inv.=2.Q92.553 Ici

18

82

CABINA PAZA

NR.2

B-dul Torni s Jir. 145

Val. inv,=2,554 lei

18

83

MAGAZIE MIJLOACE FIXE

B-dul Tomis nr.145

84

ŢARC GUNOI

B-dul Torni s nr.145

18

85

ÎMPREJMUIRE SPITAL

B-dul Tomis nr.145 L.=460,00 ml Val. inv.=183.0GGlei

18

86

TEREN AFERENT SPITAL CLINIC JUDEŢEAN

B-dulTomis nr.145 St.=65.0GO,00 mp Val. inv.=lS.890.235.000

lei

18

87

ARHIVA

Str, Badea Cart an nr,6 Sc,=375,00mp

18

88

1 I-.KKN AFEBJENT ARHIVEI

 

Str. Badea Cartan nr,6

St.=375,00mp

Val. inv,= 108.982. 125 lei  

18

m

 


SECŢIE EXTERIOARA RECUPERARE PEDIATRICA

Aleea Lăcrămioarei nr.l Val. inv =1.049.572 lei

18

90

TEREN AFERENT SECŢIEI EXTERIOARE RECUPERARE PEDIATRICA

Aleea Lăcrămioarei tir. l St.=420,00 mp. Val. inv.=1 22.059.980 lei

18

91

SECŢIE EXTERIOARA PSIHIATRIE PALAZU MARE

Str. Sentinelei nr.27 Se^2.340,00mp Val. inv.=l. 550.096. 1 05 lei

18

92

TEREN AFERENT SECŢIEI EXTERIOARE PSIHIATRIE PALAZU MARE

Str. Sentinelei nr.27 St. =60. 160,00mp Val. inv -16.5 12.355.840 lei

18

93

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE PALAZU MARE

PAVILION COPII

Str. Sentinelei nr.40

Sc.=407,47mp Val. inv =482,734 lei

16

31

PAVILION

ADMINISTRATIV

Str. Sentinelei nr.40 Sc.=222,5Qrrjp Val. inv -625.000 Lei

16

32

PAVILION BLOC ALIMENTAR

Str. Sentinelei nr.40 Sc.=784,25mp Val. inv -700.206 lei

16

33

CENTRALA TERMICA

Str. Sentinelei nr,40 Sc.^172,50mp Val. înv- L3 13. 450 lei

16

34

ATELIER

Str. Sentinelei nr.40 Sc,=166,6Qmp Val, inv, =20,200 lei

16

35

MORGA

Str, Sentinelei nr,40 Sc.=28,70mp Val. inv. =22.260 lei

16

36

CABINA POARTA

Str. Sentinelei nr,40 Sc.=90,94mp Val. inv.= 18.567 lei

16

37

PAVILION BĂRBAŢI

Str. Sentinelei nr.40 Sc.=584,00mp Val. inv =9 12.820 lei

16

38

PAVILION FEMEI

 

Stt^SentineJei nr.40 >^Sc.=816,OOmp

Val. inv.=668.437 ld

16

39

 

 

 


STAŢIE CLORINARE

Str. Sentinelei nr,40 Val. inv.= 180.680 Ici

16

40

TEREN AFERENT SPITAL DE PNEUMO FTIZIOLOGTE

Str, Sentinelei nr,40 St.=l 9.903 ,59nip Val, inv.=5.655.S16.0771ei

16

41

SERVICIUL AMBULATORIU AL SPITALULUI T.B.C.

B-{M Al. Lapusneanu nr.167 S.c.=546,97 mp Val. inv -3.205.566 lei

16

42

TEREN AFERENT SERVICIULUI AMBULATORIU AL SPITALULUI T.B.C.

B-dul Al. Lapusneanu nr.167

S.t, =827,87 mp Val. inv.=240.594.586 la^

16  

43

 


 


 


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU


REFERAT

Privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin

domeniului public al municipiului Constanta aprobat prin HCLM nr,

122/2000 atestata prin HG nr. 904/2002

Prin HCLM nr. 122/23,03.2000 s-a aprobat inventarul bunurilor care aparţin al municipiului Constanta, care a fost atestat prin HG 904/2002,

In baza HG 867/16.08.2002 privind trecerea unor unităţi sanitare in domeniul public al judeţelor si administrarea Consiliilor Judeţene au trecut in domeniul public al judeţului Constanta si administrarea Consiliului Judeţean Constanta următoarele imobile:

Spitalul Clinic de Urgenta Judeţean Constanta -    Spitalul de Pnumoftiziologie Constanta

In baza HG 866/16,08,2002 privind trecerea unor unităţi sanitare in domeniul public al municipiilor si administrarea. Consiliilor locale au trecut in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta următoarele imobile:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Spitalul Municipal Constanta

Conform Ordinului nr, 389/22,04.2003 al ministrului sănătăţii privind aprobarea structurii organizatorice a unităţilor sanitare din Judeţul Constanta, Spitalul Clinic Municipal Constanta isi încetează activitatea ca persoana juridica si funcţionează ca secţie exterioara a Spitalului Clinic de Urgenta Judeţean Constanta.

Prin protocolul nr. 66667/27.05. 2003 incheiat intre Spitalul Clinic de Boli Infectioaîie Constanta si Primăria Municipiului Constanta au fost preluate imobilele aparţinând Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta.

Drept consecinţa, propunem radierea din domeniul public al municipiului Constanta a imobilelor prevăzute in anexa la hotărâre.


 


DIRECTOR EXECUTIV


ŞEF SERV. PATRIMONIU
Daniela GHERLAN


RAMONA DANIELA PETCU LOVIN