Hotărârea nr. 443/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN ALEEA MARGARITARELOR NR.5, BL.25, SC.C, AP.57 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL  CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN ALEEA MĂRGĂRITARELOR

NR.5, BL.25, SC.C, AP.57 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 29.09.2004.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 113893/14.09-2004, adresa R. A. E. D. P, P .Constanta nr. 110735/06.09.2004;

Văzând H.C.L,M nr, 296/2001, Sentinţa civila nr. 1086/1997 a Tribunalului Constanta in dosarul nr.5020/1996, Sentinţa Civila nr. 13204/2002 a Judecătoriei Constanta;

In temeiul prevederilor art. 38 lit 'T si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L, M. nr. 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in Aleea Mărgări tare l ornr. 5 T bL25f sc.C, ap;57, cu nr. de inventar 16555 si val, de inventar 224.667 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre d-nilor Meniet Ivtemet si Memet Ager domiciliaţi in Constanta, str. Răzoare nr.6, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                    SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR 443/ 29.09.2004

BA Tnmis nr. 5]:Kos: 0040-41 - 703101: T<± OOW- 41    TnsmSiSTW CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in Aleea Mărgăritarelor nr.5, bl.25, sc.C, ap. 5 7 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.CX.M nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.Tla poziţia 355 este consemnat imobil situat in aleea Mărgăritarelor nr.5, bl.25, se.C, ap.57s nr de inventar 16555 si val. de inventar 224.667 lei.

Prin Decizia Civila nr J 086/25,06.1997 pronunţata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.5020/1996, admite acţiunea reclamanţilor Memet Memet si Memet Ager si constata nulitatea absoluta a Deciziei Consiliului Judeţean Constanta nr,443/08,11.1988 prin care imobilul (apartament) situat in Constanta, aleea Mărgăritarelor nr.5, bL25, sc,C, ap.57 a trecut in proprietatea statului si administrarea I.C.R.AX. (actual R.A.KD.P.P.Constanta), cu consecinţa repunerii pârtilor in situaţia anterioara.

Conform Sentinţei Civile nr. 13204/20,06,2002 a Judecătoriei Constanta, instanţa admite acţiunea formulata de reclamanţii Memet Memet si Memet Ager si dispune evacuarea paraţilor M i ti c u Eugen si Miticu G eo r geta si a membrilor familiei acestora din imobilul proprietatea reclamanţilor situat in Constanta, aicea Mărgăritarelor nr,5, bl.25, sc.C, ap.57, sentinţa investita cu formula executorie.

La data de 09.08,2002, familia Miticu a fost evacuata din spaţiu conform procesului verbal nr.8176/13,08.2002 încheiat de Birou Executor Judecătoresc Malciu Aurel.

Bd.Tomis nr. SliFax: 0040 -4! - 708101: Td: OMO-41 - 70SI(t5; S7DO CONSTANTA - ROMÂNIA


Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului (apartament) situat in aleea Mărgăritarelor nr,5, bl.25, sc.C, ap.57 cu nr. de inventar 16555 si val. de inventar 224.667 lei.


 


DIRECTOR EXECUTIV Patrimoniu


Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin


Elaborat SERV.PATRIMONIU


 


 

Verificat
ŞEF SERV. PATRIMOJNIU

Daniela GHERLAN


Bel. Toptlii M. 5l:Fii*: 0040 • 41 - 708101: Tul: G(WO-4l - 70SM)^: 87OT CONSTANTA . ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

COMISIA NR.5-JURIDICA


RAPORT

Vazind   Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre si Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.l 13893/14.09. 2004;

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art, 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H,C.L,M, nr, 296 / 24.07.2001;


In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat ai municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D,P.P,,la poziţia 355 este consemnat imobil situat in aleea Mărgăritarelor nr,5, bl.25, sc.C, ap.57, nr de inventar 16555 si val, de inventar 224.667 lei.

Prin Decizia Civila nr, 1086/25,06.1997 pronunţata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.5020/1996, admite acţiunea reclamanţilor Memet Memet si Memet Ager si constata nulitatea absoluta a Deciziei Consiliului Judeţean Constanta nr.443/08.11.1988 prin care imobilul (apartament) situat in Constanta, aleea Mărgăritarelor nr.5, bl.25, se.C, ap.57 a trecut in proprietatea statului si administrarea I.C.R,A,L. (actual R,A.E,D.P.P.Constanta), cu consecinţa repunerii pârtilor in situaţia anterioara.

Conform Sentinţei Civile nr. 13204/20.06.2002 a Judecătoriei Constanta, instanţa admite acţiunea formulata de reclamanţii Memet Memet si Mcmet Ager sj:dispune evacuarea: paraţilor Miticu Eugen si Miticu Georgeta si a membrilor familiei acestora din imobilul proprietatea reclamanţilor situat in Constanta, aleea Mărgăritarelor nr.5, bl.25, sc.C, ap.57, sentinţa investita cu formula executorie,

La data de 09.OS.2002, familia Miticu a fbst evacuata din spaţiu conform procesului verbal nr,8176/13.08,2002 incheiat de Birou Executor Judecătoresc Malciu Aurel.

In temeiul prevederilor art. 46, alin, 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;


 


Comisia nr.5-Juridica, avizează TTT??^V*?.7?..STr. proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L,M, nr. 296 / 2001 a imobilului (apartament), situat in Aleea Mărgăritarelor nr.5. bl,25, se,C, ap.57 cu nr. de inventar 16555 si val. de inventar 224.667 lei.

PREŞEDINTE COMISIA NR.5

DANUT MOISOIU

 

 

                                EW. Tomis nr. 5UFax: OCHD - 41 - 7081 Dl, Tu!; OOIO -41    70310£ £700 CONSTANTA - ROMÂNIA