Hotărârea nr. 44/2004

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SERVICIILE REGULATE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI

   ROMÂNIA

 JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND SERVICIILE REGULATE DE TRANSPORT PUBLIC

LOCAL DE CĂLĂTORI

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004;

Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului consilier Nicuşor Constantinescu şi referatul 22871 / 2004 al Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente;

Văzând avizul Comisiei nr. 3 Servicii Publice  şi avizul Comisiei nr. 5 de Administraţie Locală, Juridică;

Având în vedere prevederile art. 3 (1) din Hotărârea nr. 828 / 10.07.2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86 / 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători şi;

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2  lit.f, alin.3 şi art.46 alin.1 din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală;

 

                     

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

          ART. 1  Serviciile regulate de transport public de călători în municipiul Constanţa fac parte din categoria serviciilor publice locale de transport călători, se află sub autoritatea Primăriei Municipiului Constanţa şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

        a) sunt efectuate pe raza teritorial-administrativa a municipiului Constanţa;

        b) sunt executate pe rute si cu programe de circulaţie prestabilite, iar calatorii sunt îmbarcaţi sau debarcaţi în puncte de oprire fixe;

       

          ART. 2  Începând cu data aprobării prezentei, serviciile regulate de transport călători în municipiul Constanţa se pot executa  numai de către operatorii de transport autorizaţi desemnaţi câştigători ai procesului de licitaţie şi posesori ai unui contract de concesiune a reţelei de trasee, grupelor de trasee sau traseului ,  valabil la data efectuării transportului.

ART. 3  Se aprobă „Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciilor regulate de transport public de călători  pe raza  Municipiului Constanţa” .

ART. 4  Începând cu data aprobării prezentei, contravenţiile prevăzute în art. 8, lit. „l” şi „t”, precum şi sancţiunile aferente menţionate la art. 9, lit. „a” din H.C.L.M. nr. 444 pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţarea  municipiului Constanţa, modificată, îşi încetează aplicabilitatea, ele regăsindu-se în H.C.L.M. 464 / 2003 privind transportul de persoane sau  bunuri în regim de taxi şi în prezenta hotărâre.

  ART.  5   Începând cu data aprobării prezentei, prevederile anexei 1.20, pct. 3 referitoare la taxa de eliberare aviz de traseu şi cap  de linie din H.C.L.M. nr. 208 / 2003 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe 2004 se modifică conform pct. 1 din anexa nr. 6 din regulament, iar contravenţiile, sancţiunile şi încasarea taxelor stabilite în anexa 1.20, pct. 3 H.C.L.M. 464 / 2003  îşi încetează aplicabilitatea.

        ART. 6 Compartimentul Comisiilor de specialitate va comunica prezenta hotărâre  Serviciului de  Transport Local şi Organizare Evenimente, Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei  Municipiului Constanta în vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanta.

        ART.  7  Prezenta hotărâre intră în vigoare  de la data publicării în presa locală.

 

 

 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri  din 31 membri.

 

 

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETAR

MARIAN FOCA

                                                           MARCELA ENACHE

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANTA

NR. 44/17.02.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA

SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC  DE CĂLĂTORI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

               

 

    I. DISPOZIŢII GENERALE

 ART. 1

    Serviciul de transportul public local de călători reprezintă  modalitatea principală de  satisfacere a nevoilor de mobilitate atât a locuitorilor municipiului Constanta, cât şi a persoanelor aflate în tranzit.

ART. 2

(1)  Serviciul de transport public regulat de călători în municipiul Constanţa este prestat de către operatori de transport autorizaţi conform art. 22 din Hotărârea nr. 828 / 2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86 / 2001 şi care au fost desemnaţi câştigători ai procesului de achiziţie publică organizat conform prevederilor art. 8 din prezentul regulament.

(2)  Serviciul de transport judeţean, interjudeţean sau internaţional de călători se va executa pe  raza municipiului Constanţa în condiţiile art. 7 şi 10 din prezentul regulament şi cele ale art. 71 alin. (1) şi (2) din Ordinul nr. 1.842  /  2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora.

(3)  Serviciul de transport special de călători se va executa în municipiul Constanţa cu respectarea prevederilor art. 3, aliniat 3.03., literele a, b, c, d, e, f şi g din Hotărârea nr. 828 / 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de Guvern nr. 86 / 2001, precum şi cele ale art. 11  din prezentul regulament.

(4) Transportul local de călători se desfăşoară pe bază de programe de circulaţie stabilite de Serviciul de Transport Local din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, ca urmare a consultării şi analizei propunerilor persoanelor fizice şi juridice, şi aprobate de Consiliul Local Municipal Constanţa.

(5)  În toate cazurile specificate în aliniatele (1), (2) şi (3) din prezentul articol, îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va executa numai în puncte fixe.

ART. 3

    (1) Operatorii care prestează serviciul public de transport călători în Municipiul Constanţa în  condiţiile stabilite în art. 7, 8, 9, 10 şi 11 din prezentul regulament pot fi numai societăţile comerciale şi Regia Autonomă de Transport în Comun care sunt autorizate de comisia de autorizare, constituita conform prevederilor art. 22 din Hotărârea nr. 828 / 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de Guvern nr. 86 / 2001 şi care deţin licenţe de transport (exemplarul de serviciu a acesteia) şi licenţe de execuţie pentru autovehicule, eliberate de Autoritatea Rutieră Română sau de filiala acesteia din Judeţul Constanţa, iar mijloacele de transport ce urmează a le utiliza le au înscrise în  Registrul special.

    (2) Operatorii de transport public local de calatori beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate, ca si operatorii de transport public judeţean sau interjudeţean în conformitate cu prevederile art.13, aliniat 13.01, literele a, b, c, d şi e din Hotărârea nr. 828 / 2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86 / 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

 

II. ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA TRANSPORTULUI PUBLIC

 DE CĂLĂTORI

 

ART. 4

  (1) Raporturile dintre Primăria Municipiului Constanţa  şi operatorii de transport public local de calatori se bazează pe relaţii contractuale, stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.

  (2) Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de calatori se încheie între Primăria Municipiului Constanţa si operatorul de transport pentru un traseu, o grupa de trasee sau pentru întreaga reţea de trasee, pe baza programelor de circulaţie stabilite pentru traseele respective, în exclusivitate în interiorul oraşului Constanţa, cu condiţia ca acesta să respecte prevederile art. 10, aliniat 10.02 din Hotărârea nr. 828 / 2003 privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86 / 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

   (3) Contractul de concesiune se încheie numai după ce operatorul de transport a obţinut dreptul de a presta serviciul de transport public local de calatori pe traseele respective, cu respectarea şi îndeplinirea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare.

    (4) Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători se consideră încheiat din momentul semnării acestuia de către reprezentanţii operatorului de transport şi cei ai Primăriei Municipiului Constanţa. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din momentul semnării contractului de concesiune.

    Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor contractante decurg atât din contractul de concesiune, cât şi din caietul de sarcini.

     (5) Reţeaua traseelor de transport public local de calatori si programele de circulaţie se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanţa, după caz, în corelare cu traseele judeţene şi interjudeţene şi cu programele de circulaţie pe traseele care traversează localitatea, atât în ceea ce priveşte transportul rutier, cât şi alte moduri de transport.

     (6) Concesiunea transportului public local de calatori se face în condiţiile stabilite prin regulamentul-cadru de concesiune prezentat în anexa nr. 1.

     (7) Pe durata concesionarii, în conformitate cu competentele şi cu atribuţiile ce îi revin potrivit legii, Primăria Municipiului Constanţa păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public local de calatori, precum si dreptul de a urmări, a controla si a supraveghea îndeplinirea obligaţiei efectuării transportului public local de calatori privind:

    a) respectarea si îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de calatori;

    b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite si a orarelor zilnice si săptămânale;

    c) modul de administrare, exploatare, conservare si menţinere în funcţiune, dezvoltare si / sau modernizare a mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente transportului public local de calatori;

  d) modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de calatori.

(8) În maximum 30 de zile de la data adoptării de către Consiliul Local Municipal Constanţa a hotărârii privind concesionarea serviciului de transport public local de călători pe raza Municipiului Constanţa, Serviciul de Transport Local va organiza licitaţia pentru atribuirea contractului /contractelor de concesiune a transportului public local de călători. Data şi condiţiile desfăşurării licitaţiei vor fi anunţate public în conformitate cu prevederile legale.

(9) Regiei Autonomă de Transport Constanţa – administrator al  mijloacelor de transport proprietate a Primăriei Municipiului Constanţa i se atribuie  contractul de concesiune a traseelor transportului public local de calatori in municipiul Constanta prin        procedura   negocierii directe, pe toata  durata în care aceasta nu este privatizată sau nu îşi subconcesionează mijloacele de   transport şi infrastructura aferentă.

(10)  Pe durata concesionării Primăria Municipiului Constanţa poate decide, în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, economic si social, modificarea traseelor, anularea unor trasee, introducerea de noi trasee, modificarea programelor de circulaţie, prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanţa, după caz.

(11) Cursele noi introduse pe un traseu sau o grupa de trasee vor fi oferite operatorului care deţine contractul de concesiune respectiv.

    Noile trasee înfiinţate sau cursele noi atribuite si refuzate de operatorul de transport vor fi acordate prin licitaţie altor operatori.

Art. 5

  (1) Consiliul Local Municipal Constanţa decide concesionarea / închirierea mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente transportului public local de calatori, aflate în proprietatea sa publică sau privată, care poate fi atribuită exclusiv operatorului care va realiza nemijlocit şi activitatea de transport public local de călători.

 (2) Concesionarea poate fi iniţiată de către concedent sau la cererea / iniţiativa unui concesionar interesat şi are la bază un studiu de oportunitate efectuat de concedent în condiţiile legii.

 (3) In condiţiile în care un operator de transport intenţionează să realizeze o investiţie care va avea influenţe asupra costurilor activităţii de transport în sensul creşterii tarifelor, aceasta va fi adusă la cunoştinţa Primăriei Municipiului Constanţa, care va aviza dacă şi în ce condiţii se va realiza compensarea / recuperarea costului investiţiei, în conformitate cu prevederile legale, precum si regimul juridic al bunurilor realizate de concedent din fondurile proprii în timpul şi după expirarea contractului de concesiune.

 (4) Contractul de concesiune va prevedea în ce condiţii bunurile de retur, de preluare şi proprii rămân în proprietatea concedentului sau în proprietatea concesionarului, precum şi condiţiile de restituire a bunurilor concesionate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6

   (1)  Consiliul Local Municipal Constanţa, după caz, prin hotărâri adoptate în condiţiile legii, decide cu privire la:

    a) reorganizarea si transformarea Regiei Autonome de Transport Constanţa;

    b) privatizarea, în condiţiile legii, a Regiei Autonome de Transport Constanţa;

    c) vânzarea, concesionarea sau închirierea, în condiţiile legii, a vehiculelor, a bunurilor şi /sau a infrastructurii aferente serviciului de transport public local de calatori, aflate în proprietatea privata a Primăriei Municipiului Constanţa, către operatorii privaţi autorizaţi cărora li s-a atribuit în concesiune executarea serviciului.

   (2) Caietul de sarcini privind privatizarea, respectiv vânzarea, concesionarea sau închirierea, va  menţiona, printre altele, condiţia menţinerii serviciului de transport la

indicatorii de performanta ai contractului de concesiune cel puţin încă 15 ani în ceea ce priveşte transportul cu tramvaiele, 10 ani în ceea ce priveşte transportul cu troleibuzele si 5 ani în ceea ce priveşte transportul cu mijloace rutiere.

 (3) Nu pot face obiectul vânzării bunurile ce constituie infrastructura aferentă serviciului de transport public local de călători, definite la art. 12 alin. (4) lit. b), c) si d) din Ordonanţa de Guvern nr. 86 / 2001.

 (4) Consiliul Local Municipal Constanţa va oferi, prin hotărâre, unele bunuri aferente infrastructurii de transport public local de călători spre concesionare sau vânzare numai acelui operator sau grup asociat de operatori de transport public local autorizaţi, după caz, care preiau în concesiune cel puţin jumătate din traseele transportului public local de călători.

Art. 7

   Activitatea de transport public local de călători în Municipiul Constanţa este o  activitate de interes local şi nu se poate extinde  în afara razei administrative a acestuia.

   Operatorii de transport public local de călători autorizaţi în Municipiul Constanţa, precum şi cei autorizaţi să execute serviciul de transport public de călători judeţean, interjudeţean sau internaţional pot executa serviciul de transport de călători în altă localitate sau în Municipiul Constanţa numai în condiţiile prevederilor art. 15 alin. 1, 2, 3, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05 şi 15.06  din Hotărârea nr. 828 din 10 iulie 2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86 / 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători. 

Art. 8

    (1) De regulă, toate cursele de pe reţeaua de trasee, grupă de trasee sau traseu, după caz, se atribuie în vederea efectuării serviciului unui singur operator autorizat sau unei singure asocieri de operatori autorizaţi.

    Licitaţia pentru concesionarea transportului executat pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee sau pe traseu poate fi câştigata de un operator autorizat sau de o asociere de operatori autorizaţi, după caz.

    Daca nici unul dintre operatorii acceptaţi la licitaţie nu are capacitatea să preia concesionarea executării întregului serviciu de transport, conform ofertelor avansate de aceştia, licitaţia se va desfăşura pe grupe de trasee sau, daca nici pentru grupe de trasee nu exista oferte, pe un singur traseu.

    (2) Traseele vor fi împărţite distinct în trasee principale si trasee secundare, în funcţie de fluxurile de călători pe trasee sau de condiţiile de acces la acestea, motiv pentru care transportul trebuie sa fie asigurat cu mijloace de transport de capacităţi diferite.

    Traseele principale vor fi deservite de mijloace de transport de mare capacitate, autobuze, troleibuze, tramvaie, iar traseele secundare, de mijloace de transport din categoria microbuzelor si minibuzelor.

    Licitaţia pentru concesionarea transportului public local de calatori se va desfăşura, după caz, în prima etapă pentru traseele principale deservite, iar în cea de a doua etapă pentru trasee secundare.

    (3) In cazul câştigării unei licitaţii de către o asociere de operatori, Primăria Municipiului Constanţa va încheia contractul de concesiune cu operatorul coordonator al asocierii, stabilit prin contractul de asociere, care este cel mai reprezentativ.

    Contractul de asociere trebuie sa conţină următoarele:

    a) scopul şi durata asocierii, care trebuie respectate pe toata durata contractului de concesiune;

    b) durata de valabilitate a autorizaţiei fiecărui operator privind dreptul de a executa transport public local de calatori;

    c) mijloacele de transport de calatori si capacitatea acestora, pentru care operatorii deţin licenţe de execuţie pe vehicul, în momentul asocierii;

    d) traseele si programele de circulaţie care vor fi deservite de fiecare operator, conform caietului de sarcini;

    e) condiţiile în care asocierea asigura serviciul de transport concesionat, în cazul in care unul dintre operatorii asociaţi se retrage din asociere.

    Dacă dintr-o asociere se retrage un operator de transport, autoritatea administraţiei publice locale poate scoate la licitaţie traseele, cursele deservite de acesta prin contractul de concesiune, daca operatorii rămaşi în asociere nu au capacitatea de a le prelua.

    După încheierea contractului de concesiune, în asocierea respectiva nu pot fi atraşi alţi operatori autorizaţi.

    (4)  Contractul de concesiune va conţine clauze referitoare la modelele de legitimaţii de călătorie, obligaţia tipizării acestora, precum şi respectarea următoarelor cerinţe, astfel:

    a) legitimaţiile de călătorie universal valabile pentru orice mijloc de transport si traseu în Municipiul Constanţa, indiferent de numărul operatorilor de transport public local de calatori autorizaţi să execute acest serviciu pe baza de contract de concesiune. Legitimaţiile de călătorie universal valabile vor fi eliberate contra cost calatorilor, anticipat, prin puncte special amenajate si autorizate de Primăria Municipiului Constanţa. În acest caz, în contractele de concesiune se va stipula modalitatea de distribuţie a veniturilor realizate din utilizarea legitimaţiilor de călătorie universal valabile între operatorii de transport care deservesc traseele reţelei, cu acordul acestora;

    b) legitimaţiile de călătorie individualizate pentru fiecare operator de transport, care vor fi eliberate contra cost la urcarea în mijlocul de transport, în cazul biletelor, sau anticipat, în cazul abonamentelor;

    c) De regula,  în municipiul Constanţa nu pot fi aplicate simultan ambele modele de legitimaţii de călătorie (universal valabil şi individualizate), iar pe un traseu va fi utilizat un singur model, interdicţie care se extinde si asupra traseelor care au în comun cu acesta cel puţin doua staţii consecutive.

(5) În condiţiile în care unele legitimaţii de călătorie se vând anticipat prin puncte autorizate si sunt valabile pe orice cursă, prin contractul de concesiune încheiat între     Primăria Municipiului Constanţa şi operatorii respectivi se va stabili totodată si criteriul de distribuţie a veniturilor încasate din vânzarea legitimaţiilor.

     Când traseul sau traseele unei grupe sunt deservite de mai mulţi operatori, abonamentele sunt valabile pe fiecare cursă de pe un traseu sau grup de trasee ori toate cursele de pe acestea, după caz, indiferent de operator, prin contractul de concesiune încheiat, cuantificându-se cota-parte din încasări ce revine fiecărui operator pentru serviciul prestat.

 Art. 9

 (1) Consiliul Local Municipal Constanţa va stabili prin hotărâre modul şi condiţiile de asigurare si monitorizare de către Serviciul de Transport Local şi Organizare Evenimente a legitimaţiilor de călătorie utilizate în transportul public local de calatori.

    Legitimaţiile de călătorie, pe tipuri, vor fi realizate în regim special şi pot fi şi sub formă de cartele magnetice.

    Primăria Municipiului Constanţa, prin Serviciul de Transport Local şi Organizare Evenimente va asigura realizarea şi distribuirea, contra cost, a legitimaţiilor de călătorie, la cererea fiecărui operator de transport sau a agenţilor autorizaţi cu vânzarea anticipată a acestora în puncte special amenajate, autorizate.

    Autorizaţiile de călătorie gratuită se vor asigura de către Primăria Municipiului Constanţa şi vor fi distribuite de către aceasta numai persoanelor sau grupurilor de persoane stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanţa.

   Serviciul de Transport Local şi Organizare Evenimente va stabili de comun acord cu  operatorii de transport, beneficiari ai contractelor de concesiune a serviciului public de transport de călători, numărul de autorizaţii de călătorie distribuite gratuit, pe trasee, relaţiile valorice ale acestora, precum şi modul de stingere a obligaţiilor între părţi. Acestea vor constitui ulterior criterii de distribuire a veniturilor cuvenite operatorilor prin subvenţionare.

Art. 10

   (1) Transportul public de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional pe raza administrativă a Municipiului Constanţa se va desfăşura numai de operatorii de transport  autorizaţi  în condiţiile legii şi care deţin:

a)     avizul Primăriei Municipiului Constanţa pentru realizarea capului de traseu / linie şi a avizului pentru puncte de îmbarcare / debarcare -  model conform anexei nr.3 şi 4, eliberate la cerere de Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente. În vederea obţinerii acestor avize solicitanţii vor înainta următoarele documente:

-         cererea tip;

-         copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-         copie certificat înmatriculare a fiecărui autovehicul pentru care se solicită accesul;

-         plan traseu solicitat pe care să fie materializate capetele de traseu / linie , punctele de îmbarcare /  debarcare  ce urmează să fie întrebuinţate;

b)    Autorizaţie circulaţie pe trama stradală a autovehiculelor care transportă călători eliberată în condiţiile legislaţiei locale valabilă la data înaintării solicitării.

(2) Condiţii care trebuiesc respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)     transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în cadrul avizului şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

b)    Staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de traseu nominalizat în cadrul avizului;

c)     Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul nominalizat în cadrul avizului.

   Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale.

  (3) Perioada de valabilitate a avizului este de un an  fizic, începând cu data eliberării, iar valoarea taxei pentru eliberare conform anexei nr. 6 din prezentul regulament.

Art. 11

(1) Serviciul de transport special de călători se va executa în municipiul Constanţa  pe baza „Avizului de traseu”- conform model anexa nr. 5, eliberat la cerere de către Serviciul de Transport Local şi Organizare Evenimente pe baza următoarelor documente:

-         copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-         copie după licenţa de execuţie pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-         Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

-         Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

-         Plan situaţie traseu solicitat;

-         Dovada achitării contravalorii avizului de traseu.

 Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

  (2) Condiţii care trebuiesc respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)     Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

b)    Oprirea  autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

    Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale.

 (3) Perioada de valabilitate a avizului este de un an, începând cu data eliberării, iar  valoarea taxei pentru eliberare conform anexei nr. 6 din prezentul regulament.

 

III DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

A.   Drepturile si obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

 

Art. 12

    (1) Consiliul Local Municipal Constanţa are competenţă exclusivă cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea transportului public local de călători.

   (2) Consiliul Local Municipal Constanţa va adopta hotărâri cu privire la:

a)     stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii rutiere, precum şi a programelor de înfiinţare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de călători, în condiţiile legii;

b)    proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructură într-o concepţie unitara;

c)     aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea dotărilor publice aferente transportului public local de călători aflate în proprietatea sa;

d)    asocierea intercomunală, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de călători;

e)     concesionarea transportului public local de calatori, precum si concesionarea infrastructurii aferente acestuia, aparţinând patrimoniului public;

f)      acordarea de facilităţi operatorilor de transport pentru încurajarea dezvoltării transportului public local de calatori;

g)    contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă transportului public local de călători, aparţinând patrimoniului Primăriei Municipiului Constanţa.

h)    elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de funcţionare a serviciului de transport public local de calatori;

i)       stabilirea, aprobarea si modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori, cu respectarea reglementarilor în vigoare;

j)       stabilirea subvenţiei care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori si sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării biletelor si a abonamentelor;

k)    asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de călători, stabilite prin alte hotărâri;

   (3) Pentru încurajarea dezvoltării transportului public local de calatori, Consiliul Local Municipal Constanţa poate acorda operatorilor, în condiţiile legii, si alte facilităţi, respectiv:

-         subvenţii privind susţinerea parţială sau totală a costurilor transporturilor;

-         reducerea redevenţei de concesiune sau a chiriei, după caz;

-         scutiri de taxe si impozite locale;

-         acces gratuit la infrastructuri si utilităţi care aparţin domeniului public;

-         acces preferenţial la facilităţi.

(4) Consiliul Local  Municipal Constanţa  va stabili tarifele pentru legitimaţiile de călătorie si condiţiile în care costul transportului va fi subvenţionat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata.

 In situaţia în care Consiliul Local Municipal Constanţa nu va subvenţiona transportul local, tarifele vor fi stabilite cu consultarea operatorilor de transport, în vederea asigurării desfăşurării acestui serviciu public în condiţii de abordare unitara a tarifelor pentru calatori si de eficienta pentru operatori.

(5) Va aduce la cunoştinţa opiniei publice toate hotărârile adoptate ce prevăd reglementări referitoare la serviciul de transport local de călători şi va acţiona în condiţiile legii pentru rezolvarea oportună şi calitativă a contestaţiilor înaintate de contribuabili în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.

   (6)  Va  aduce la cunoştinţa călătorilor  informaţiile cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public.

 

B. Drepturile şi obligaţiile operatorului de transport călători.

 

Art. 13

   (1) Un operator de transport public local de călători autorizat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 828 / 2003 pentru aplicarea Ordonanţei  Guvernului nr. 86 / 2001 are, în principal, în municipiul Constanţa, următoarele drepturi:

    a) de a participa la orice licitaţie organizată de Primăria Municipiului Constanţa privind concesionarea serviciului de transport public local de călători;

    b) de a beneficia de clauze contractuale în condiţii egale si nediscriminatorii în raport cu alţi operatori;

    c) de a beneficia de măsuri compensatorii, în cazul rezilierii unilaterale, din cauze neimputabile, a contractului de concesiune înainte de termen;

    d) de a beneficia de preemţiune, în cazul reînnoirii contractului de concesiune;

    e) de a-şi acoperi cheltuielile şi de a realiza un beneficiu minim acceptat, prin aplicarea tarifelor pentru executarea serviciului concesionat;

    f) de a beneficia de căi de atac împotriva sancţiunilor primite din partea autorităţilor competente sau cu privire la nerespectarea unor obligaţii ale autorităţii administraţiei publice locale;

    g) de a aplica tarife stabilite pe principiul pieţei libere, când acestea nu fac obiectul subvenţiilor, contractului de concesiune sau al unor limitări aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanţa, după caz;

    h) de a solicita renegocierea contractului de concesiune, în cazul în care continuarea activităţii de transport ar conduce la crearea de prejudicii semnificative.

 (2) Operatorii de transport public local de călători, autorizaţi să execute serviciul de transport public local de călători în Municipiul Constanţa,  au următoarele obligaţii:

    a) să respecte angajamentele asumate  prin contractul de concesiune;

    b) să  servească toţi călătorii, fără discriminare, pe traseele cuprinse în contractul de concesiune;

    c) să respecte indicatorii de performanta stabiliţi în contractul de concesiune, precum şi alte reglementări aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal;

    d) sa furnizeze Primăriei Municipiului Constanţa, prin Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării, evaluării, funcţionării si dezvoltării transportului public

local de calatori, în conformitate cu clauzele contractului de concesiune si cu prevederile legale în vigoare;

    e) să reducă costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri si servicii;

     (3) Operatorii de transport public local de călători răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (2). In cazul neîndeplinirii obligaţiilor, pot fi sancţionaţi contravenţional sau poate fi reziliat, în condiţiile legii, contractul de concesiune.

 

C.   Drepturile şi obligaţiile călătorilor.

 

Art. 14

(1)  Principalele drepturi ale călătorilor sunt:

a)     Au garantat dreptul de a beneficia de serviciul public de transport local de călători în condiţiile prevăzute în prezentul regulament;

b)    Pot, în conformitate cu prevederile legii, să conteste hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea;

c)     Au acces la informaţiile publice cu privire la transportul public local de călători cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public;

d)    Sunt informaţi cu privire la reţeaua traseelor de transport public local de calatori, programele de circulaţie si tarifele aplicate. Acestea vor fi asigurate atât în staţiile de urcare / coborâre de pe trasee, cât şi în mijloacele de transport sau autogări;

e)     Sunt informaţi cu privire la obligaţiile operatorului de transport în relaţia cu publicul călător, respectiv obligaţiile călătorilor, precum si sancţiunile aferente încălcării acestor obligaţii care deriva din contractul de concesiune şi din regulamentul serviciului. 

(2)  Principalele obligaţii ale călătorilor sunt:

    a) să achite contravaloarea transportului numai pe baza costului imprimat lizibil pe legitimaţia de călătorie;

    b) să respecte integritatea mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport (dotarea din staţiile de călători, afişajul si indicatoarele);

    c) să prezinte la control legitimaţia de călătorie valabilă;

    d) să nu agreseze fizic şi verbal conducătorul mijlocului de transport, organele de control, ceilalţi călători.

 

D.   Atribuţiile  Serviciului de Transport Local şi Organizare Evenimente.

 

Art. 15

Serviciul de Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa are următoarele atribuţii:

  (1) Răspunde de:

a)     aplicarea hotărârilor  Consiliului Local Municipal Constanţa cu privire la organizarea si desfăşurarea transportului public local de calatori;

b)    organizarea şi  concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători, precum şi de concesionarea / închirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente, după caz, operatorilor de transport autorizaţi;

c)     organizarea, supravegherea, monitorizarea si controlul modului  cum se  executa serviciul de transport public local de calatori;

    d) primirea, analiza şi soluţionarea documentaţiilor referitoare la obţinerea avizelor pentru capetele de traseu, de tranzit şi traseu înaintate de operatorii de transport public special, judeţean, interjudeţean şi internaţional de călători;

    e)  tipărirea, difuzarea şi controlul legitimaţiilor de călătorie;

(3)  Este obligat:

a)     să creeze un sistem relaţional cu operatorii de transport, călătorii şi alte instituţii ale statului;

b)    să întocmească documentaţiile solicitate de Consiliul Local Municipal  Constanţa;

c)     să stabilească reţelele de trasee de transport public local de calatori, precum şi să întocmească  programele de circulaţie pentru fiecare traseu;

d)    să stabilească strategia de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători în concordanţă cu strategia si direcţiile de dezvoltare a transportului judeţean, preconizate de Consiliul Judeţean Constanţa;

e)     să urmărească modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizaţi;

f)      să stabilească modul de formare a tarifelor şi  modul de respectare a acestora de către operatorii de transport;

g)    să urmărească modul de subvenţionare a transportului si a categoriilor de călători care pot beneficia de aceste subvenţii sau de gratuităţi;

h)    să urmărească modul cum sunt ţinute evidenţele contabile ale operatorilor de transport care beneficiază de subvenţii;

i)       să controleze operatorii de transport privind continuitatea în respectarea criteriilor pe baza cărora s-a realizat autorizarea acestora, precum şi respectarea contractelor de concesiune şi a caietelor de sarcini;

j)       să întocmească studiile de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local şi a infrastructurii aferente;

k)    să ţină evidenţa în Registrul special a mijloacelor de transport şi a inspecţiilor tehnice periodice valabile;

l)       să analizeze  permanent modul de îndeplinire a indicatorilor de performanta de către operatorii de transport.

 

IV. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 16.

    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 17

  (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, potrivit Codului penal, si se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

A.   cu amenda de la 5.000.000 – 10.000.000 lei în cazul persoanelor fizice şi de la 12.000.000 – 24.000.000  lei în cazul persoanelor juridice pentru:

a)                   executarea serviciului de transport public judeţean, interjudeţean şi internaţional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa fără deţinerea avizului  cap de traseu / linie sau a avizului pentru puncte de îmbarcare / debarcare;

b)                 executarea serviciului de transport public special de călători fără deţinerea avizului de traseu.

B.    cu amendă de la 10.000.0000 lei la 25.000.000 lei pentru:

a)              neprezentarea operatorului de transport, în termenul limită stabilit de Serviciul de Transport Local şi Organizare Evenimente în cadrul invitaţiei înaintate, în vederea soluţionării deficienţelor constatate în executarea contractului de concesiune;

b)             nerespectarea prevederilor privind desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă, confort si regularitate;

c)              nerespectarea prevederilor caietului de sarcini şi a contractului de concesionare / închiriere;

d)             nerespectarea traseelor si programelor de circulatie;

e)              utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin contractul de concesiune si caietul de sarcini;

f)               utilizarea altor tipuri de legitimaţii de călătorie decât a celor stabilite prin contractul de concesiune;

g)             nerespectarea condiţiilor tarifare stabilite;

h)             neoprirea în staţiile prevăzute sau nerespectarea programului de circulaţie;

i)               nerespectarea condiţiilor de salubrizare a mijloacelor de transport si a protejării mediului;

 

 

Art. 18

 Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 art.28 alin.(1) privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare:

“Contravenientul poate achita, pe loc procesul-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute  în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art. 19

    Contravenţiile prevăzute în art. 17 se constată şi sancţionează de către inspectorii Direcţiei Corp Control  din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

V. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

 

Art. 20

 (1)  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa de aprobare a prezentului regulament, Serviciul Transport Local şi

Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa va iniţia procedurile de concesionare a serviciului de transport public local de călători operatorilor de transport autorizaţi.

  (2) Consiliul Local Municipal Constanţa poate cere renegocierea contractelor sau poate organiza o licitaţie, în scopul desemnării unui nou operator de transport public local de călători în următoarele cazuri:

a)       contractul de concesiune a fost reziliat din motive imputabile concesionarului;

b)    concesionarul nu îşi mai poate realiza obligaţiile privind desfăşurarea transportului public local de calatori;

c)     când unul sau mai mulţi operatori autorizaţi, membri ai asocierii câştigătoare a licitaţiei, s-au retras din asociere, iar operatorii rămaşi în asociere nu pot prelua sarcinile acestora;

d)    când operatorul de transport, reprezentantul asocierii, renunţă la calitatea respectivă;

e)     când concesionarul solicită justificat renegocierea.

(3) In cazul în care există mai mulţi operatori beneficiari ai contractelor de concesiune pentru executarea transportului public local de calatori, dreptul de preemţiune se pierde.

(4)  În cazul extinderii transportului prin mărirea numărului de curse de pe un traseu, acestea se vor acorda deţinătorului contractului de concesiune pe acel traseu. În cazul refuzului din partea deţinătorului, cursele respective vor fi acordate prin licitaţie.

(5)  În cazul extinderii transportului public local pe noi trasee care fac parte dintr-o grupă de trasee, acestea se vor acorda deţinătorului contractului de concesiune pe acea

grupă. În cazul în care deţinătorul contractului de concesiune a grupei de trasee refuză sau noile trasee nu fac parte din nici o grupă de trasee, acestea vor fi concesionate prin licitaţie.

(6)  Titularii contractelor pe baza cărora se prestează în prezent serviciul de transport public local de călători vor beneficia de prelungirea acestora până la momentul finalizării procedurilor de încheiere a contractelor de concesiune pentru serviciul de transport respectiv.   

        ANEXA 1

 

 

REGULAMENT - CADRU

privind concesionarea serviciului regulat de transport

public local de calatori în municipiul Constanţa

 

    CAP. I

    Organizarea procedurii de concesionare

 

    ART. 1

    Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de calatori în Municipiul Constanţa se încheie între primarul Municipiului Constanţa şi conducătorul operatorului autorizat sau al asociaţiei de operatori autorizaţi, câştigător / câştigătoare al / a licitaţiei privind concesionarea serviciului.

    ART. 2

    Concesionarea transportului public local de călători se va realiza simultan cu una sau mai multe dintre obiectivele rezultate din hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa, respectiv:

    a) concesionarea sau închirierea mijloacelor de transport local şi a infrastructurii aferente aflate în proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Municipal Constanţa;

    b) privatizarea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa, aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Constanţa;

    c) vânzarea unor bunuri aparţinând infrastructurii aferente, ţinând de domeniul privat al Municipiului Constanţa.

   

ART. 3

    Etapele premergătoare procedurii de concesionare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Constanţa vor avea următoarea succesiune:

    a) publicarea hotărârii de concesionare a serviciului de transport public local de calatori si a hotărârilor privind obiectivele prevăzute la art. 2;

    b) în termen de 15 zile de la data publicării hotărârilor, vor fi colectate preofertele operatorilor de transport interesaţi;

    c) Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente va întocmi studiul de oportunitate, în funcţie de preofertele operatorilor de transport interesaţi, precum şi reţeaua de trasee si programele de circulaţie pe acestea, care vor fi supuse dezbaterii si aprobării Consiliului Local Municipal Constanţa;

d)    Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente va întocmi caietul de sarcini sau caietele de sarcini, după caz, după cum a fost stabilită soluţia concesionării transportului public local de calatori, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee sau pe un traseu, în funcţie de care câştigătorii licitaţiei pot fi un operator, mai mulţi operatori, o asociaţie de operatori şi / sau mai multe asociaţii de operatori, după caz;

    e) licitaţia sau licitaţiile privind atât concesionarea serviciului de transport public local de călători, cât şi celelalte obiective prevăzute la art. 2 se vor realiza respectându-se reglementările Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.   

 

 

ART. 4

    Concesiunea serviciului de transport public local de călători se poate realiza integral sau parţial, dar în deplină concordanţă cu mărimea parcului de mijloace de transport pe care le va deţine operatorul sau asociaţia de operatori după câştigarea licitaţiei.

    ART. 5

    Operatorul sau asociaţia de operatori care preia integral sau majoritar serviciul de transport public local de calatori beneficiază de dreptul de preemţiune la concesionarea sau închirierea parcului de mijloace de transport şi a infrastructurii aferente, în măsura în care cu acestea se poate asigura realizarea serviciului respectiv. În acest caz preemţiunea se asigură şi pentru celelalte obiective prevăzute la art. 2.

    ART. 6

    Operatorii sau asociaţiile de operatori care preiau restul serviciului de transport public local de călători pot avea acces la restul mijloacelor de transport nepreluate de câştigătorul licitaţiei organizate  pentru concesionarea  majoritară a serviciului de transport public local de călători.

    ART. 7

    Operatorii sau asociaţiile de operatori prevăzute la art. 6 pot utiliza infrastructura aferentă deţinută de operatorul sau de asociaţia de operatori câştigător / câştigătoare al / a licitaţiei pentru atribuirea contractului privind concesionarea majoritară a transportului public local de călători, pe bază de taxă de utilizare plătită acestuia / acesteia în limitele stabilite de proprietarul infrastructurii.

    ART. 8

    (1) Pentru prestarea serviciului de transport public local de călători un operator sau o asociaţie de operatori poate obţine contract de concesiune pentru:

    a) întreaga reţea de trasee;

    b) o grupa sau mai multe grupe de trasee;

    c) un traseu sau mai multe trasee ale unei grupe ori trasee independente;

    d) o cursa sau mai multe curse de pe acelaşi traseu.

    (2) De regulă, o grupă de trasee sau cursele de pe un traseu trebuie acordate numai unui singur operator ori unei singure asociaţii de operatori.

    ART. 9

    Operatorii de transport asociaţi vor face dovada asocierii prin act legalizat, conform prevederilor legale, pe baza căruia pot participa la licitaţiile respective. Dacă asociaţia de operatori de transport este câştigătoarea licitaţiei, contractul de concesiune, celelalte acte întocmite şi obligaţiile ce decurg vor fi preluate în numele operatorului de transport autorizat din asociaţie, desemnat de aceasta prin actul de constituire şi care are o poziţie reprezentativă în asociaţie.

    ART. 10

    Transportul public local de călători poate fi prestat pe bază de contract de concesiune de către Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa,  numai daca aceasta este operator de transport public local de călători autorizat. Regia de Transport în Comun Constanţa nu poate face parte dintr-un grup de operatori asociaţi acceptat la licitaţie.

 

    CAP. II

    Desfăşurarea procedurii de concesionare

  

 

 

 

   ART. 11

    In situaţia în care hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa  prevede concesionarea transportului public local de calatori, precum si realizarea obiectivelor

prevăzute la art. 2, licitaţia se va desfăşura pentru toate obiectivele în pachet, acestea intercondiţionându-se.

    ART. 12

    (1) Vor face obiectul concesiunii sau închirierii mijloacelor de transport numai acele mijloace apte de a obţine licenţa de execuţie pe vehicul pentru transport local de călători, fără cheltuieli semnificative.

    (2) In caietul de sarcini al licitaţiei respective va fi consemnată şi starea tehnică a fiecărui mijloc de transport a cărui exploatare este prevăzută a fi concesionată.

    ART. 13

    (1) Mijloacele de transport respective vor fi concesionate sau închiriate împreuna cu infrastructura aferentă şi cu traseele, grupa de trasee sau întreaga reţea de trasee pe care concedentul consideră că mijloacele de transport respective le pot deservi.

    (2) Această licitaţie în pachet poate fi câştigată de un operator de transport autorizat sau de un grup de operatori de transport autorizaţi asociaţi.

    ART. 14

     În cazul în care operatorii de transport care au înaintat ofertele deţin şi mijloace de transport din categoria microbuze sau minibuze, licitaţia pentru concesionarea transportului pe trasee secundare se va ţine separat.

    ART. 15

    Concesionarea transportului public local de călători se va desfăşura în următoarea succesiune:

    a) licitarea concesiunii pe întreaga reţea de trasee sau, după caz, pe reţele de trasee principale si pe reţele de trasee secundare;

    b) în cazul în care pe o reţea de trasee nu a fost concesionat transportul în condiţiile prevăzute la lit. a), aceasta va fi împărţită în grupe de trasee pe care transportul va fi oferit pentru concesionare separat;

    c) în cazul în care pe o grupa de trasee transportul nu a fost concesionat în condiţiile prevăzute la lit. b), aceasta va fi împărţită în trasee pe care transportul va fi oferit pentru concesionare separat;

    d) în cazul în care pe un traseu transportul nu a fost concesionat în condiţiile prevăzute la lit. c), transportul va fi scos la licitaţie pe grupe de curse sau pe curse de pe acel traseu.

    ART. 16

    (1) De regulă, pentru concesionarea transportului public local de călători cu autobuze, microbuze sau minibuze va trebui utilizata procedura licitaţiei publice deschise cu preselecţie.

    (2) Pentru concesionarea transportului public local de calatori cu troleibuze sau tramvaie se va proceda, de regula, la licitaţia publică deschisă.

    ART. 17

    (1) In faza preselecţiei trebuie ca operatorul de transport să poată dovedi că deţine parc de mijloace auto necesare pentru realizarea optimă a programului de circulaţie de

pe traseele solicitate, la care trebuie sa deţină un plus de 30%  mijloace de transport necesare pentru rezerve şi imobilizări pe cauze tehnice şi accidentale. În această fază se

va lua în considerare ca fiind deţinut şi parcul de mijloace de transport pe care operatorul se obliga să îl concesioneze.

 

    ART. 18

    Caietul de sarcini al licitaţiei privind concesionarea transportului public local de călători trebuie să menţioneze necesarul de mijloace de transport şi capacitatea acestora pentru satisfacerea transportului respectiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA   nr.  2

 

                              CRITERII DE SELECŢIE

                                   - model orientativ -

 Preselecţia ofertanţilor se  va realiza prin evaluarea  ofertelor depuse, pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.

 

    1. Aspecte economice si financiare ale ofertei - 100 de puncte:

Nr. crt.

Criteriul

Numărul de puncte

1

Structura organizatorica a ofertantului şi, dacă este  cazul, capitalul său social

5

2

Situaţia economică şi financiară, inclusiv bonitatea financiara a ofertantului

10

3

Experienta ofertantului si, daca este cazul, a actionarilor membrilor grupului - acestuia in organizarea finantarii in scopul dezvoltarii si

exploatarii concesiunii sau a altor proiecte cu caracter similar

10

4

Nivelurile tarifelor propuse pentru serviciile ce fac obiectul concesionarii, la inceperea exploatarii, si un sistem de determinare a nivelului tarifelor, tinandu-se seama de nivelurile maxime si minime considerate adecvate pentru implementarea proiectului,    precum si de conditiile de introducere a acestora

5

5

Redeventa

40

6

Planul de finantare pentru dezvoltarea si exploatarea concesiunii, tinandu-se seama de urmatoarele aspecte, dar fara a se limita la acestea, din care:

30

- investitiile din fondurile proprii (capitalul) ofertantului, care pot fi utilizate in scopul demararii proiectului cat  mai repede posibil

5

- metoda obtinerii finantarii externe (credite, imprumuturi)

5

- capacitatea ofertantului de a asigura finantare fara garanti      privind rambursarea unui credit de la bugetul concedentului

5

- plati catre concedent si formule propuse pentru repartizarea

profitului generat de concesiune

5

- asigurarea financiara (de exemplu: acreditiv, garantie de executie etc.)

5

- alte aspecte financiare

5

 

    2. Aspecte tehnice ale ofertei - 110 puncte:

Nr.

Crt.

Criteriul

Numărul  de puncte

1

Pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului, specifica transportului public, precum si procedurile si solutiile tehnice propuse

10

2

Programe pe care ofertantul se obliga sa le implementeze pentru realizarea serviciului de transport public local de calatori, din care:

70

- programe de proiectare, executie de lucrari tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de

amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;

15

- programe de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;

20

- programe de investitii;

25

- programe de exploatare eficienta a patrimoniului public si / sau privat afectat serviciului.

10

3

Programul de organizare, control, supraveghere al serviciului de transport ce urmeaza a fi concesionat

10

4

Conceptul privind administrarea, exploatarea, conservarea si mentinerea in functiune a mijloacelor de transport

10

5

Procedura de incasare a tarifelor

10

 

    3. Aspecte juridice ale ofertei - 30 de puncte:

Nr.

Crt.

Criteriul

Numărul  de puncte

1

Conditiile concesiunii, acceptate de catre ofertant si prezentate in caietul de sarcini

10

2

Impartirea riscului si a raspunderii intre concedent si concesionar

5

3

Forma de control si de monitorizare ceruta de concedent

5

4

Sistemul de asigurare propus cu privire la implementarea concesiunii

5

5

Durata propusa a concesiunii

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa nr. 3

 

 

Romania                                                                       

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

 

AVIZ

         PENTRU CAP DE TRASEU / LINIE

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru capul de traseu / linie

______________________________________________________________ în care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare __________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4 transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4 Staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de traseu nominalizat în prezentul aviz;

4 Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul _______________________________________ ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________   ______________________________________________________________________    

4 Pe traseu vor fi realizate opriri pentru  îmbarcarea / debarcarea  călătorilor numai în următoarele staţii: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform  prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

 

     PRIMAR                                             DIRECTOR

L.S.

 

 

       Seria _______ nr. ______________

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 4

 

Romania                                                                        

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

 

AVIZ

         PENTRU PUNCTE DE ÎMBARCARE / DEBARCARE 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru îmbarcarea / debarcarea  în municipiul Constanţa a autovehiculelor cu numerele de înmatriculare _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în următoarele puncte de îmbarcare / debarcare  _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4 transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4 Deplasarea autovehiculelor care  execută serviciul de transport public de  călători se va executa numai pe traseul ______________________________________ ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________   ______________________________________________________________________ 

4 Pe traseu nu vor fi realizate alte opriri (staţii) pentru coborârea sau urcarea călătorilor.

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform  prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

 

     PRIMAR                                             DIRECTOR

L.S.

 

 

       Seria _______ nr. ______________

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Anexa nr. 5

 

Romania                                                                       

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

 

 

 

AVIZ TRASEU

          

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru traseul  __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________pe  care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare __________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4 transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4 Oprirea  autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile _________________________________________________________ ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________   ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform  prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

 

     PRIMAR                                             DIRECTOR

L.S.

 

 

       Seria _______ nr. ______________

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

 

ANEXA 6

   

 

 

TAXE

pentru diferitele tipuri de avize ce urmează să fie eliberate

de către Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

 

 

 

 

Eliberarea avizului pentru  cap traseu / linie şi avizului de  traseu pentru operatorii de transport:                                 -  2.000.000 lei / aviz;

                               

 

Eliberarea avizului pentru puncte de îmbarcare debarcare  pentru persoane fizice şi juridice                                     -   1.500.000 lei / aviz.

                                                 

 

 

Reactualizarea acestor taxe se va realiza anual, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cadrul hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanţa referitoare la taxele şi impozitele locale.