Hotărârea nr. 433/2004

HOTARAREA PRIVND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA , COMPLETAT PRIN H.C.L.M. NR. 319/2003

ROMÂNIA

J UDEI'U L CONSTAMTA    MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE

PRIVND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA , COMPLETAT

PRIN H.C.L.M. NR. 319/2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa
ordinara din data de 29.09.2004;

Având in vedere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei nr, 5 - Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat cu nr. 102617/13.08.2004;

Văzând RCX.M. nr.296/2001 completat si actualizat prin H.C.L.M. nr.363/2002;

Având in vedere H.C.L.M. nr.l 18/2002, H.CL.M.247/2002 si KC.L.M nr J19/2002,

In temeiul prevederilor arî.38, Ut."f si art, 46, alin (1) din Legea nr.215/2001 privin administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l • Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, completat si actualizat prin H.C.L.M nr.319/2003 a unor terenuri, conform tabelului anexa nr.l care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si Direcţiei Financiare in vederea aducerii la îndeplinire precum si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa,


Prezenta hotărâre a fost aprobata de un număr de 25 membri.


consilieri din 27


 


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELAENACHE


CONSTANTA

NR 433/29.09.2004


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.


REFERAT

Privind radierea unor terenuri

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, completat prin H.C.L.M. nr. 319/2003

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, actualizat si completat cu H.C,L,M. nr. 319/2003;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 118, 247 si 386 dîn 2002, privind aprobarea vânzării prin licitaţie sau negociere directa unor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ;

Văzând contractele de vânzare - cumpărare ce au ca obiect suprafeţe de teren cuprinse in H.C.L.M nr. 319 / 2003 care s-au înstrăinat integral (anexa nr.l).

Menţionam ca la poziţia nr. l din anexa nr. l se radiază suprafaţa cuprinse in H.C.L.M. 319 / 2003 poz. 94, diferenţa pana la suprafaţa din contractul de vânzare cumpărare se va radia din Hotărârea care priveşte completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta1'.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local, al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L. M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M, nr. 319 / 2003, a unor terenuri, conform anexelor, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


 

Director Executiv Patrimoniu Ing. Ramona  Petcu Lovin


Verificat                      

Daniela Gherlan


Şef Serv. Patrimoniu

Sef Serv. Juridic.
Andrei Sozanski


Elaborat
Serv. Patrimoniu

 


 


ROMÂNIA JUDLTUL CONSTANTA MUNICIPIU^ CONSTANTA COMISIA Nr.5


RAPORT


Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr, 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M, nr. 296 / 200 K completat si actualizat prin H.C.L.M.IU-. 319/2003;

Analizând Referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H. C. L. M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 319 / 2003, a unor terenuri, conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.

Preşedinţele comisiei nr. 5

DANUT MOISOIU

 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.1 LA HCLM nr.433/29.09.2004


TABEL PRIVIND RADIEREA UNOR POZIŢII DIN ANEXA LA

H.C.L.M. NR. 319/2003

 

NR. CRT,

POZIŢIA DIN

ANEXA

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAFAŢA

(MP)

OBSERV ATU

1.

94

Staţiunea Mamaia - Bar Orient Restaurant "Unirea15

533.07

c.v.c. aut. 1169/2003 p.v.42796/25.03.2004

2.

62

Staţiunea Mamaia -subzona C 2 - Complex Jupiter J u nona

2257.30

c.y.c. aut, 389/2004 p.v.28063/17.03.2004

3,

63

Staţiunea Mamaia subzona C 2 - Complex    Jupiter J u nona

653.40

c.v.c. aut, 389/2004 p.v.28063/17.03.2004

4

23

Moţilor nr, 61

505.00 '

c.v.c. aut, 390/2004 p.v.68964/ 12,07.2004

5.

37

Rachîtasi nr. 80

302.68

c.v.c. aut 1998/2004 p.v.7821 7/30.06.2004

6.

83

Staţiunea Mamaia - anexa Piscina Parc

198.00

c.v.c. aut. 62/2004 p.v, 18020/05.04.2004

7,

67

Şiretului nr. 31

25.12

c.v.c. aut. 2781/2003 p.v. 143783/0 1.03.2004

8,

47

Faleza Nord - zona blocurilor BM 9A

600.00

c.v.c, aut. 629/2004 p.v.48727/1 0.05.2004

9,

13

Tabla Butii nr. 4-6

121.40

c.v.c. aut. 305/2004 p.v,30062/27.02.2004

10.

89

J. C. Bratianu nr. 173 B

364.03

c.v.c. aut. 195/2004 p.v.21 05 1/12.03.2004