Hotărârea nr. 428/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+2E, STR. MIHAI VITEAZU NR. 17, TEREN IN SUPRAFATA DE 149,02 MP, PROPRIETATE FOTU NICU

 


ROMANIA

JUDEŢUL CON ST AM TA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI P+2E,

str. Mihai Viteazu nr, 17, teren în suprafaţa de 149,02 mp, proprietate Fotu Nicu

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinara din data 29.09.2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE


 


Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 1.49,02 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele stipulate în certificatul de urbanism. Terenul este proprietate Fotu Nicu conform coti trac ml ui de partaj voluntar autentificat subnr. 2399/2000 la fiiroul Notarului Puhlic Rom na C Iii raţa.

Art 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hota rar e Directiei Urbanism,  Dlui.  FOTU NICU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25  consilieri din 27 membrii.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


 


CONSTANŢA
N R 428/ 29.09.2004


Bd.Torai5nr.5];Fmi:0*40 -41 - 708 LO l; Tel; 0040 - 41 • 70* 105; £700 CONSTANT A -UOMA.NIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL URBANISM


 


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării : CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL si BIROURI P+2E

Adresa            : str. Mihai Viteazu m. 17

Beneficiar       : Fotu Nicu

Pruiectanl   : Arh. Lucia Isabella URSACHE

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detoliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ţi BIROURI P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 149,02 mp, proprietate Fotu Nicu, vă comunicam avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2


Arh. Dumitru


CALOTĂ


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDJULUJ ÎNCONJURĂTOR. CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI P+2E,

str. Minai Vîteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 149,02 mp,

proprietate Fotu Nicu

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre şi proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI P+ZE, str, Mîhai Viteazu nr, 17, teretl în suprafaţă de 149,02 mp, proprietate Fotu Nicu

Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E, cu destinaţia de spaţiu comercial şi birouri.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 şi analizând referatul Serviciului de Urbanism pentru aprobarea documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMRRCIAL şi BIROURI P+2ET str. Mîhai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 149,02 mp7 proprietate Fotu Nicu

Având în vedere Legea nr,453/20Ql pentru modificare şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii $i unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ~ CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL $i BIROURI P+2E, str, Miliai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 149,02 mp, proprietate Fotu Nicu

Preşedintele Comisiei nr 2

Arh. Dumitru CALOTA

 

EkJ. TMiiJir. 5 \ iTuui: 0040 - 4J - 7(HHI)I; Tel: 00*0 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 116362/21.09.2004

Urmare solicitării adresate de Fotu Nicu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL $i BIROURI P+2E, str. Mihai Viteazu n r, 17, teren în suprafaţa de 149,02 mp, proprietate Fotu Nicu.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Fotu Nicu conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2399/2000 la Biroul Notarului Public Rorună Chimţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este ocupat parţial de spaţii comerciale - construcţii provizorii

- care se vor desfiinţa

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 149,02 mp, se afla în zona

centrală a municipiului Constanţa, în imediata vecinătate a intersecţiei străzii Mihai Viteazu cu strada

Gri v iţe i, vis-a-vis de Tomis Mall, Terenul urmăreşte aliniamentul iei strada  Mihai Viteazu cu o

deschidere de 15,70 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

P+2E, cu destinaţia de spaţiu comercial şî birouri, Este propusa alinierea construcţiei noi la stradă, în

continuarea frontului construit existent, lipită de calcanele existente către vest ţi sud.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H,G .R, 525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă ou funcţiunea predominanta" a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre stradă a terenului,

înălţimea construcţiilor (art.31 si an. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus =  100%

C,U-T, propus = 3,00


Documentaţia prezentata conţine: Piese desenate

-  încadrare în j.onă

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se.l;500

-  Reglementări se. 1:500

-  Reţele edilitare se, 1; 500


Piese scrise:

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 5339/2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare   Planul  Urbanistic  de Detaliu   -  CONSTRUIRE COMERCIAL $î BÎROURKP+2E, str, Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţa de 149,02 mp, proprietate Folu Nicu. cu mcnţunea respectării condiţiilor din avizele stipulate m certificatul de urbanism nr, 5339/2004.

ARHITECT SE F. Arh. Ionul T0MA

                                          ŞEF SERVICIU URBANISM

                                          C. Arh.Simona Bercu

                                              Elaborat,
Cristina ST A MAT

 


7 XS T R. M I H A 1 V I T E A 2s T R. I L A R I E V O R O N C A


SUPRAFAȚA


= FQTUNICU

TEREN - 149,02 mp (cbnf.ma


S constr. propusa = 149^02 mp POT propus: 100 %

Regim de inaltime propus: P+2Li

S.C. TRANS LINK s.r.l.

J 40/21505/1992

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL si BIROURI P+2E

Adresa: Str.MIHAI VITEAZU nr.17 CONSTANTA Beneficiar: FOTU NICU

• g 3 < O

PROIECTAT

arh Isabelîa Ursache    y'»

SC 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

DATA 09.2004

NR. PL. A-01

DESENA’

arh.stag G. Hîrtan