Hotărârea nr. 423/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SPITAL SI CONSTRUIRE CLADIRI ANEXE, BD. 1 MAI NR. 5-7, TEREN IN SUPRAFATA DE 9894,27 MP, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ATRIBUITA IN FOLOSINTA GRATUITA SPITALULUI UNIVERSITAR CF CONSTANTA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPITAL şi CONSTRUIRE CLĂDIRI ANEXE,

bd. l Mai nr. 5-7, teren în suprafaţă de 9894,27 mp,

proprietate privată a municipiului Constanţa şi atribuita în folosinţă gratuită SPITALULUI UNTVESITARC.F, CONSTANŢA

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinara din data 29.09.2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea ţi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/200G al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art, 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPITAL şi CONSTRUIRE

CLĂDIRI ANEXET bd. l Mai nr, 5-7, teren în suprafaţă de 9894,27 mp, proprietate privată a municipiului Constanţa şi atribuită în folosinţa gratuită. .SPITALULUI UNIVESiTAR C. F. CONSTANŢA, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta botărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele stipulate în certificatul de urbanism nr. 526S/2004

Terenul este proprietate privată a municipiului Constanţa şi atribuit în folosinţă gratuită SPITALULUI UNIVESITAR C. F. CONSTANŢA conform HCLM nr. 32 1/2003.

Art, 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SPITALULUI UNIVERSITAR C K CONSTANTA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANŢA
    
NR 423/ 29.09.2004

BdTanbnf. $l;Fs*:«W0 -41 - TQSJOUTd: (W40   41 - TOS IOÎ;87QO CONSTANT A -ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIM AR l A MU N ICI P! U LUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


 


REFERAT

Nr. 116363/21.09.2004


 


Urmare solicitării adresate de privind avizarea ţi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPITAL şi CONSTRUIRE CLĂDIRI ANEXE, bd, l Mai nr. 5-7, teren în suprafaţă de 9894,27 mp, proprietate privata a municipiului Constanţa şi atribuită în folosinţă gratuită SPITALULUI UNIVESITAJR C.F. CONSTANŢA

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate privată a municipiului Constanţa şi atribuita în folosinţa gratuită SPITALULUI LJN1VES1TAR C.F. CONSTANŢA conform HCLM nr.

321/2003,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona rezidenţiala si a echipamentelor publice existente .

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat parţial de un Imobil S+P+-3 E cu funcţiunea de

policlinica.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 9894,27 mp, se află în

municipiul Constanţa, în zona stadionului Portul. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. l Mai cu o

deschidere de 60,55 m.

Propunerea - Se propune realizarea unei clădiri - spital compusa din: Corp A - S+D+P+7E, Corp B -

S+D+P+7E, Corp C - D+P, Corp D - EHP, Corp E - EHP   si a 5 corpuri de clădire-anexa având

regimul de inaltime parter. Obiectivele propuse prin structura, finisaje, funcţiuni se vor ridiea la

nivelul actual al cerinţelor privind calitatea, completând ansamblul urbanistic existent.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G,R.525/19%)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea fa ţa de aliniament {art, 23) - se menţine aliniamentul existent { retragere de 51,38 m de la

limita dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S-f-PH-.7E.

P.O-T. existent = 5,31 %                              P. O.T. propus -= 27, l S %

C.U.T. existent = 0,26                                  C.U.T. propus = l ,80


 


Documentaţia prezentata conţine : Piese desenate

-   încadrare m zona

-   Situaţia existentă iC. 1:500

-   Reglementări se,J:500


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 5268/2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare  Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPITAL şi CONSTRUIRE CLĂDIRI ANEXE, bd. I Mai nr 5-7, teren în suprafaţă de 9894,27 mp, proprietate privată a municipiuldî^onsbnţa ţi atribuită în folosinţă gratuită SPITALULUI UN I VE SITAR C. K CONSTANŢA, cu menţiunea Respectării condiţii lor din avizele stipulate în certificaUil de urbanism nr. 5268/2004

ARH ITECT ŞEF                                               ŞEFSERVICIUU URBANISM,

Arh. Ionu ţ TOMA                                                C -Arh. Simona BERC U

Elaborat, Cristina STAMAT

 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI LNCONJURATQR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea  lucrării


EXTINDERE  SPITAL  şi  CONSTRUIRE  CLĂDIRI

ANEXE


Adresa       : bd, l Mai nr. 5-7

Beneficiar   : SPITALUL UNIVESITAR C.F. CONSTANŢA

Proiectant   : Arh. Felix ARSENE

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în  urma  analizării  de  către  Comisia  2  Urbanism,   a  documentaţiei
prezentate:     Plan    Urbanistic    de    Detaliu          EXTINDERE    SPITAL    şi

CONSTRUIRE CLĂDIRI ANEXE, bd. l Mai nr. 5-7, teren în suprafaţă de 9894,27 mp, proprietate privată a municipiului Constanţă şi atribuită în folosinţă gratuită SPITALULUI UNIVESITAR CF. CONSTANŢA, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

B(L TomiFUir. 51 ;Hax: «MO - 41 - 7U»] O l; Tel: IXWU - 41 - 7U!f ] U5; S700 CONSTANTA - ROMÂNIA

] CONSTRUCȚII PROPUSE ] CONSTRUCȚII EXISTENTE ALINIAMENT PROPUS

~ SPATII VERZI ] PARCAJE

| CIRCULAȚII PIETONALE J CIRCULAȚII CAROSABILE ALINIAMENT PROPUS

COEFICIENȚI URBANISTICI

EXISTENT

ARIE TEREN

10000,00 mp

ARIE CONSTRUITA

531,OOmp

ARIE DESFASURATA

2655.OOmp

P.O.T.

5.31%

C.U.T.

0.26

PROPUS

ARIE TEREN

10000,00 mp

ARIE CONSTRUITA

2718,OOmp

ARIE DESFASURATA

17815.OOrnp

P.O.T.

27.18%

C.U.T.

1.78


ACCESE PIETONALE

 ACCESE CAROSABILE

_BULEVARDUL 1 MAI

S.C. KALINIA PROIECT S.r.1

flr. wblndor uri} comraitî J700

11^1244/2002

csd ThcM R14662172

srfproietrarMeiuaneoc


arfLfeiixaDffle


47/2004


ObiWiV:


Moar:


localitatea:


ELABORARE

P.U. O. -CONSTRUIRE SPATII SI UTILITATI PENTRU SPITAL CU 250 PATURI CU ÎNCADRAREA IN PREVEDERILE NORMATIVULUI NP 015/1M7 -SPITALUL UNIVERSITAR CP CONSTANTA

SPITALUL UNWERSfTAR CF-CONSTANTA

CONSTANTA.B-OUL 1 MAI NR.M

ion

1/500

tsa

MUL

data

jiiLZm

pUmanr.

fe