Hotărârea nr. 422/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU HOTEL S+P+2E STR. I L. CARAGIALE INTRE BL. L 26 SI BL. L 115, TEREN IN SUPRAFATA DE 304,26 MP, PROPRIETATE MUNTEANU DANIELA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

HOTEL S+P+2E

str. LL. Caragiale intre bl. L 26 si bl. L 115,

teren in suprafaţa de 304,26 mp ,

proprietate Munteanu Daniela

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09

2004,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şî unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art, l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - HOTEL S+P+2E - str. LL. Caragiale intre bl, L 26 si bl. L 115, teren in suprafaţa de 304,26 mp , conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele stipulate în certificatul de urbanism şi a retragerii construcţiei dinspre limita terenului spre est până la linia de pornire a treptelor pe domeniul public, pe toată înălţimea clădirii.

Terenul este proprietate Munteanu Daniela conform contractului de schimb autentificat cu nr,46 72/2001 si contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 3356/2003 la Biroul Notarului Public Mariana losif.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. MUNTEANU DANIELA, în vederea aducerii la indeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANTA
    
NR 422 / 29.09.2004

Bd. Torni* nr. 5l;Fax: 0<HO - 41 - TOS 101; Td: 0040 - 41 - 7DH ] 05; STKW CONSTANTA - KOWAMIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Dl RECT IA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 11636S / 20.09.2004

Urmare solicitării adresate de Munteanu Daniela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - HOTEL S+P-I-2E - str. I.L. Caragiale intre bl, L 26 si bl, L 115, teren in suprafaţa de 304,26 mp , proprietate particulara.

REGDVfUL JURIDIC

Terenul este proprietate privata a beneficiarei Munteanu Daniela conform actelor :

-  Contract de schimb autentificat cu nr.46'72 din 13-12-2001 la bnp Mariana losif

-  Contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 3356 din 18.09,2003 la bnp Mariana losif

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriu) cuprins în studiu este amplasat in intravilanul Munic ipiului Constanta, iu partea centrala a oraşului, in imediata vecinătate a cartierului Casa de Cui tuna.

Folosirea actuala a terenului - pe teren exista o construcţie P - spaţiu comercial si pizzerk-Caracterislîet speciale ale amet - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 304,26 mp si este compus din 2 terenuri. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada cu o deschidere de 10,00 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi eu regim de înălţime SH-P+2E , cu destinaţia de unitate de cazare-hotel . Se păstrează aliniamentul Ia str, ÎL Caragiale, aceiaşi al bL L26-

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G,U. (aprobat prin H.G.R.525/19%)

Funcţiunea propus ă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art, 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre sud a terenului.

înălţimea construcţiilor ţart.31 si art. 23) - H max propus = 12,00 m

P.O.T. existent = 67,15 %                                          P.O.T. propus = 57.23 %

C.U.T existent =    0,67                                               C. UT, propus =    2,79

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                                               Piese scrise

-  încadrare în zonă

-  Situaţia existentă se. 1:500                                                      - Memoriu justificaţi v

Reglementări se. l :500                                                            - Certificat urbanism

-  Regim juridic se, l :500

-  Regim telmico-economic se. l :500

-  Circulaţii se. l :500

-  Reţele tehnico-edilitare se. l :500

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - HOTEL S+P+2E - str, I.L. Caragiale intre kV L 26 si bl. L 115, teren in suprafaţa de 304,26 mp , proprietate particulara Munteanu Daniela conform eoni. ..-'.ului de scliîmb autentificat cu or.4672.'200l si contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr, 3356/2u£'"î la Biroul Molarului Public Mariana losif, eu menţiunea respectării condiţiilor din avizele stipulate în certificatul d~ -irbanism s i a retragerii construcţiei dinspre limita terenului spre est până la linia de pornire a treptelor pe domnii ui publîojje toată înălţimea clădirii.

ARHITECT ŞEF                                             ŞEF SERVICIU URBANISM

Arh.Ionut  TOMA                                             C.Arh. Sirnona BERCU

_                                                Elaborat, Cristina STAMAT

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE 51 DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrării:     HOTEL S+P+2E

Adresa         : str, LL. Caragiale între bl. L 26 si bl. L 115

Beneficiar  : Munteanu Daniela

Proiectant   : Arh. Dan Dilancea

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în  urma analizării  de către Comisia  2   Urbanism,  a  documentaţiei prezentate :

Plan Urbanistic de Detaliu - HOTEL S+P+2E, str. LL. Caragiale intre bl, L 26 si bl. L 115, teren in suprafaţa de 304,26 mp, proprietate Munteanu Daniela, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

. TomJSHf. j];Ru(: OQ4<? -41 - 708101; Tel; MM0 -41  - 7U*L05; S7U0 fON STANŢA - ROM AN U


Arh. Dumitru CALOTA

 
Q.


CD


HOTEI S.P.?E S TEREN S1.174 26MP S TEREN S2=T30.00MP S TOTAL SbS2=30t.46MP PROPUNERE

S CONSTRUITA=T7t.26MP S DESFASURATAcBS0.32MP POK57.23X CUT=2.79

TEREN PROPRIE TAIE DANIELA MUNTE ANII

3 TEREN )N CONCESIUNE PENTRU LOCURI OE PARCARE CE VOR DESERVI OBIECTIVUL PROPUS ] TEREN PE [ARE SE PROPUNE CONSTRUIRE A UNUI HOTEL S-P-?£

5

O

2

►—


Ț —    CONSTRUCȚIE EXISTENTA PARTER IPlZZERtE SI SPATW COMERCIALI - SE VA OESrHNTA

1    1 PROPUNERE HOTEL S.P*2t

CONSOLA IN ETAJ 1 SI 2 !Hr.n x3.%M OE LA COTA TROTUARULUI)

3 ALEI. CAROSABIL


) --    SPAȚIU VEROE


OKDIIUl ARh iKTILO» im I0MÂNU 2328
Ștefan Dan r DK-aNXXAd


îlîLUHOTEL S-P.2E

LOCALIZARE CONSTANT\CARAfclfttCîM CLIENT DANIELA MUNTE

PROIECTAT ARH OAN DILA


scara 1200


luL 200Lbwcvtf»«?fc    sector    3

cairo vftan etv6 op


cu


pr/nr

OO/OC


PLAN DE SITUAȚIE

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

AO


4