Hotărârea nr. 416/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E+NIVEL TEHNIC - BIROURI SI LOCUINTE, BD. MAMAIA NR. 251-253, TEREN IN SUPRAFATA DE 622,52 MP, PROPRIETATE SERBAN DENNIS-GEORGIAN


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E+NIVEL TEHNIC - BIROURI si  LOCUINŢE,

bd. Mamaia nr. 251-253, teren în suprafaţa de 622,52 mp, proprietate Şerban Dennis-Georgiana

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09.________________________________________________________________

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 ţi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 50/1991, privind autorizarea execut ani lucrărilor de construcţii şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (I) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:


 


Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3^fE+NIVEL

TEHMC - BIROURI şi LOCUINŢE, bd. Mamaia nr. 251-253, teren în suprafaţă de 622,52 mp, conform documenta (iei anexate cane face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul SC Electrica n r. 4022501/2004. Terenul este proprietate Serbau Dennis-Georgian conform contractelor de vânzare cumpărare nr. 1042/2004 autentificat la Biroul Notarului Public Mioara Velîcu fi nr. 869/2004 autentificat la Biroul NotaruJui Public Chiraţa Borună.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ŞFRBAN DKNNIS-GEORCIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotârâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.


 


 

CONSTANTA

NR.416/ 29.09.2004

 


CONTRASEM NEAZĂ,

SECRETAR, Marcela ENACHE


Rd Tomisni. 5];l:ax: «M* -4t - 7081 [H; Tel: 0040    41 - T6Î L05; *7UU CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1941 modificată


Denumirea lucrării


CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E+NIVEL TEHNIC BIROURI şi   LOCUINŢE


Adresa         : bd. Mamaia nr. 251-253

Beneficiar   : Şerban Dennis-Georgian

Proiectant   : Arh, Alexandru BĂ T, AN

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei pre7entate: Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E+NIVEL TEHNIC BIROURI şi LOCUINŢE, bd. Mamaia nr 251-253, teren în suprafaţă de 622,52 mp, proprietate Şerban Dennis-Georgian, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd. Tomis ni. Sl:Pa.v<HJJQ    4|     'OKIUI: kl: UIMO    4 J -TOftlOS; S700 CON STANŢA -ROMÂNIA


Arh. Dumitru CALOTĂ

  

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 114538/16,092004


Urmare solicitării adresate de Serbau Denms-Gcorgian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E+NIVEL TEHNIC - BIROURI şi LOCUINŢE, bd. Mamaia nr. 251-253, teren în suprafaţă de 622,52 mp, proprietate Serbau Dennis-Georgian

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Şerban Dennis-Georgian conform contractelor de vânzare - cumpărare nr, 1042/2004 autentificat la Biroul Notarului Public Mioara Velicu şi nr. 869/2004 autentificat la Biroul Notarului Public Chiraţa Borună,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E,

Folosirea actuală a terenului - terenul este ocupat de doua locuinţe în strae avansată de degradare

care vor vi desfiinţate.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale am plasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 622,52 mpr se află în

municipiul Constanţa, zona Delfinariu, Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia bulevaniului

Mamaia cu strada Soveja cu o deschidere de 24,15/21,58 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii n.oi cu regim de înălţime

EH-P+3-4E-t-mveL tehnic, cu destinaţia de birouri şi locuinţe. Este propusă alinierea construcţiei noi la

limita de sud a terenului cu o retragere de 3,00 m iată de clădirea parter de la sud. Intrarea principală

este prevăzută dinspre bd. Mamaia. Circulaţia auto în incintă se va face în sens unic, intrarea se va face

numai dinspre strada Sovejii (la o distanţa de 25 m de la colţ)v iar ieşirea numai spre bd. Mamaia (la o

distanţă de 32,50 m de !a colţ). Accesul pentru birouri se va face separat de cel pentru locuinţe.

Clădirea va avea propriul sistem de încălzire şi ventilare, prin centrala termică si de climatizare. După

construirea obiectivului se vor dala trotuarele limitrofe şi se va reface zona verde de protecţie şi

vegetaţia de aliniament, lacurile de parcare necesare celor două funcţiuni se vor asigura în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII JN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (ari. 23) - Este propusă alinierea construcţiei noi cu o retragere de 3,00

m faţă de bd. Mamaia ţi 7,00 m faţă de strada Soveja,

înălţimea construcţiilor (art-31 si art. 23) - H max propus = D+IH3-4E-Hnivel tehnii; ( 25,80 m de la

nivelul trotuarului).

P. O .T. propus = 25%

C.U.T. propus = 1,93


Documentaţia prezentata conţine; Piese desenate

-  încadrare în localitate

-  încadrare în zonă se l :2000

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Analiza fondului construit existent se. 1:500

-  Reglementări sc.î :500

-  Secţiuni profile stradale se. 1:200


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 5088/2004

-  Studiu geotehnic


-  Reţele edilitare se. !: 500

-  Desfăşurări front stradal se. l :200

-  Plan amenajare teren se. 1:200

-  Fotocopii situaţia existentă

Avize utilităţi

-  RAJA nr. 698/52517/2004

-  SC ELECTRICA or. 4022501/2004

-  ROMTELECOM nr. 1223/2004

-  CONGAZ m. 12845/2004

-  RADET m. 2207/2004


Alte avize

-  Aviz Brigada Pompieri nr, 700 596/2004

-  Aviz Sanitar nr, 14932/2004

-  Aviz Comisia Circulaţie A/365/20Q4


PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbaniştii; de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E+NIVEL TEHNIC BIROURI şi LOCUINŢE, bd. Mamaia nr. 251-253, teren m suprafaţă de 622,52 mp, proprietate Şerban ţpcnnis-Georgian


 


ARHITECT SEF Arh. lonut TOMA


ŞEF SERVICIU URBANISM, CArh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT

 

P.U.D.

PLAN URBANISTIC DE DETALII

IMOBIL DE BIROURI SI LOCUINȚE

BD. MAMAIA NR. 251,253


COLI CU STR. SOVEJA, CONSTANTA

PLAN PROPUNERE - REGLEMENTARI CIRCULAȚIE, ACCESE, PARCAJE PL. 2

NIVEL TEHNIC -V


AX_SJRADA.._EACHI.W__


■N1VFL ADM1S-£B1N_E1I-G P»2E247


-_lEBfhUBL.NR 25.U253


DESFĂȘURARE STRADALA


dul MAMAIA