Hotărârea nr. 414/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M CU SPATIU COMERCIAL LA D+P, STR. CUMPENEI NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA DE 438,71 MP, PROPRIETATE GEORGESCU FLORIN SI AURELIA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢA D+P+1E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la D+P,

str. Cumpenei nr. 10, teren în suprafaţă de 438,71 mp, proprietate Georgescu Florin şi Aurelia

Consiliu] Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data  29.09.2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbaniiLică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nj. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr 453/2001 pentru modificarea ţi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şî unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/200Q al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "'c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+IE+M cu SPAŢKI COMERCIAL la D+P, str. Cumpenei nr. IO, teren în suprafaţă de 438,71 mpr conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate Georgescu Florin şi Aurelia contor m contractelor de vânzare -cumpărare nr. 2297/2003 autentificat la Biroul Notarului Public Eugenia Trifu şi nr 733/2004 autentifica l la Biroul Notarului Public Ruxundra Darie.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului I-ocal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. GEQRGESCU FLORIN, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

      NR 414 / 29.09.2004

Ud. toiul* nr. î|;E-sx:0(WO - i l   • WII)];TeL: HUO -41 -TOS] 05; *70l> CONSTANTA - ROMAN L AROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 112766/14.09.2004


Urmare solicitării adresate de Georgescu Florin privind avizarea ţi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M cu SPAŢIU COMERCIAL

la D+Ph str. Cumpenei nr. 10, teren "m suprafaţă de 438,71 mp, proprietate   Georgescu Florin si Aurelia,

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Georgescu Florin şi Aurelia conform

contractelor de vânzare - cumpărare nr. 2297/2003 autentificat la Biroul Notarului Public Eugenia

Trifu şi nr 733/2004 autentificat la Biroul Notarului Public Ruxandra Darie,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritorial cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuala a terenului terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului  - Terenul studiat,  m suprafaţă de 438,71  mp, se află în

municipiul Constanţa, cartier Mcdeea. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Cumpenei cu o

deschidere de 20,03 m,

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

D+P+IE+M, cu destinaţia de spaţiu comercial la demîsol şi parter, locuinţa la etaj şi mansardă. Este

propusa alinierea construcţiei noi la limita dinspre est a lotului cu o retragere de 11,22 m de la stradă,

asigurându-se astfel 4 locuri de parcare în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H,G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre est a terenului.

înălţimea construcţiilor (art,3l si art, 23) - H max propus = D+P+1E+M

P.O.T, propus = 45,59 %

C.U,T, propus = 1,82

Documentaţia prezentată conţine:

Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  S ituaţia ex islenlă se. 1:500                                                 - Memoriu justificaţi v

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se. l:500                  - Certificat urbanism nr.4200/2004

-  Reglementări se. l :500

-  Reţele edilitare se. l: 500

Avize utilităţi                                              Alte avize

-  RAJA nr.629/41716/2004                          -Aviz Brigada Pompieri nr, 700591 /2004
-SCELECTRICAm,4022170/2004              - A viz Sa n itar nr. 126 56/2004

-  ROMTELECOM nr. 1026/2004                 - Aviz Comisia Circulaţie A/273/2004

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare  Planul  Urbanistic de Detaliu  - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+IE+M cu^PAOTU COMERCIAL la 11+P, str. Cumpenei nr. 10, teren în suprafaţă de 438,71 mp, proprietate Genrgţscu Florin şl Aurelia.

ARH1TECT ŞEF,                                                                SERVICIU URBANISM;

Arh. lonut TOMA                                              C.Arh, Simona BERCU

Elaborat, Cristma STAMATROMÂNIA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMIS A DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE.

PROTECŢIA M EDI U LUI ÎNCONJURĂTOR. CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - N R. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea  lucrării


CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ  D+P+1E+M  cu  SPAŢIU COMERCIAL la D+P


Adresa         : str. Cumpenei nr. 10

Beneficiar   : Georgescu Florin şi Aurelia

Proiectant    : Arh, Doina POENARU şi C. Arh. Georgeta CĂLIMĂREA

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia  2   Urbanism,  a  documentaţiei

prezentate:    Plan   Urbanistic    de   Detaliu         CONSTRUIRE    LOCUINŢĂ

D+P+IE+M cu SPAŢIU COMERCIAL la D+P, str. Cumpenei nr. 10, teren în

-suprafaţă de 438,71 mp, proprietate Georgescu Florin.şi -Aurelia, vă comunicăm

avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA


 


 


fld. Tcmb nr.


: 0040 - 4 L - TOS l OI; Tel: KMO --S! - 70$] OS; «700 CONSTANTA - ROMÂNIA

9 £

* s


Nr

Teritoriu Aferent

Existent

Propus

mp.

%

m P 1 % -

1.

CONSTRUCȚII

%

(4^

2.

SPATII VERZI

38^0

38/4

3 §00-

3.

PAVAJ CURTE

50,71

11,^6

700,71

145,75

TC

TAL GENERAL

*

438/71

100

438,71

100

ÎNTOCMIT; ARH. POENARU DOINA- QAR.W23/02


DENUMIRE proiect

uocAUTxrex.

„rU.'D.-CZON«2»TT2JUieje iMOfiU-D + P-»-

*»PATÂU    -SA LOWtMTA»

dOftoVANIK , STfc. <SJDMF€HEi

BENEFICIAR

FMXCÂH    AOttuX

C.ouJL.CĂL’IMĂPrA O

P-It.Nfr

••    i

PLANȘA    z

REGLEMENlARI .

.._URBAN I-S-T1--C E-

SCAFA Vsoo •DATA ; 0?.z.o©4

PLÂNSĂ

A2