Hotărârea nr. 412/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE TIPOGRAFIE CU UN CORP PARTER, BD. IC BRATIANU NR. 5, TEREN IN SUPRAFATA DE 4990,54 MP, PROPRIETATE SC CUGET LIBER POLIGRAF SA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MU MCI PI U L CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE TIPOGRAFIE cu un CORP PARTER»

bd. IC Bratianu nr. 5, teren în suprafaţă de 4990,54 mp, proprietate SC CUGET LIBER POLIGRAF SA,

Consiliul Local al Municipiului Constan ţa, întrunit în şedinţa ordinara din data 29.09__

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 ţi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr, 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se aprobi Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE TIPOGRAFIE cu un CORP PARTER, bd. IC Brătianu nr. 5, teren în suprafaţă de 4990,54 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta, hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RADET nr, 1561/2004.

Terenul este proprietate SC CUGET LIBER POLIGRAF SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria Ml I nr. l O/1993 emis de Ministerul C u h uri i şi certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria CT nr. 2/1993 emis de Consiliul Judeţean Constanţa,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direc ţiei Urbanism, SC CUGET LIBER POLIGRAF SA, în vederea aducerii la îndeplinire sL spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27membrii,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANŢA
     
NR 412 /29.09.2004

BATomisnr. 5l;F»xiOO« -41 -TOS 101; Td: 0040 - 41 - TDt SQ5; 8700 CON ST ANTA. - ROM ANTA



ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


 


REFERAT

Nr, 94764 / 26.07.2004


Urmare solicitării adresate de SC CUGET LIBER SA privind avizarea si aprobarea documenta (iei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE TIPOGRAFIE cu ud CORP PARTER, bd. IC Brătianu nr. 5, teren în suprafaţă de 4990,54 mp, proprietate SC CUGET LIBER POLIGRAF SA.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este SC CUGET LIBER POLIGRAF SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MII nr.10/1993 emis de Ministerul Culturii şi certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria CT nr. 2/1993 emis de Consiliul Judeţean Constanţa .

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din $uba>na activităţilor mixte, de producţie şl de servicii,

Folosirea actuala a terenului - terenul este parţial ocupat de tipografie.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare pcisagistîcă.

I1 li r t k ula rit i ţ i ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4990,54 mp, se află în municipiul

Constanţii lângă Liceul Ovidius. Terenul urmăreşte aliniamentul U bd. IC Brătianu şi la str. Oborului,

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P. cu

destinaţia de tipografie. Este propusă alinierea construcţiei noi la clădirile existente, iar spre bd. IC Brătianu se

va păstra o retragere de 18 m, spaţiu în care se va amenaja o parcare pentru 14 maşini.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G-R-525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea tată de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre est a terenului,

înălţimea construcţiilor (art,31 si art, 13) - H mă* propus = P,

POT existent = 49,50 %            P.O.T, propus = 63,20 %

CUT existent = 0,74                            C.U.T. propus = 0,88

Documentaţia prezentată conţine ;

Piese scrise

-  Memoria justificativ

-  Certificat urbanism nr.-l 536/2004» <

-  Studiu geotehmc

Piese desenate

-  încadrarea în zonă se. 1:2000

-  Situaţia existentă se. l :500

-  Tipul de proprietate1 asupra'terenurilor se. 1:500

-  Reglementări se. l ;500

-  Secţiune prin teren se. l :250 şi l: 125
-Reţete «Satâre sc. 1:500

Alte avize

-  Avi/. Brigada Pom pieri nr. 7005 61/2004

-  Aviz Sanitar nr. 951 S/2004

-  Aviz Comisia Circulaţie

Avize utilităţi

^RAJAnr   325/21654,2004

-  SC ELECTR K: A nr. 4021174/2004

-  ROMTELECOM nr. 615/2004

 

-  TERMOELECTRICA nr. 2167/2004
-CONGAZnr. 7102/2004

-  RADET nr. 1561/2004

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE TIPOGRAFIE eu un CORP PARTERjJjd. IC Brătianu nr. 5, teren în suprafaţă ele 4990,54 mp, proprietate; SC CUGET LIBER POLIGRAF

DIRECTOR URBANISM,                                                    ŞEF SERVICIU URBAN1S

Arh. lonut TOMA                                                                            C. Arh. S imona BE RCU

Elaborat, Cristina STAMAT

 



ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE.

PROTECŢIA MEDIULUI IMCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: EXTINDERE TIPOGRAFIE cu un CORP PARTER

Adresa         : bd. IC Brătianu nr. 5

Beneficiar   : SC CUGET LIBER POLIGRAF SA

Proiectant   : Arh. Alinta ISACOV

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în  urma  analizării  de  către  Comisia  2  Urbanism,   a  documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu      EXTINDERE TIPOGRAFIE ,cn un

CORP PARTER, bd. IC Brătîanu nr. 5, teren în suprafaţă de 4990;54 mp, proprietate SC CUGET LIBER POLIGRAF SA, vă comunicăm avizul favorabil.

Bd- Tomb m. 5l;Fax: MM« -41 - 708101; Te!: 0040 - 4» - 70SI 05; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTĂ

 



Dl m PLAN URBANISTIC rUU DE DETALIU

CLĂDIRE PARTER EXTINDERE TIPOGRAFIE CUGET LIBER

2? REGLEMENTĂRI


10 oc*


20 00*


30 00*


*0 00*


50 00*



LEGENDĂ

REGLEMENTĂRI

■ ■ LIMITA ZONEI STUDIATE (14.000 mp)

LIMITA TEREN PROPRIETATE CUGET LIBER S = 4990.54 mp

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIEI PROPUSE - EXTINDERE TIPOGRAFIE ALINIAMENT PROPUS

ACCESE PRINCIPALE LA CONSTRUCȚII

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM


d* 61


PLANTAȚII SPATII VERZI AMENAJATE

EXISTENTE MENȚINUTE

SPATII VERZI NEAMENAJATE. TEREN VIRAN

SUPRAFEȚE DE APA, FÂNTÂNI

CURȚI, TERASE EXTERIOARE AMENAJATE

ELEMENTE DECORATIVE MOBILIER URBAN

STRĂZI EXISTENTE, PROFILURI CARACTERISTICE CIRCULAȚII PIETONALE

PARCAJE

COTE DE NIVEL EXISTENTE

COTE DE NIVEL PROPUSE


B    SECȚIUNI PRIN TEREN

ș+p+1 | REGIM DE ÎNĂLȚIME

INCINTA AFERENTA CUGET LIBER S.A.


P.O.T.existent = 49,5% P.O.T.propus = 63,2%

ZONA STUDIATA P.O.T.existent = 33,8% P.O.T.propus = 38,7%


C.U.T.existent = 0.7448 C.U.T.propus = 0,8817

C.U.T.existent = 0,6371 C.U.T.propus = 0,6859


PROFIL TRANSVERSAL CARACTERISTIC







4-


18.25


9.43


4-


22.00


4 60 ^uir

^4-F




1. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Nr. Teritoriul aferent    Existent

crt.


BILANȚ TERITORIAL


Propus


ha

%

••••••••••••••••••••••••••••••

ha

••••••••••••••

%

1. Construcții

0.4736

33,8

0,5419

38.7

2. Bazin fântână

0,0013

0,1

0,0013

0.1

3. Spatii verzi amenajate

0,0865

6,2

0,0865

6,2

4. Spații verzi neamenajate,

teren viran

0,0178

1,3

0,0178

1.3

5. Spații pietonale, curți

0,2921

20,8

0,2982

21.3

6. Carosabil, parcaje,

0,5287

37,8

0,4543

32,4

platforme carosabile

TOTAL GENERAL

1,4000

100

1,4000

100

Denumirea: P.U.D. - CLĂDIRE PARTER - EXTINDERE TIPOGRAFIE CUGET LIBER

PR.NR.



Localitatea: CONSTANTA. B-DUL I.C.BRATIANU NR.5 Beneficiar: S.C CUGET LIBER S.A.


01/2004



Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE. POSIBILITĂȚI DE MOBILARE ■URBANISTICĂ_


Faza:

P.U.D


Planșa:

A3