Hotărârea nr. 409/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE CUPLATE D+P+1E, ZONA COMPOZITORI, CAREU XV, LOT 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE PETROV VALENTINA SI FILIP


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plauluin Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE D+P+1E,

zona Compozitori, careu XV, lot 3, teren în suprafa ţa de 500 mp, proprietate Petrov Valentina şi Filip

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE D+P+1E, zona Compozitori, careu XV, lot 3, teren în suprafaţă de 500 mp,  .conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul este proprietate Petrov Valentina şi Filip conform contractului de vânzare ~ cumpărare autentificat sub nr. 412/2004 la Biroul Notarului Pubfc Stamule Daniela.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. PETROV VALENTINA, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta .


Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,


consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


 


CONSTANŢA

     NR 409/ 29.09.2004


Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 -708101; Toi: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAMA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

                        Nr.l 11507/10.09.2004

Urmare solicitării adresate de Petrov Valentina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE D+P+1E, zona Compozitori, careu XV, lot 3, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Petrov Valentina şi Filip.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Petrov Valentina şi Filip conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 412/2004 la Biroul Notarului Pubic Stamule Daniela.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa,

lotizarea Compozitorilor. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Tîtus Cergău şi la strada loan Damaschin cu

o deschidere de 13,22 m.

Propunerea- Pe acest amplasament se propune realizarea un ei construcţii noi cu regim de înălţimeD+P+lE,cu

destinaţia de locuinţă cuplată. Este propusă alinierea construcţiei noi la limita dinspre nord-est a lotului cu o

retragere de 0,70 m; spre străzile adîecente se va păstra o retragere de minim 5,00 m. Proiectul propune

amenajarea a două locuri de garare în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre nord-est a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E.

P.O.T. propus =35,28%

C.U.T. propus = 1,06

Documentaţia prezentată conţine:

Piese desenate                                                           Piese scrise

-  încadrare în zonă se, 1:5000

-  Situaţia existentă                                                          --Memoriu justificativ                                       

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor                         - Certificat urbanism nr, 4078/2004

-  Reglementări

Avize utilităţi

-RAJAnr.  1447/40399/2004

-  SC ELECTRICA nr.   4022087/2004

-  CONGAZ nr. 10779/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE

CUPLATE D+P+lEj-ZOTt^Compozitori, careu XV, lot 3, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Petrov Valentina şi Filip.

ARHITECT ŞEF,                                                            ŞEF SERVICIU URBANISM,

Arh. Ionut TOMA                                                                C.Arh. Snnona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE D+P+IE

Adresa         : zona Compozitori, careu XV, lot 3

Beneficiar   : Petrov Valentina şi Filip

Proiectant   : SC NAQ CONSULTING COMPANY SRL

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE D+P+IE, zona Compozitori, careu XV, lot 3, teren în suprafa ţa de 500 mp, proprietate Petrov Valentina şi Filip, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd. Tomisnr. 5l;Fax:0040 -41 - 708101; Tei: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Arh. Dumitru CALOTA

 P. U. D.

LOCUINȚA D+P+1E si ÎMPREJMUIRE

3. REGLEMENTARI


LEGENDA
LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA TERENULUI STUDIAT

CONSTRUCȚIA PROPUSA

CAROSABIL

TROTUARE

SPATII VERZI


SUPRAFAȚA TOTALA TEREN - 500 mp SUPR CONSTRUITA LA SOL = 176,38 mp SUPR DESFASURATA = 529 14 mp


P.O.T. = 35.28% C.U.T. = 1.06


PLAN DE SITUAȚIE

Zona de parcelare :

COICIU-COMPOZITORILOR

Municipiul Constanta Benef. : PETROV VALENTINA

întocmit:AMlTiCplOII

9IN ROV/ftU


S C. “NAQ CONSULTING COMPANY” S.R.L