Hotărârea nr. 401/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR OBORULUI NR, 9, TEREN IN SUPRAFATA DE 118 MP, PROPRIETATE CHIVU LIVIU-CRISTIAN SI NICOLETA-CRISTINA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER,

str Oborului nr, 9, teren în suprafaţă de 118 mp, proprietate Chivu Liviu-Cristian şi Nicoleta-Cristina

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09_

2004,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii s. i unele masuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi confinutul Cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit 'V si art 46, alin (1) dm Legea nr,215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER, str. Oborului nr. 9, teren în suprafaţă de 118 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate proprietate Chivu Liviu-Cristian şi Nicoleta-Cristina conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1699/2002 la Biroul Notarului Public Stamule Daniela.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui, CHIVU LIVTU, in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
 
    NR 401/ 29.09.2004

BA Tomisar. iUFaxr (XMO - 41 - 70» LOI; Tel: 0040 - 41 - TOS 195; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIM ARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTJA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


 


REFERAT

Nr. 99132/10,08,2004

Urmare solicitării adresate de Chivu Liviu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Oborului nr, 9, teren în suprafaţă de 118 mp, proprietate Chivu Liviu-Cristian şi Nicoleta-Cristina.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Chivu Liviu-Cristian şi Nicoîeta-CristLna conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1699/2002 la Biroul Notarului Public Stamule Daniela.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E,

Folosirea actuală si terenului - terenul este ocupat parţial de o locuinţă P în suprafaţa de 41,88 mp.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica,

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţa de 118 mp, se află în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Oborului cu o deschidere de 15,976 m şi la strada

Labirint cu un front de 3,191 m,,

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea si supraetajarea locuinţei existente,

reaîizându-se o construcţie în suprafaţă de 53,19 mp şi regim de înălţime S+P-HE, cu destinaţia de

locuinţa. Este propusă alinierea construcţiei noi la strada Oborului, Proiectul propune amenajarea unui

loc de parcare în incintă, cu acces din strada Oborului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu luncţiunca predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre sud a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E.

P.O.T. existent =34,28 %                 P.O.T. propus = 43,52 %

C.U.T. existent = 0,34                      C.U.T. propus = l ,40


Documentaţia prezentată conţine: Piese desenate

-  Situaţia existenta se. 1:200

-  Obiective de utilitate publică se. l ;200
-Reglementări se. 1:200

-  Plan parter se. 1:50

-  Plan etaj se. l :50
-Plan subsol se. 1:50


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4130/2004


PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Oborului nr. 9h teren în suprafaţa de 118 mp, proprietate Chivii Crhiu-Criştiau şi Nicoleta-Cristina

DIRECTOR URBANISM,                                                 ŞEF SERVICIU URBANISM

Arh. Ionut TOMA                                           CArh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMATROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNÎCIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificat ă

Denumirea lucrării; EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER

Adresa         : str. Oborului nr. 9

Beneficiar   : Chivu Liviu-Cristian şi Nicoleta-Cristina

Proiectant   ; Arh, Daniel LUPU

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Oborului nr. 9, teren în suprafaţă de 118 mp, proprietate Chivu Liviu-Cristian şi Nicoleta-Cristina, vă comunicăm avizul fa vor abil .

Bdlomisnr 5l;Fax:Ofttt -4] - 708101; Tel: 0040 -41 - TOSIU5; H7UQ CONSTANT A -ROMÂNIA


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTĂ

 

P.U.D.

Extindere, supraetajare si mansardare construcție locuința

Beneficiar: Chivu Liviu Cristian si Chivu Nicoleta Cristina
Amplsament: Str. Oborului, Pir. 9,
Nun. Constanta

C.c.


C.c


C.c. § Cflafib


C.c


? Locuința


propusa

S+P+1E


HM


Legenda


Limita teren studiat Limita de proprietate Teren cu destinație curți construcții Străzi (circulații carosabile)

Trotuare (circulații pirtonale)

Spatii verzi Accese

Constructffeexgțșnîft si re&m de inattime Constructifo


de înălțime


010-KVl MattlC|llM DIN lOMiNU


Bilanț de suprafețe

S teren (din acte) = 118.00mp Ș teren (din măsurători) = 122.17mp Ș.Constr (existenta)=41.88mp Constr (propusa)=53.19mp S Desf (existenta)=41.88mp S Desf (propusa)® 172.19mp PO.T. (existent)=34.28%

P O T. (propus)=43.52%

C.U.T. (existent)=0.34


C.U.T. (propus)=1.40


ConstarttaîfB&OWWs 14: Tel./Fax: 0241/56.37 55


Reglementari

A-02