Hotărârea nr. 40/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA SI NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica si negociere directa a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanţe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Referatul Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" ; Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 -- privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale , cu modificările si completările ulterioare , si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării ";

Având in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta , HCLM nr. 118/2002 privind vânzarea unor bunuri imobile in' baza HCLM nr. 37/2002 , HCLM nr. 386/30.09.2002 " privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si completarea HCLM nr. 153/26.04.2001 si HCLM nr. 247/30.05.2002 " privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica sau negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau clădiri ) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta " precum si Dispoziţia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003 ;

Analizând prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 " privind aprobarea completării HCLM nr. 37/01.2002";

In temeiul prevederilor art.38, lit."h" si art.46  (1) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba vânzarea prin licitaţie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau clădiri ) situate pe domeniul privat al Municipiului Constanta, in conformitate cu Metodologia aprobata prin HCLM 37/2002.. conform anexei l, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba vânzarea , prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau ;la iri } situate ::/:; ii meniul privat al municipiului Constanta , in baza HG.577/2002, conf "•::. anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Ario. Preţui de pornire la negocierea directa sau licitaţia publica, după cum este cazul. va fi cei stabilit prin Raport de Evaluare întocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind


organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ;

Art. 4. Se propune anularea poziţiei nr. 38 din anexa 2 " Vânzarea prin negociere directa " aprobata prin HCLM nr. 118/2002 ;

Art. 5. Se aproba anularea poziţiei nr. 2 din anexa nr. l " Vânzare prin licitaţie publica " aprobata prin HCLM nr.506/2002 ;

Art. 6 . Se aproba anularea poziţiei nr. 46 din anexa nr. l " Vânzare prin licitaţie publica " aprobata prin HCLM nr. 403/2003 ;

Art. 7 . Se aproba anularea poziţiei nr. 25 din anexa l " Vânzare prin licitaţie publica " aprobata prin HCLM nr. 319/2002 ;

Art.8. Secretariatul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat , Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achiziţii, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSTANTA

NR.40/ 17.02.2004

românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administrarea domeniului public si privat

serviciul urmărire si executare contracte
NR.20458/ 10.02.2004

REFERAT

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numărului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpăra bunuri imobile si având in vedere intenţia municipalităţii de a vinde bunurile imobile -terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta

Vânzarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relaţie juridica existenta intre agenţii economici sau persoane fizice si Primăria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vânzarea se va face in baza HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr. 3 7/2002 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor si in conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Constanta nr. 534/2003 .

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune vânzarea prin licitaţie publica sau negociere directa atât a unor suprafeţe de teren din municipiul Constanta care fac obiectul unor contracte de concesiune cat si suprafeţele de teren ce nu fac obiectul unor contracte incheiate intre Primăria Municipiului Constanta si diverşi agenţi economici ( persoane fizice sau juridice ), conform anexelor nr. l si 2 si anularea unor poziţii aprobate spre vânzare prin HCLM - uri anterioare.

1.  Se propune anularea poziţiilor nr. 38 din anexa nr. 2 " Vânzare prin negociere
directa " din HCLM nr. 118/2002 , nr. 25 din anexa l " Vânzare prin licitaţie
publica " din HCLM nr. 319/2003 , si nr. 46 din anexa l " Vânzare prin licitaţie
publica " deoarece suprafeţele de teren aprobate la vânzare prin HCLM - urile
menţionate au fost modificate prin noile măsurători topografice ;

2.           Se propune anularea poziţiei nr. 2 din anexa nr.  l " Vânzare prin licitaţie
publica " din HCLM nr. 506/2003 deoarece suprafaţa de teren aprobata la
vânzare vor face obiectul aplicării Legii nr. 10/2001 ;

Anexele l si 2 "'' "Vânzarea prin licitaţie publica :" si " ' anzare prin negociere directa " ce fac Darte integranta ain prezenta hotărâre ie vânzare a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privai al Municipiului Constante au fost


intocmite in funcţie de situaţia juridica a terenului in cauza ( elaborata de Direcţia Patrimoniu si Direcţia Administraţie Publica Local Serviciul Juridic ) , măsurătorile topografice avizate de Direcţia Patrimoniu si in corelaţie cu proiectele de hotărâri ce urmează a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeaşi şedinţa cu prezentul proiect de hotărârea , cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta si de trecere din domeiul public in domeniul privat , precum si hotărârile privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu pe domeniul privat al Municipiului Constanta . Terenurie propuse spre vânzare in prezentul proiect de hotărâre au fost analizate si avizate favorabil de către comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

Fata de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre " privind vânzarea prin licitaţie publica si negociere directa a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ".


DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUŞ

ELABORAT,
 
Dinescu Fulvia AntonelaŞEF SERVICIU, CAMELIA DUDAŞ

ANEXA l LA HCLM NR 40/ 17.02.2004

VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICA

 

NR.

CRT

ADRESA TEREN ( DESTINAŢIE )

SUPRAFAŢA (MP)

DENUMIRE UTILIZATOR

OBSERVAŢII

1.

Teren Str. Cumpenei ( intre str. Medeea si str. Spini Haret ) ( ATELIER REPARAŢII AUTO ELECTRICE )

180,94 mp

 

 

2.

Teren Str. Interioara 3 nr. 1 ( DEPOZIT CU HALA DE DEPOZITARE MATERIALE TAPISERIE SI PRODUCŢIE )

3208,48 mp

 

 

3.

Teren Str. Sulmona nr. 9 colt cu Bd. Tomis nr. 12 ( SPAŢIU COMERCIAL )

71 mp

.

 

4.

Teren Sîr. Tulcei lot 2

303,75 mp

 

 

5.

Teren Str. Tulcei lot 7

303,75 mp'

 

 

6.

Teren Str. Tulcei lot 9

303,75 mp

 

 

7.

Teren

Str. Tulcei lot 10

303,75 mp

 

 

8.

Teren

Str. Tulcei lot 1 1

303,75 mp

 

 

9.

Teren Str. Tulcei lot 12

303,75 mp

 

 

10.

Teren Str. Medeea nr. 34 A

187,65 mp

 

 

11.

Teren Str. Nehoiului nr. 61 ( LOCUINŢA )

229,50 mp

 

 

12.

Teren Staţiunea Mamaia aferent Casuta Doljeana

905 mp

 

 

 

13.

TEREN Sat Vacanta Statiunea Mamai

 

 

 

14.

Teren                                                224,44 mp Str. Lirei intersecţie
cu str. Steluţei

 

 

 

 


 


 

Zona Poarta 6

 

 

 

15.

Teren Bd. Alex. Lapusneanu

2121 mp

 

 

16.

Teren Staţiunea Mamaia Zona Restaurant Albatros

25 mp

 

 

17.

Teren Str. Sulmona ( in vecinătatea nr. 3 )

271 mp

 

 

18.

Teren Zona blocurilor PA 5 , PA 6 Lot 11

500 mp

 

 

19.

Teren Cvartal 1023 lot 1

732, 10 mp

 

 

20.

Teren Str. Moţilor nr. 37

70,28 mp

 

 

21.

Teren Zona bloc BM 7 Faleza Nord

150 mp

 

 

 

ANEXA 2 LA HCLM NR 40/ 17.02.2004

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

NR.

CRT

DENUMIRE TEREN

( DESTINAŢIE )

SUPRAFAŢA

(MP)

DENUMIRE UTILIZATOR

OBSERVAŢII

1)

Teren Str. Docherilor nr. 2 ( diferenţa măsurători )

26,20 mp

PISTALU GHEORGHE

 

2)

Teren Str. Ion Nenitescu nr. 19 ( diferenţa măsurători )

71,54 mp

APĂRU ANETA

 

3)

Teren Str. Sulmona nr. 9 ( aferent Terasa Constanta )

1167,15 mp

 

 

4)

- '

Teren tenis Zona Complex Castel Staţiunea Mamaia

5633,20 mp

SC MAMAIA SA

 

 

Teren Complex Castel Staţiunea Mamaia

15.465,91 mp

SC L1GHT SYSTEM SRL

 

6)

Teren Str. Theodor Sperantia nr,

161 ( diferenţa măsurători )

61,25 mp

STOICA MARIN

 

7)

Teren Sîr. Marc Aurel i u

129,34 mp

 

 


8)

Teren Str. Cişmelei intersecţie cu str. Cpt. Dobrila Eugeniu

S1+S2 44+36 = 80 mp

 

 

9)

Teren Str. Intrarea Campenei nr. 22 ( diferenţa măsurători )

36,37 mp

LIONTE VASILE

 

10)

Teren Str. Toamnei nr. 15 ( diferenţa măsurători )

33,49 mp

CALUIAN AUREL

 

11)

Teren Bd. Tomis nr. 68 ( diferenţa măsurători )

33,38 mp