Hotărârea nr. 4/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-"AMPLASARE FANTANA ARTEZIANA SI MOBILIER URBAN", BD. I.C. BRATIANU COLT CU BD. 1 DECEMBRIE 1918, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 1000 MP

 

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMPLASARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ ŞI MOBILIER URBAN,

bd. I. C. Brătianu colţ cu bd. 1 Decembrie 1918

teren în suprafaţă totală de 1000 mp

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data  de 17.02. 2004.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism ;

 

 

            Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ ŞI MOBILIER URBAN, bd. I. C. Brătianu colţ cu bd. 1 Decembrie 1918– zona Policlinica nr. 2, teren în suprafaţă totală de 1000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din hotătâre.

              Terenul aparţine domeniului public al municipiului Constanta

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 27 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

 

CONSTANTA

NR 4 / 17.02. 2004