Hotărârea nr. 398/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MODIFICARE IMOBIL EXISTENT SI EXTINDERE CU SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. TRAIAN NR. 62, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 1681,07 MP, PROPRIETATE SC CINA SA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MODIFICARE IMOBIL EXISTENT şt EXTINDERE cu SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str, Traian nr, 62, teren în suprafaţă de 1681,07 mp, proprietate SC CINA SA

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09._

2004,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului 7 realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art, 3S, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE;

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - MODIFICARE IMOBIL EXISTENT şi EXTINDERE cu SPAŢIU COMERCIAL PARTER, şir, Traian nr, 62, teren în suprafaţă de 1681,07 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din

'• prezenta : hotărâre,'  cu 'menţiunea   respectării   condiţii lor-••••din- a vizei: ' RAJA'.ian-356/25625/2004,   SC   ELECTRICA   nr,   4021381/2004,   TERMOELECTRICA   nr. 2558/2004 şi Avizul Cumîsiei Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniu nr, 2314/2004. Terenul este proprietate SC CINA SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria CT nr. 54/1999 emis de Consiliul Judeţean Constanţa.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Durecnei Urbanism, SC CINA SA, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.


Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 27 membrii.

CONTRAS EMNE AZ Ă, SECRETAR  


 


CONSTANŢA

    NR 398/ 29.09.2004Bd Temi* nr. 5 l;Fux: 0040 -4] -7C1*IOUT*]:0040 -41 - im ] 05; 'A 700 CONSTANTA - ROM ANI AROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL URBANISM Nr 96458 / 05.0S 2004


REFERAT

Privind aprobarea P.U.D. - MODIFICARE IMOBIL EXISTENT SI EXTINDERE cu SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. TRAIAN NR. 62, pe terenul in suprafaţa de 1681,07 mp, proprietate S,C. CINA S,A, Constanta.

REGIMUL JURIDIC al imobilului;

Terenul in l 681,07 mp este proprietate S.C. CINA S.A, Constanta.conform Certificatului de atestare CT 0054/03,12,1999,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Funcţiunea predominanta a zonei este zona rezidemtiala.

Folosirea actuala a terenului - funcţiuni cu acces public/ restaurant.

Particularităţi ale amplasamentului - teren situat intr-o zona reprezentativa cu vecinătăţi deosebite: parcul gării cu fatana cinetica, hotelul Măria,  Banca Comerciala Romana, Blocuri de locuinţe si spatii comerciale. Se propune modificarea c bdirii restaurantului „Egrela" si  extinderea cu o construcţie parter cu aceeaşi structura uşoara din metal pentru un spaţiu comercial parter ce va cuprinde spaţiu de vânzare si spâni anexe (depozitari, vestiare, grupuri sanitare..,), Extinderea va avea o suprafaţa de cea, 113 mp. Se mai propun amenajări exterioare: spatii verzi, jardiniere, parapeti, dalaje, mobilier urban. Parcările se vor amenaja parţial pe terenul proprietate si parţial (accesele) pe terenul municipiului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R,G-U (aprobat prin H.G,R.525/1996):

Funcţiunea propusa : se menţine funcţiunea cu acces public  si este compatibila cu iunctiuni le

predoînmânate ale zonei.

Amplasarea fala de aliniament : se menţine aliniamentul existent.

Accese pietonale prevăzute : cele existente

înălţimea construcţiilor (art 31 si art. 23) - H =parter,

Aspectul exterior al construcţiei propuse : se va incadra in aspectul general al zonei studiate.

Documentaţia prezentata conţine: Piese desenate

*       Plan de încadrare in zona

*       Situaţia existenta

*       Reglementari, Bilanţ teritorial

*       Secţiune prin teren A-A

*       Secţiune prin teren B-B

*       Reglementari edilitare

*       Gbiwtive de utilitate publica, tipul de proprietate, circula tia terenurilor


Piese scrise

         Memoriu general

         Certificat de urbanism nr. 2221/ 31,05.2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare P.UJ). - MODIFICARE IMOBIL EXISTENT Si EXTINDERE cu SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str, TRAI AN NR. 62, pe terenul in suprafaţa de 1681,07 mp, proprietate S,C. CINA SA. Constanta.


 


DIRECTOR URBANISM, Arh. lonut TOMA

ŞEF SERVICIU,


c.arh. Simona BercuROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIU LUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea lucrării ; MODIFICARE IMOBIL EXISTENT şi EXTINDERE cu SPAŢIU COMERCIAL PARTER

Adresa       : str. Trăiau nr. 62

Beneficiar  : SC CINA SA

Proiectant  : Arh. Mihai ISACOV

Faza          : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - MODIFICARE IMOBIL EXISTENT şi EXTINDERE cu SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Traian nr, 62, teren în suprafaţă de 1681,07 mp, proprietate SC CINA,.SA>, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALO/TA

 

Bd. Tcmis ni. 5];Kax: 00<tO -41-708101; Tel; 00*0 - 4L - 70SI05; S7W> CONSTANTA - ROMÂNIANr.

crt.

Teritoriul aferent

Existent

Propus

ha

%

ha

%

Construcții Spatii verzi Spații pletonale, curți Carosabil, parcaje,