Hotărârea nr. 391/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EFICIENTIZARE PUNCTE TERMICE AFLATE IN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA"


ROMÂMA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici

ai obiectivului de investiţii "Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.A.D.E.T. Constanţa"

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2004

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul   comisiei   nr.    l    Buget-finanţe,   precum   şi   raportul   RADET   Constanta

Analizând  studiul   de   fezabilitate  supus   aprobării   si   hotărârea  Consiliului   de

Administraţie al RADET nr.

în temeiul prevederilor art. 38, alin  2, lit. ~'m" si art. 46 alin l din Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART. l - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Eficientizare puncte termice aflate m exploatarea R.A.D.E.T. Constanţa" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico -economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri iulie 2004, este:     20. 177.030,48 mii lei

din care: C+M:     3.368.823,97 mii lei.

ART, 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare şi Tehnic-achiziţii, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţa

Prezenta hotărâre a fost adoptată de  25 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

            Constanţa

                    Nr 391/ 29.09.2004


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dulTomls   Nr 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241^616837


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şt a principalilor

indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii " Eficientizare puncte termice aflate in expoatarea R.A.D.E.T. Consliinţn"

Va informam ca punctele termice ce alimentează cu căldura si apa calda de consum consumatorii racordaţi la sistemul de termoficare din municipiul Constanta au o vechime de peste 30 de ani si sunt echipate cu utilaje la nivelul tehnic al anului de montaj Echipamentele tehnice din dotare au suferit in timp reparaţii curente si înlocuiri parţiale de piese. Din cauza vechimii in expoatare, echipamentele nu mai asigura parametrii optimi ai instalaţiilor (temperatura, debit si presiune).

Deoarece nu sunt disponibile fonduri pentru înlocuirea in totalitate a echipamentelor din punctele termice, se propune optimizarea instalaţiilor existente, astfel :

*        Automatizări : instalarea echipamentelor de automatizare si control in toate punctele
termice cu posibilitatea transmiterii parametrilor la un dispecerat de exploatare ;

*        Pompe :   instalarea de pompa echipate cu convertizoare de frecventa si adaptarea
instalaţiilor electrice existente la soluţia tehnnologica noua ;

*        Sisteme de expansiune : înlocuirea sistemelor de siguranţa m funcţionare, respectiv
înlocuirea vaselor de expansiune si a instalaţiei de adaos ;

*        Staţii de dedunzare : dotarea punctelor termice cu staţii de dedurizare.

*        Sistem central de monitorizare : se va instala un sistem de monitorizare cu localizare
automata constând din unităţi de linie instalate in punctele termice si din unităţi centrale
pentru acumularea
datelor si vizualizarea rezultatelor măsurării de la unităţile de linie.
Având in vedere obiectivele RADET Constanta: îmbunătăţirea confortului termic al

consumatorilor, utilizarea eficienta a energiei termice, reducerea costurilor prin reducerea cheltuielilor de reparaţii si a consumurilor de energie electrica, impactul favorabil asupra mediului datorita economiilor de căldura si de energie electrica obţinute in urma reabilitării, s-a elaborat Studiul de fezabilitate privind " Eficientizare puncte termice aflate in expoatarea R.A.D.E.T. Constanţa", având următorii indicatori tehmco-economici :

- valoarea totala a investiţiei, in preturi iulie 2004     - 20.177.030,48 mu lei

din care C + M            -   3.3 68.823,97 mii lei

Fata de cele prezentate, in temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-econom i ci ai investiţiei " Eficienţi zare puncte termice aflate in expoatarea RADET Constanţa".

DIRECTOR GENERAL,