Hotărârea nr. 388/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR RADET CONSTANTA PENTRU PRODUCERE SI DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR RADET CONSTANTA PENTRU PRODUCERE SI DISTRIBUŢIE ENERGIE TERMICA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 29.09.2004
;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Hotărârea CA. al R.A.D.E.T. nr.28 di n 31.08.2004, raportul Comisiei nr, l buget-fmante ;

Având in vedere prevederile art.40 din O.G, nr, 73/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

In temeiul prevederilor art,38 Ut j si art, 46 (alinJ) din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Artl Se aproba modificarea tarifelor R,A.D,ET, Constanta pentru producere si distribuţie energie termica, incepand cu data de 01.09.2004, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre,

Art.2 Secretariatul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor din cadrul Primăriei, R.A.D.ET. Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un număr de 25 consilieri din 25 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Constanta
Nr.388/29.09.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa la Hotărârea nr.388

Tabel privind modificarea tarifelor pentru producere si distribuţie energie termica practicate de Regia Autonoma de Distribuţie a Energiei Termice

a) Tariful de distribuţie si furnizare a energiei termice se modifica astfel:

Nivel actual     Nivel aprobat

> Tarif cu cota de dezvoltare lei/Gcal

395.748

400.877

> Tarif fără cota de dezvoltare lei/Gcal

384,548

389,532

b) Tariful de producere si furnizare a energiei termice se modifica astfel:

Nivel actual      Nivel aprobat

> Tarif cu cota de dezvoltare

lei/Gcal

847,455

946.903

> Tarif fără cota de dezvoltare lei/Gcal

823.915

920,600


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUT CONSTANTA


RAPORT

Comisia   nr. l   de   studii,   prognoze   economico-sociale,   buget   finanţe, administrarea  domeniului   public  si  privat  intrunita  in  şedinţa  din  data  de

                                      luind in discuţie proiectul de hotărâre privind modificarea

tarifelor practicate de R, A. D, E.T. Constanta pentru producere si distribuţie energie termica, cf art,40 din Ordonanţa nr, 73/2002 avizează favorabil .

 

Preşedinte, Marinescu Antonella

 
REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107.   CONSTANTA. Telefon / Fax : 0241/616937


NOTA EXPLICATIVA

Privind modificarea tarifelor R.A.D.E.T. Constanta, pentru producere si

distrubutie energie termica

Tarifele actuale practicate de R.A.D.ET, Constanta, atât cel pentru distribuţie energie termica (384,548 lei/Gcal.), cat si cel pentru producere energie termica (823.915 lei/Gcal.), au fost aprobate conform art,39 din Ordonanţa de Guvern nr. 73/2002, prin avizul nr. 4097/2003, de către Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodărire Comunala, având avizul prealabil al autorităţii administraţiei publice locale.

La baza acestei aprobări date de către A.N,R.S.C., s-a aflat fundamentarea de către regie a costurilor fixe si variabile, precum si cantitatea de energie termica produsa si livrata.

Conform art. 40 din O.G. 73/2002, in cazul in care, după ajustarea preturilor si a tarifelor aprobata de către A.N.R.S.C,, furnizorii de combustibil si de energie electrica modifica preturile de livrare, având ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a preturilor de producţie ajustate anterior, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli si a cotei de profit, care rămân la nivelurile aprobate de A.N.R.S.C.

In sensul celor arătate mai sus, R.A.D.E.T. Constanta, si-a recalculat tarifele numai sub influenta creşterii preţului la energia electrica si gaze naturale, conform art. 40 din O.G, 73/2002, acestea suferind o creştere minora, respectiv:

-  Tariful de distribuţie recalculat a crescut de la 384.548 lei/Gcal. la 389.532 lei/Gcal.

-  Tariful de producere recalculat a crescut de la 823.915 lei/Gcal, la 920.600 lei/Gcal.
Aprobarea acestor recalculări este de competenta exclusiva a Consiliului Local

Municipal Constanta.