Hotărârea nr. 386/2004

HOTARAREA PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE SI INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA ALE UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere la spatiile cu alta

destinaţie si închirierea prin licitaţie publica ale unor spatii cu

alta destinaţie decât aceea de locuinţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in
şedinţa ordinara din 29.09.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-l Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune repartizarea si prelungirea unor spatii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, precum si raportul Serviciului Imobile- din cadrul R.A..-E. D. P. P, Constanta, nr 7244/23.09,2004, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.DP.P., si a prevederile H.C.LM.nr.513/12.12.2003.

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si a procesului verbal af Comisiei de fond locativ -spatii cu alta destinaţie si raportul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art.38, lit. T si art 46, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba prelungirea contractelor de închiriere pentru spatiile cu afîa destinaţie decât aceea de locuita conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre, pana la data de 31.12.2004.


Art.2 - Se aproba închirierea prin licitaţie publica a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa cuprins in anexa nr.2 ce face parte Integranta din prezenta hotărâre

Art3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul RAE.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din

27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA NR.386/29.09.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR.386

TABEL

CU SPATIILE CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

 

NR.CRT

ADRESA SPAŢIULUI

SUPRAFAŢA SPAŢIULUI

PROFIL

BENEFICIAR

OBSERVATU

1.

ST R. CD Z A VODĂ N R, 43 BIS

I06^7MP

ATELIER TRICOTAJE

S.C.EMVIKYS-K.L

NOTIFICAT CF. LEG UI 0/2001

2.

STR. ATELIERELOR, NR.9

I02JOMPDIN CARK BECl=5lj60

COMERŢ

S.C, GENERAL AUTO TRADING S,R.L,

NOTIFICAT CF. LEGII 10/200!

3.

BD.TOM1S, NR.8

31,5QMP

SEDIU-BIROURI

ASOC. NAŢIONALA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

NOTIFICAT CF, LEG J] 10/2001

4.

BD.TOMJS, NR.107

33.60MP

BIROU

FLONDER ION, LEGEA

NR.42/1990

 

5,

STR.

ECATERJNA VARGA, Nr56

95.00MPDIN CARE BECI 47.02MP

DISPE­CERAT, COMERŢ, FARMA­CIE

S.C. GENERAL TAXI S.A.

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA NR.386/29.09.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA NR.386

TABEL

CU SPATIILE CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA CE VOR FI ÎNCHIRIATh PRIN I.ICITATIK PUKUCA

 

NR.CRT.

ADRESA SPAŢIUL U)

SUPRAFATA(MP)

1.

BD.TOM1S,NR.10S

15.23MP

PRESED1NTE ŞEDINŢA

CONSTANTA