Hotărârea nr. 376/2004

HOTARAREA PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER A DOMNULUI EUGEN BOL A

 


ROMÂNIA

JLDETLIL CONSTANTA MUNICIPltL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind validarea in funcţia de consilier a domnului EUGEN BOL A

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data
de 29.09
.2004.

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre si adresa Partidului National Liberal înregistrata sub nr. 118002/24.09.2004 ;

Văzând HCLM nr, ______ /____ ,09,2004 privind declararea ca vacant a

unui loc de consilier municipal;

Văzând dispoziţiile art. 92 alin, 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ;

In temeiul prevederilor art, 38 si art, 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l - Se aproba validarea in funcţia de consilier al Consiliului local al municipiului Constanta a domnului EUGEJV BOL A.

ART.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta,

Adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                             CONTRASEMNEAZĂ,

CORNELIU IOAN DIDA                                      SECRETAR,

Nr.376/29.09.2004

Bd. Tomis nr. 51 :Fax: 0040 - 41 - TO&Wl; Td: CKHV - 4| - 708J05; S7W CONSTANTA - ROMÂNIA