Hotărârea nr. 374/2004

HOTARAREA PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ASUPRA IMOBILULUI, MONUMENT ISTORIC, DIN STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 15


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind neexercitarea dreptului de preemtiune al mimicipiului Constanta asupra imobilului, monument istoric, din str. Mihail Kogalniceanu nr. 15

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 02.08.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar RADU STEFAN MAZARE, referatul Directiei Administratie Publica Locala, raportul Comisiei nr. 2 - urbanism;

Vazand instiintarea privind intentia de vanzare a doamnei Rodica Sandru, inregistrata sub nr, 96972/29.07.2004, precum si raspunsul Ministerului Culturii si Cultelor — Directia monumente istorice si muzee;

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. 3, 4 si 8 din Legea nr. 422/2001, modificata, privind protejarea monumentelor istorice;

In temeiul prevederilor art, 38 alin. 3 si art. 46 dinLegeanr. 215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

ART. 1 - Municipiul Constanta nu isi exercita dreptul de preemtiune asupra imobilului situat in Constanta, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, imobil inscris in Lista Monumentelor Istorice, lapozitia!4B0027.

ART. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Patrimoniu, Consiliului Judetean Constanta, Miisterului Culturii si Cultelor - Directia monumente istorice si muzee, doamnei Rodica Sandru, in vederea aducerii la indeplinire, precum si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta..

Adoptata de 25     consilieri din 27 membri.

PRESEDINTE SEDINTA,

CONTRASEMJNEAZA, SECRETAR,

Nr.374 /02.08.2004


 

ROMANIA
               
JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIMARIA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

REFERAT


Analizand proiectul de hotarare initiat de domnul primar RADU STEFAN MAZARE, privind neexercitarea dreptului de preemtiune al municipiului Constanta asupra imobilului, monument istoric, din str. Mihail Kogalniceanu nr. 15 ;

Vazand instiintarea privind intentia de vanzare a doamnei Rodica Sandru, inregistrata sub nr. 96972/29.07.2004, precum si raspunsul Ministerului Culturii si Cultelor - Directia monmnente istorice si muzee, prin care ministerul nu isi exercita dreptul de preemtiune;

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. 3, 4 si S din Legea nr. 422/2001, modificata, privind protejarea monumentelor istorice;

Consideram ca proiectul de hotarare intruneste conditiile de oportunitate si legalitate, drept pentru care emitem prezentui referat, conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.


D1RECTOR

CONSTANTIN RACU


 


ROMANIA

       JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 2 - URBANISM


AVIZ

Avand in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare
Analizand proiectul de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune al municipiului Constanta asupra imobilului, monument istoric, din str. Mihail Kogalniceanu nr. 15.

In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind     administratia publica locala, se avizeaza favorabil proiectul de hotarare prezentat.

PRESEDINTE COMISIE, DUMITRU CALOTA