Hotărârea nr. 373/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 540/2000 (PUD - IMOBIL P+2E SPATII COMERCIALE - SC VANIMAR)


JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea HCLM nr. 540/2000

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004;

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se revoca HCLM nr. 117/2004 privind modificare HCLM 540/2000.

Art. 2 - Se modifica art. 2 din HCLM nr. 540/2000, in sensul ca regimul de inaltime va fi de P+2E m loc de porter. Noua denumire va fi Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL P+2E SPATII COMERCIALE si de ALIMENTATIE PUBLICA, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenuljeste concesionat.catre S.C, VANIMAR S.R.L. conform coniractului, de concesiune......

nr. 59180/30:04.2002.

Art. 3- Celelalte articole ale HCLM nr. 540/2000 raman neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC VANIMAR SRL, in vederea aducerii la indepltnire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                  CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

CONSTANTA

NR 373/02.08.2004

Bd. Tomisnr, 5l;Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040- 4!    70S 105; 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBAN1SM

SERVICIULURBANISM

 

REFERAT 


Urmare soiicitarii adresate de S.C. VANIMAR S.R.L. privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu IMOBIL P+1E+M SPATII COMERCIALE §i de AUMENTATIE PUBLICA teren in suprafata de 200 mp , situat in str. Eroilor in spatele cofetariei Trandafirul, privind modificare HCLM nr. 540/2000.

REG1MUL JURIDIC al imobilului - terenul este concesionat S.C. VANIMAR S.R.L. conform contractual! de concesiune nr. 59180/30.04.2002.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Terenul studiat se gaseste intr-o zona de locuinte si dotari

Folosirea acruala a terenului - terenul este liber de constructii

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica .

Propunerea - Se propune construirea unui imobil parter §i 2 etaje cu functiunea de spatiu comercial cu dotarile

necesare ( spatiu pentru comert alimentar, birou, spatii frigoriftce, vestiare, grupuri sanitare, sala de vanzare,

anexe) la parter si spatiu de alimentatie publica (cofetarie si terasa) la etaje. Obiectivul nou propus amenajat, se

va integra si armoniza cu cele existente in zona.

INCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTARILE           R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zonei.

Suprafata construita propusa este de 200 mp.

Inaltimea constructiilor (art.31 si art. 23) - H max = P+2E

P.O.T. existent = 0 %                P.O.T. propus = 100 %

C.U.T. existent = 0                                C.U.T. propus = 2,5

Documentatia prezentata confine :

Piese desenate

Situatie existenta cu Incadrarea in zona Regtementari urbanistice Piese sense

Memoriu justificativ

Contract de concesiune nr. 59180/30.04.2002.


PROPUNERI SERVICIU:

Ca urmare a faptului ca pe terenul amplasat confoiTn HCLM nr. 395/2001 nu s-a edificat inca constructia parter, conform H.C.L.M. nr. 540/2000, propunem modificarea regimului de maltime la P+2E .

Avind in vedere cele de tnai sus propunem de asemenea revocarea HCLM nr. 177/2004 - privind modificarea regimului de maltime ( P+1E+M

cati

Noua denumire va fi Plan Urbanistic de Detaliu - [MOBIL P+2E SPATII COMERCIALE ?i de ALIMENTATIE PUBLICA in suprafata de 200 mp , situat in str. Eroilor in spatele cofetariei Trandafirul. Terenul este concesionat catre S.C. VANIMAR S.R.L. conform contractului de concesiune or. 59180/30.04.2002.


 

DIRECTOR URBANISM, Arh. lonut TOMA

Elaborat,

 Mariana Munteanu


SEF SERVICIU

CArh. Simona BERCU.