Hotărârea nr. 370/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE REFERITOR LA FUNCTIONAREA UNITATILOR COMERCIALE, DE PRODUCTIE SI DE PRESTARI SERVICII IN MUNICIPIUL CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONS1L1UL LOCAL


HOTARARE

Privind aprobarea Regulamentului de elibcrare a certificatului de oportunitate referitor la functionarea unitatilor comerciale , de productie si de prestari servicii in Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data
de 02.08.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar RADU STEFAN MAZARE; rapcirtul Comisiei nr.5 - Administrate publica locate, juridic, apararea ordinii publice, respectarea drepurilor si libertatilor cetatenesti, precutn si raponul nr.91300/14.07.2004 din partea Directiei Administrarea Dorneniului Public si Privat;

In conformitate cu dispozitiile art.4 respectiv art.25, coroborate cu dispozitia art.38 alin.l, art.38 alin2 lit.c.f, w si a art.3& alin 3 din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvemului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor dc piata," Legii nr.650/2002 pentni aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; Hotararea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comerciaiizarea produselor si serviciilor de piata; Ilotararii Guvemului nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice; Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; Legii nr. 12/1990 republicata, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 189/1998 privind flnantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.76/2001 republicata in temeiul art, II din Legea nr. 370/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 76 / 2001; H.C.L.M nr.208/2003 privind impozitele si taxele locale cu modificarite si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art,46 alin.l, coroborat cu prevederile art.46 alin3 din Legea 215 / 2001 privind adminisiratia publica locala

HOTARASTE:

.-"wt.l Se .~nrohs Tic<>i:Lrr.c;itul de elilierati; a certificatului Jc oncrtunitale reliritor !;. Sjnctl'jnurei. unitatilor cornerciaic, de pcoductie si de presiari servicii in Municipiul Constanta, coiiiuirn ancxei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Nerespectarea prevederilor regulamentului aprobat prin prezenta hotarare atrage raspunderea materiala. civila, contraventionala si penala a persoanelor vinovate in conditiile legii.

ArtJ Incepand cd data adoptarii prezentei botarari, isi inceteaza valabiliiatea HCLM nr.500/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Directia. Administrate Publica Locala va comunica prezenta hotarare Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, mass - mediei locale in vederea aducerii ei la indeplinire si spre stiinta. Prel'ecturit Judetului Constanta.

Aprobata de un numar de25 din 27 membri.

Nr 370/02.08.2004

Constanta

Bd. rL>mL«nr.5l:Fax:t)040    41 - 711S101: Tel: OH4Q    41 - 70S IU5; 8700 CONSTANTA-ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIM ARIA MUNICIP1ULUI CONSTANTA

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI


RAPORT

Prin O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea nr.650/2002, cat si prin Hotararea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, s-au stabilit principiile generate privind desfasurarea activitatii comerciale, umarindu-se tolodata dezvoltarea echilibrata a retelei de distribute, a produselor si serviciilor de piata, avand ca fundament respectarea principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii, securitatii si interesetor economice ale consumatorilor, precum si a mediului.

Prin O.G. 76/2001 legiuitorul a instituit o procedura speciala in vedcrea simplificarii formalitatilor administrative privind inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, prin infiintarea Biroului Unic, pe langa CCINA Constanta, in scopul depunerii intregii documentatii avand ca scop eliberarea Certificatului de Inregistrare care reprezinta un "act de identitate" al comerciantului, fara de care comerciantul nu poate exista. Prin dispozitiile actului normativ mai sus mentionat s-a stabilit in mod concret atat procedura de autorizare, avizele, cat si autorizatiile care vor sta la baza eliberarii Certificatului de Inregistrare al comerciantului.

In virtutea principiului autonomiei locale consacrata de art.2 alin 1 coroborat cu prevederile art.4 si art.25 din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica locala, autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a realiza un control cu privire la modalitatea in care unii comercianti inteleg sa desfasoare activitati de comert, cu incalcarea principiilor generate de organizare si amenajare a teritoriului, a programelor de dezvoltare economico-sociale, neurraarindu-se in nici un caz instituirea unei proceduri paralele de inregistrare a comerciantilor, ci doar o procedura unitara prin care sa se stabileasca desfasurarea unor acte si fapte de comert care sa asigure libertatea comertului si care sa incurajeze totodata libera initiativa.

Avand in vedere dispozitiile art. 38 alin 1, art.38 alin 2 lit,c,f,w, coroborate cu prevederile art,38 alin 3 din Legea 215 / 2001, consideram oportuna elaborarea unei holarari de consiliu prin care sa se aprobe atat emiterea Certificatului de Oportunitate, ca forma generala de control a activitatilor

Hrf TnmiSTir -51 Fax-(KMfi-4f - 70RIO!   tr[ IKMO-41 - 70X105 KTfX) CONSTANTA - ROMANIA


economice desfasurate pe raza Municipiului Constanta, cat si aprobarea Regulamentului de Eliberare a Certificatului de Oportunitate referitor la functionarea unitatilor comerciale, de productie si de prestari servicii in Municipiul Constanta si a autorizatiei pentru desfasurarea de activilati ternporare pe domeniul public si privat al municipiului Constanta sau al cetateanului.


 


 


Director, Consent in Babus


Sef Serviciu Ligia Petrache


 


FW Tnmisnr


Fny (KMO - 41 -7nRI01   TH- 0040 -41 -70S10S K700 TONSTANTA -ROMANIA


PRIMAR1A MUN1CIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

AVIZARE

Analizand raportul Serviciului Autorizare Agenti Economic! din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat prin care se propune aprobarea Regulamentului de eliberare a Certificatului de Oportunitate referitor la functionarea unitatilor comerciale, de productie si de prestari servicii in Municipiul Constanta Comisia 5 Administratie Publica Locala, Juridic, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti avizeaza FAVORABIL acest proiect de hotarare.

PRESEDINTELE COMISIE1 NR.5

 


Cuprins

Cap I - Dispozitii generate

A)        Obiect si sfera de aplicare

B)         Definirea unor termeni

Cap II - Criterii si cerinte

Cap III - Metodologia de eliberare a Certificatului de oportunitate

A)        Acte necesare eliberarii Certificatului de oportunitate

B)         Formulare

C)        Taxe

Cap IV - Programe de functionare

A)        Cerinte

B)         Formular

C)        Taxe

Cap V - Sanctiuni si contraventii

Anexe


CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

A. Obiectul si sfera de aplicare

Art.l Prezentul regulament reglementeaza activitatile din sectoral comercial, al serviciilor de piata si al productiei, cerintele necesare in vederea desfasurarii acestor activitati.

Art.2 Activitatile pentru care se va elibera Certificatul de oportunitate sunt cele prevazute in nomenclatorul C.A.E.N. aprobat prin Hotararea Guvernului nr.656/1997

Art.3 La data adoptarii prezentului Regulament isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L.M 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Agentii economici ce detin certificate de oportunitate eliberate in baza prevederilor H.C.L.M. 500/2002 vizate pe anul in curs au obligatia preschimbarii vechilor certificate in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari.

B. Definirea unor termeni

Art.4 In intelesul prezentului regulament urmatorii termeni se definesc astfel: Consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii in afara activitatii profesionale;

Comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

Comert cu ridicata / de gros - activitatea desfasurata de comerciantii care cumpara produse in cantitati mari in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali si colectivi.

Comert cu amanuntul / de detail - activitatea desfasurata de comerciantii care vand produse, de regula direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; Comert ambulant - activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau in vehicule special amenajate;


Serviciu de alimentatie publica — activitatea de pregatire, preparare, prezentare si

servire a produselor si a bauturilor pentru consumul acestora in unitati specializate sau

la domiciliul/locul de munca al consumatorilor;

Exercitiu comercial — una sau mai multe activitati de comercializare cu ridicata, cu

amanuntul, de tip cash and carry, de alimentatie publica precum si a serviciilor

desfasurate de un comerciant;

Serviciu de piata - orice actiune sau prestatie care face obiectul vanzarii-cumpararii

pe piata si care nu are drept consecinta transferul proprietatii asupra unui bun

corporal, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;

Structura de vanzare - spatiul de desfasurare a unuia sau mai multor exercitii

comerciale;

Suprafata   de   vanzare   -   suprafata   destinata   accesului   consumatorilor   pentru

achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, platii acestora si

circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii.

Nu constituie suprafete de vanzare cele destinate depozitarii si pastrarii marfurilor, productiei, birourilor si anexelor;

Structura de vanzare cu suprafata mica — Structura de vanzare avand o suprafata de vanzare de pana la 400 mp inclusiv;

Structura de vanzare cu suprafata medie - Structura de vanzare avand o suprafata de vanzare cuprinsa intre 400-1000 mp inclusiv;

Structura de vanzare cu suprafata mare — Structura de vanzare avand o suprafata de vanzare mai mare de 1000 mp;

Centru comercial - Structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate.

Suprafata de vanzare a unui centru comercial este rezultata din suma suprafetelor de vanzare cu amanuntul de produse si servicii de piata si de alimentatie publica cuprinse in acesta;

Comert in zone publice - activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice.

Spatiu Comercial - spatiu destinat actelor si faptelor de comert asa cum sunt definite la Art. 3 din Codul Comercial.

Spatiu pentru prestari servicii — spatiu destinat prestarii unor servicii catre persoane fizice sau persoane juridice.

Comert de gros cash and carry /forma de comert cu autoservire pe baza de legitimatie de acces - activitatea desfasurata de comerciantii care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau persoane fizice autorizate si asociatii familiale autorizate conform legii, inregistrate in baza de date a vanzatorului, in scopul revanzarii si/sau prelucrarii, precum si al utilizarii acestora ca produse consumabile.

Definitiile termenilor din alte acte normative in vigoare care privesc activitatea comerciala se aplica si in cazul prezentului regulament.


CAPITOLULII

CERINTE SI CRITERII CE TREBUIE

INDEPLEVITE IN VEDEREA ELIBERARII

CERTIFICATULUIDE OPORTUNITATE REFERITOR

LA FUNCTIONAREA UNITATILOR COMERCIALE, DE

PRODUCTIE SI DE PRESTARI SERVICII IN

MUNICIPIUL CONSTANTA

Art.5 (1) Agentii economic! care desfa§oara activitati comerciale, de productie si prestari servicii in Municipiul Constanta au obligatia obtinerii acordului autoritatilor Administratiei Publice Locale. Acest acord se va materializa prin eliberarea de catre Primaria Municipiului Constanta a unui certificat de oportunitate, precum si a avizului pentru programul de functionare.

(2)     Certificatul se va elibera pentru fiecare punct de lucru al agentilor
economici, sediile sociale nefiind supuse autorizarii cu exceptia cazurilor de vanzare
la distanta cand nu exista un depozit al agentului economic respectiv.

(3)      Exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si
alimentatie publica necesita cunostinte de specialitate si se efectueaza cu personal
calificat conform prevederilor OG 99/2000.

(4)      In termen de un an de la data intrarii in vigoare a OG 99/2000 personalul
angajat in efectuarea activitatilor comerciale cu produse din sectorul alimentar si
alimentatie publica va trebui sa indeplineasca una din urmatoarele cerinte
profesionale:

 

a)      sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor
alimentare si/sau de alimentatie publica, organizat conform legislatiei in
vigoare;

b)      sa   fi   desfasurat   eel   putin   2   ani   de   activitate   profesionala   de
comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publica si sa
fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena organizat in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

(5)   Respingerea cererii de eliberare a certificatului de oportunitate poate fi
contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art.6 Criteriile in baza carora se vor elibera certificatele de oportunitate pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Constanta sunt: a)  Cererile referitoare la eliberarea certificatului de oportunitate sa nu contravina

planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea

zonelor si locurilor de vanzare din localitati;


b)      Cererile referitoare la eliberarea certificatului de oportunitate  sa nu aduca
prejudiciu spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare
arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

c)      Activitatea trebuie sa se desfasoare in spatii care sa se armonizeze cu arhitectura
zonala;

d)      Armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;

e)      Detinerea legala a spatiului in care  se desfasoara activitatea sub conditia
respectarii prevederilor legale, in materie de urbanism;

f)       Indeplinirea conditiilor igienico - sanitare si a celor de paza contra incendiilor;

g)      Neafectarea circulatiei pietonale sau a circulatiei autovehiculelor in zonele
respective. Acolo unde este cazul se va solicita un aviz din partea Comisiei de
Circulatie;

h) Necesitatea amenajarii spatiilor de parcare aferente diverselor structuri de vanzare

sau spatii de productie; i)   Desfasurarea unei activitati civilizate care sa respecte normele de convietuire

sociala, ordine si liniste publica;

Pentru spatiile situate in cladiri colective, schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie situate in cladiri colective se poate face numai in baza hotararii Adunarii Genarale a Asociatiei de proprietari cu acordul proprietarilor direct afectati cu respectarea prevederilor Legii locuintei nr.114 71996 cu completarile si modificarile ulterioare, precum si a prevederilor O.G 85 / 2001 privind organizarea si functionarea Asociatiilor de proprietari;

In cazul spatiilor situate la parterul unor cladiri colective, nu se va elibera certificatul de oportunitate pentru activitatile de alimentatie publica in situatia in care spatiile si-au schimbat destinatia din spatii de locuit in spatii destinate acestei activitati; j)   Nu se va autoriza ocuparea domeniului public pentru activitati de comert de mic

detaliu si prestari de servicii in urmatoarele zone:

-         B-dul Mamaia de la str. I.G.Duca pana la Spitalul Militar,

-         B-dul Tomis cuprins intre Muzeul de Arta Populara pana la intersectia cu
b-dul Mamaia;

k) Agentii economici care desfasoara activitati de comert de mic detaliu vor utiliza

mobilier stradal agreat de Primaria Municipiului Constanta ; 1)   Comertul de intampinare se va aproba cu conditia sa nu fie afectate spatiile de

circulatie pietonale si carosabile, spatiile verzi amenajate si cu obligatia respectarii

regulilor de comert si igienico - sanitare ; m) Autorizarea persoanelor fizice si juridice care comercializeaza casete audio si

compact - discuri se va face numai daca acestia fac dovada ca respecta Legea

dreptului de autor; n)  Sa detina contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului si sa faca dovada ca

a achitat contravaloarea acestui serviciu ; o) Indeplinirea tuturor conditiilor stabilite de lege in vederea desfasurarii unei

activitati corespunzatoare; p) Nu se vor elibera certificate de oportunitate si nu se va aproba vizarea anuala a

acestor certificate acelor agenti economici care inregistreaza debite fata de

Primaria Municipiului Constanta; r)   Se interzice exercitarea de activitati de comert cu ridicata si comert cu amanuntul

in aceeasi structura de vanzare, respectiv suprafata de vanzare.


CAPITOLUL III

METODOLOGIA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE

A. Acte necesare obtinerii certificatelor de oportunitate

I.   Acte necesare obtinerii certificatului de oportunitate pentru activitati de comert, prestari servicii si productie

Art.7 In vederea obtinerii certificatului de oportunitate emis de catre Primaria Municipiului Constanta pentru activitati de comert, prestari servicii si productie in sensul prezentului regulament, se vor anexa in copie documentele prevazute mai jos:

1.               Cerere pentru eliberarea certificatului de oportunitate - formular tip - in care
se va mentiona activitatea desfasurata, locul unde este amplasata structura de
vanzare   si / sau unitatea de productie, respectiv prestari servicii;

2.             Cerere pentru aprobarea programului de functionare - formular tip;

3.              Acordurile vecinilor limitrofi (cu care se invecineaza pe plan orizontal si
vertical) referitor la programul de functionare - formular tip sub semnatura
privata; aceste acorduri vor fi solicitate numai pentru unitatile care produc
poluare fonica (unitati cu profil alimentatie publica, jocuri pe calculator, cafe-
internet) si care solicita program de functionare peste ora 23:00.

4.             Act constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau Autorizatia emisa
in baza Decretului - Lege nr. 54 / 1990 respectiv a Legii nr.507 / 2002;

5.              Certificatul de inmatriculare sau inregistrare la Oficiul registrului Comertului
si Anexele aferente in cazul certificatului de inmatriculare preschimbat
conform O.G.76/24.05.2001

6.              Cod fiscal;

7.             Actul de detinere legala a spatiului - activ si teren, plan de situatie. Agentii
economici care nu detin in proprietate activul si terenul vor depune la dosar
modul de detinere legala a acestora de catre proprietar.

8.              Declararea punctului de lucru la Oficiul Registrului comertului prin cerere de
inscriere de mentiuni, conform Legii nr.26 / 1990 sau la Administratia
Finantelor Publice conform Legii 87 / 1994 privind combaterea evaziunii
fiscale;

9.             Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu functiuni de
alimentatie publica si unitati de alimentatie publica);

10.       Acorduri, avize, autorizatii, licente ale institutiilor de specialitate expres
stabilite si prevazute de legislatia in vigoare;

11.       Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului si chitanta de plata;

12.       Acte de calificare:  - dovada absolvirii unui curs de specialitate pentru
comercializarea de produse alimentare si/sau de alimentatie publica, organizat
conform legislatiei in vigoare;


- dovada desfasurarii a eel putin 2 ani de activitate profesionala de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publica si a absolvirii unui curs de notiuni fundamentale de igiena organizat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Aceste acte se solicita pentru personalul angajat pentru efectuarea activitatilor comerciale cu produse din sectorul alimentar si alimentatie publica.

Art.8 Cererile pentru eliberarea certificatului de oportunitate pot fi respinse in urmatoarele cazuri:

a)      contravin planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale
privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare din localitati;

b)      aduc prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri
de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

c)      activitatea   se   desfasoara   in   spatii   improvizate   sau   care   nu   se
armonizeaza cu arhitectura zonala;

d)      se incalca dispozitiile prezentului regulament.

Art.9 Certificatul de Oportunitate va fi eliberat la cererea persoanei fizice sau juridice in termen de 30 de zile de la solicitare, de catre Primaria Municipiului Constanta (pentru documentatiile complete).

II. Actele necesare obtinerii autorizatiei pentru ocupare temporara a domeniului public si privat

Art.10 (1) Comertul in zone publice se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara, de catre producatori/comercianti autorizati conform prevederilor legale.

(2)   Exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa
acordului autoritatilor administratiei publice locale cu respectarea regulamentelor
proprii ale acestora si a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin.(2) se aplica si in cazul transferului, mutarii sau extinderii
unui exercitiu comercial, precum si in cazul modificarilor aduse structurii de vanzare.

(4)    In spatiul din fata structurilor de vanzare cu sediu fix este interzisa
comercializarea   de   produse   similare   de   catre   alti   comercianti,   cu   exceptia
administratorilor structurilor respective.

(5)    Activitatea  de comercalizare in afara structurilor de vanzare, precum si
vanzarea la distanta sunt supuse autorizarii administratiei publice locale in a caror
raza teritoriala se afla depozitul sau, in lipsa acestuia, sediul social al comerciantului.

Art.ll Ocuparea temporara a locurilor publice si private se autorizeaza in vederea desfasurarii urmatoarelor activitati:

         comert de mic detaliu,

         comert de intampinare,

         depozitare,

         amplasare rezervoare de gaz lichefiat pentru alimentarea instalatiilor
proprii de termoficare,

         activitati de distractii populare, circuri, menajerii, agrement,

         spectacole,   festivaluri,   serbari  campenesti,  manifestari  cultural   -
artistice si sportive,


         campanii promotionale,

         amplasarea lustragiilor si a cantaragiilor,

Art.12 Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public si privat sunt urmatoarele:

a)  Comert de mic detaliu:

         carti,   reviste,   ziare,   vederi,   loz-in-plic,   articole   artizanale,
antichitati,  articole foto,  gablonzuri,  tablouri,  casete  audio  si
compact - discuri cu proba la casca, articole colportaj, religios,
ochelari soare;

         produse alimentare preambalate, care nu necesita conditii speciale
de pastrare;

         produse de panificatie, patiserie, expuse in vitrine de protectie
speciale;

         hot-dog, pop-corn(floricele de porumb), vata de zahar, inghetata,
bauturi racoritoare - pe aparate tip, specializate;

         bauturi racoritoare, inghetata din lazi frigorifice, bauturi calde;

         flori, legume - fructe;

         produse nealimentare in conditii igienico-sanitare corespunzatoare;

         martisoare, felicitari, sorcove si alte produse specifice sarbatorilor
traditionale.

b) Comert de intampinare - consta in comercializarea, expunerea produselor
din unitate, in fata propriilor unitati.

Art.13 Prevederele art.6 lif'j" si ale art. 12 nu se aplica in perioada sarbatorilor traditionale.

Art 14. In functie de activitatea ce urmeaza a fi autorizata la cererea agentului economic, pentru obtinerea autorizatiei de ocupare temporara a domeniului public si privat, se vor prezenta in copie urmatoarele documente:

(1) pentru comert de mic detaliu

a)             Cerere catre domnul Primar;

b)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

c)             Cod fiscal;

d)            Act constitutiv (Statut, Contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza
Decretului-Legii nr. 54/1990, respectiv autorizatie emisa in baza Legii 507/2002;

e)             Schita privind amplasamentul;

f)              Aviz sanitar (pentru comercializare de produse alimentare);

g)            Certificat de inscriere in Registrul National al Fonogramelor eliberat de catre
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

(2) pentru campanii promotionale

a)             Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)             Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)            Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate);

e)             Schita privind amplasamentul;

f)              Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat.


(3) pentru agrement

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate);

e)      Schita privind amplasamentul;

(4) pentru circuri

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate);

e)      Schita privind amplasamentul;

f)       Aviz sau Autorizatie sanitara;

g)  Aviz sau Autorizatie sanitar - veterinara;
h)  AvizPSI.

(5)   pentru manifestari cultural - artistice si sportive,  serbari campenesti,
spectacole si alte asemenea

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate);

e)      Schita privind amplasamentul;

f)       Aviz sanitar (doar pentru serbari campenesti si spectacole);

(6) pentru comert de intampinare

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Planul de situatie privind amplasamentul;

d)      Certificat de Oportunitate;

In cazul nedetinerii certificatului de Oportunitate se vor prezenta:

e)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

f)              Act constituitiv (statut, contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza
Decretului - Lege nr. 54 / 1990 respectiv a Legii 507 / 2002;

g)      Dovada detinerii spatiului.


B. Formulare tip

I.         Certificat de oportunitate pentru unitatile ce desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie

Art.15 (1) Certificatul de oportunitate este emis de Primaria Municipiului Constanta, pentru activitatile desfasurate pe raza Municipiului Constanta si va cuprinde urmatoarele elemente:

a)      Numarul si Data eliberarii,

b)      Firma / Denumirea;

c)      Forma de organizare: societate comerciala - asociatie familiala - persoana
fizica;

d)      Forma de proprietate: integral de stat - mixta - privata - cooperatista -
obsteasca;

e)      Adresa sediului;

f)       Inmatricularea la Registrul Comertului sau Autorizatia in baza Decretului
Lege nr.54 / 1990, respectiv a Legii nr.507 / 2002;

g)      Codul fiscal;

h) Unitatea / structura de vanzare si adresa acesteia;

i)   Activitatea ce se va desfasura in unitate / structura de vanzare;

j)   Mentiuni: -    "Nu este transmisibil. Nu se admit stersaturi."

-         "Se va afisa originalul certificatului la loc vizibil".

-         "Vizarea certificatului se va face anual pana la data de
30.04";

-         "Certificatul poate fi anulat inaintea expirarii termenului
daca nu se respecta:

 

1.               obiectul de activitate mentionat pe certificat;

2.             programul de functionare aprobat;

3.              normele de estetica, curatenie si igiena publica;

4.             normele de convietuire sociala, ordine si liniste
publica.

5.              criteriile    ce    au    stat    la    baza    eliberarii
certificatului de oportunitate;

6.              alte prevederi impuse de actele normative in
vigoare;

7.             la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme
cu realitatea

(2) Certificatul de oportunitate va cuprinde pe verso modificarile ulterioare si vizele anuale.

Art.16 Certificatul de oportunitate va fi inseriat si numerotat, va prezenta elemente de siguranta specifice si va fi format din doua parti, una care va ramane in evidenta Primariei Municipiului Constanta - Serviciul Autorizare Agenti Economici si cealalta parte care va fi eliberata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, agentului economic, in baza documentatiei depuse la primarie.

10


II Autorizatie pentru desfasurarea de activitati temporare pe domeniul public sau privat al municipiului sau al cetateanului

Art.17 (1) Modelul autorizatiei pentru desfasurarea de activitati in locuri publice si private este prevazut in anexa nr. 1

(2) Cerintele necesare eliberarii acestei autorizatii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare

III. Cererea de eliberare a certificatului de oportunitate

Art.18 (1) Solicitarea obtinerii certificatului de oportunitate se face in baza unei cereri - formular - tip - care va fi pusa la dispozitia agentilor economic! de catre Primaria Municipiului Constanta.

(2) Formularul tip este prevazut in Anexa nr. 2 a prezentului regulament.

C. Taxe

I. Taxele pentru eliberarea certificatului de oportunitate

Art.19 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de oportunitate pentru persoanele fizice si juridice ce desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie pe raza municipiului Constanta si viza anuala a acestuia este prevazuta in Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

(2) Pentru completari si modificari ulterioare efectuate pe certificatele de oportunitate se vor percepe taxe pentru aceste operatiuni, in cuantumul prevazut in Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

Art.20 (1) La momentul aprobarii prezentului regulament cuantumul taxelor pentru obtinerea si, respectiv, pentru viza anuala a certificatului de oportunitate este eel prevazut in Hotararea Consiliului Local Municipal nr. 208/2003 - privind impozitele si taxele locale cu completarile si modificarile ulterioare.

(2) La momentul aprobarii prezentului regulament cuantumul taxelor pentru modificarile si, respectiv, completarile efectuate pe certificatul de oportunitate este eel prevazut in Hotararea Consiliului Local Municipal nr. 208/2003 - privind impozitele si taxele locale cu completarile si modificarile ulterioare.

Art.21 Taxa pentru eliberarea certificatului de oportunitate, precum si taxa de viza anuala a certificatului de oportunitate se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici, prin grija Serviciului Autorizare Agenti Economici.

Art.22 Vizarea anuala a certificatului de oportunitate este obligatorie pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere, in cuantumul stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.

Art.23 Taxa se va achita la casieria Primariei Municipiului Constanta sau prin ordin de plata achitat in contul bugetului local.

11


II Taxe privind autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat

Art.24 Taxa de autorizare si taxa pentru desfasurarea temporara de activitati pe domeniul public si privat sunt prevazute in Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

Art.25 La momentul aprobarii prezentului regulament cuantumul taxelor este eel prevazut in Hotararea Consiliului Local Municipal nr. 208/2003 - privind impozitele si taxele locale cu completarile si modificarile ulterioare.

Art.26 (1) Autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat este valabila pe durata perioadei aprobate.

(2)Prelungirea valabilitatii autorizatiei sa va face numai prin solicitare scrisa.

(3)     In cazul in care agentul economic depaseste termenul inscris in autorizatie
se vor percepe majorari de intarziere calculate pana la data efectuarii platii inclusiv,
prin aplicarea cotei de majorari precizata in actele normative in vigoare;

(4)     Autorizatia se reinnoieste la inceputul fiecarui an calendaristic.

Art.27 Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati pe domeniul public datoreaza o taxa zilnica / lunara, diferentiata in raport cu activitatea desfasurata, suprafata ocupata, obiectul amplasat, perioada de desfasurare a activitatii.

Taxele se achita anticipat la casieria Primariei Municipiului Constanta sau prin ordin de plata in contul bugetului local, o copie a documentului de plata anexandu-se la documentatia existenta, la compartimentul de resort.

Art.28 Taxa de autorizare, precum si taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici.

Art.29 Responsabilitatea incasarii taxelor prevazute mai sus revine Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat - Serviciul Autorizare Agenti Economici.

12


CAPITOLUL IV PROGRAMS DE FUNCTIONARE

A. Cerinte

Art. 30 (1) Unitatile care desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie pot fi deschise publicului in toate zilele saptamanii.

(2)   Fiecare agent economic isi stabileste programul de functionare,  cu
respectarea prevederilor inscrise in legislatia muncii  si  cu conditia respectarii
reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica si in conformitate cu
solicitarile  autoritatilor  administratiei publice  locale  privind continuitatea unor
activitati comerciale sau de prestari servicii, in functie de necesitatile consumatorilor.
Odata cu cererea de aprobare a programului de ftmctionare vor fi anexate si acordurile
vecinilor limitrofi, in conditiile in care se impune acest lucru.

(3)   Formularele tip privind acordul vecinilor limitrofi vor fi puse la dispozitie
de Primaria Municipiului Constanta si vor fi depuse odata cu documentatia necesara
obtinerii certificatului de oportunitate

(4)   In situatia in care agentii economici nu vor putea depune la dosar, din
diverse motive, acordul vecinilor limitrofi, agentului economic i se va trece pe
certificat urmatoarea clauza:  "In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi
intemeiate, certificatul de oportunitate va fi anulat"

Art. 31 (1) Programul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.

(2)   Programul de functionare se vizeaza anual, in aceleasi conditii prevazute
pentru certificatul de oportunitate.

(3)   Structurile de vanzare cu amanuntul din sectorul alimentar nu pot fi inchise
mai mult de doua zile consecutive, cu exceptia unor cauze obiective de nefunctionare.

Art. 32 In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi intemeiate Primaria Municipiului Constanta poate modifica programul de functionare aprobat initial.

B. Formulare tip

Art. 33 (1) Formularul tip pentru obtinerea acordului vecinilor limitrofi este eel prevazut in anexa nr.3 din prezentul regulament.

(2) Formularul tip pentru obtinerea avizului de program de functionare este eel prevazut in anexa nr.4 din prezentul regulament.

13


C. Taxe

Art.34 (l)Taxa pentru programul de functionare si pentru vizarea anuala a acestuia este cea prevazuta de Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

(2)   Taxa de eliberare a programului de functionare, precum si taxa de viza
anuala a acestuia se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici,
prin grija Serviciului Autorizare Agenti Economici.

(3)   Pentru completari si modificari ulterioare efectuate pe programul de
functionare se vor percepe taxe in cuantumul prevazut in hotararea Consiliului local
privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

(4)   Taxele se incaseaza la casieria Primariei Municipiului Constanta sau prin
ordin de plata in contul bugetului local.

(5)      Vizarea anuala a programului de functionare este obligatorie pana la data
de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere, in cuantumul
stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.

14


CAPITOLUL V SANCTIUNI SI CONTRAVENTII

Art.35 Constituie contraventii urmatoarele fapte savar§ite de agentul economic daca acestea nu au fost comise in astfel de conditii meat potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni - dupa cum urmeaza:

a)   Comercializarea de produse §i/sau prestari servicii fara a detine ,,autorizatie
pentru desfa§urarea de activitati temporare pe teren apartinand domeniului
public sau privat al Municipiului Constanta sau al cetateanului", precum §i
nerespectarea suprafetei mentionate in autorizatie se sanctioneaza cu amenda
de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000
lei la 25.000.000 lei pentru persoanele juridice.

b)   Afi§area orarului de functionare, indiferent de natura exercitiului comercial, fara

ca acesta sa fi fost aprobat de autoritatile Administratiei Publice Locale constituie contraventie §i se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice.

c)  Nevizarea Certificatului de Oportunitate in termenul legal se sanctioneaza cu

amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice §i de lalO.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice.

d) Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale

privind desfasurarea exercitiului comercial se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice.

Art. 36 Constatarea contraventiilor §i aplicarea sanctiunilor din prezentul regulament se face de catre organele de control abilitate ale Primariei Municipiului Constanta, prin inspectorii Directiei Corp Control.

Art. 37 Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune §i confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2001.

Art.38 Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 180/2002, cu art. 28, alin. 1 in sensul ca se poate achita pe loc sau in termen de eel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ.

Art.39 Suspendarea Certificatului de Oportunitate

a) Suspendarea activitatii unitatii cat §i anularea Certificatului de Oportunitate se face prin Dispozitia Primarului Municipiului Constanta la propunerea organului constatator in conditiile art. 86 din O.G. nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

15


b) Retragerea avizelor sau autorizatiilor de catre institutiile care le-au emis, precum
§i a altor acte care au stat la baza eliberarii certificatului de oportunitate in
conditiile prezentei hotarari poate atrage suspendarea acestuia.

c)  Functionarea unitatilor comerciale  cu incalcarea conditiilor prevazute  in
certificatul de oportunitate poate atrage suspendarea acestuia.

d) Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile stabilite prin prezentul proiect
de hotarare se pot dispune prin Procesul Verbal de Constatare §i Sanctionare a
Contraventiei, in functie de natura §i gravitatea faptei, sanctiuni complementare
cumulate, conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2001.

Art.40 In cazul in care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat in termen masurilor dispuse prin Procesul Verbal de Constatare §i Sanctionare a Contraventiei autoritatea Administratiei Publice Locale va sesiza Instantele Judecatore§ti.

16


Anexanr.l La Regulament

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AUTQRIZATIE

-L^l.!••••••••  UIII  •••••••••••••••••

pentru desfa§urarea de activitati temporare pe domeniul public §i privat al Municipiului Constanta sau al cetateanului

Ca urmare a cererii adresate de............................................................................

cu sediul in municipiul Constanta, str...................................................................... nr...... ,

bl........ , sc....... , ap........ , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr........... din

data...................... , sau Autorizatia nr.................. din data................................. eliberata

de..................................................................... , cod fiscal nr.........................................

In baza prevederilor Legii nr. 12 / 1990, republicata in 1991, Legii nr.571/2003

privind Codul fiscal si a Hotararii Consiliului Local Municipal Constanta nr............... din

datade..........................

AUTORIZEAZA:

amplasarea cu caracter provizoriu a....................................

pe terenul situat in Constanta:.............................................

avand ca obiect de activitate.

MENTIUNI:...........................................

in suprafata maxima de.................. m.p.

Autorizatia poate fi anulata oricand, inaintea expirarii termenului daca nu se respecta:

         mentiunile trecute pe autorizatie

         amplasamentul si suprafata aprobata,

         obiectul de activitate autorizat,

         tipul de amplasament aprobat,

         normele de estetica si igiena publica,

         alte prevederi impuse de actele normative in vigoare.

Pentru folosirea locurilor publice de desfacere se va achita anticipat taxa de.........

lei / mp. / zi.

17


Prezenta autorizatie este valabila de la................................. pana la..................................

Taxa de autorizare in valoare de................................................................................... lei

Taxa de ocupare a locurilor publice in valoare de.......................................................... lei

PRIMAR, RADU STEFAN MAZARE

Prelungit valabilitatea de la.............................................. pana la.....................................

Taxa de ocupare a locurilor publice in valoare de.......................................................... lei

Penalitati de intarziere in valoare de............................................................................... lei

PRIMAR, RADU STEFAN MAZARE

Prelungit valabilitatea de la.............................................. pana la.....................................

Taxa de ocupare a locurilor publice in valoare de............................................................ lei

Penalitati de intarziere in valoare de................................................................................ lei

PRIMAR, RADU STEFAN MAZARE

Prelungit valabilitatea de la.............................................. pana la.....................................

Taxa de ocupare a locurilor publice in valoare de.......................................................... lei

Penalitati de intarziere in valoare de............................................................................... lei

PRIMAR, RADU STEFAN MAZARE

Solicitarea prelungirii valabilitatii autorizatiei se face cu minim 15 zile inaintea expirarii.

Autorizatia nu este transmisibila, aceasta dand drept de functionare doar agentului economic

autorizat.

Planul de amplasament face parte integrants din prezenta autorizatie.

In cazul suspendarii activitatii, autorizatia si planul de amplasament se vor depune in original

la emitent.

Autorizatia se reinnoieste la inceputul fiecarui an calendaristic.

18


Anexa nr.2 la Regulament ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CERERE

Societatea comerciala / persoana fizica sub denumirea...................................

inmatriculata la Registrul Comertului cu nr...................................................................

sau autorizata conform Legea nr.507 / 2002 cu nr........................................................

avand sediul in localitatea..................................................... str..................................

........................... nr............... ,bl............ , sc............ ,ap............... , tel................................

reprezentata prin............................................................................................................

in calitate de.................................................... domiciliat in localitatea........................

................................... str............................................ nr............... ,bl......... sc....... ap.........

tel................................ posesor al codului numeric personal.......................................

Va   rog   sa   aprobati   eliberarea   certificatului   de   oportunitate   in

conformitate cu Hotararea Consiliului Local Municipal nr................ din data

de...........................

pentru urmatoarele unitati economice:

1. Unitatea.......................................................................... situata in Constanta,

str............................................... nr............. bl............ sc........ ap....... pentru activitatea

de...................................................................................................................................

2. Unitatea.......................................................................... situata in Constanta,

str............................................... nr............. bl............ sc........ ap....... pentru activitatea

de....................................................................................................................................

(Pentru societatile comerciale cu un numar mai mare de unitati ca spatiu de desfacere, productie, prestari servicii se va anexa un tabel care sa constituie parte integranta prezentei).

Mentionez ca pentru fiecare unitate in parte am depus documentatia solicitata in conformitate cu hotararea amintita.

Declar pe propria raspundere ca pe intreaga durata de functionare voi respecta legislatia privind protectia mediului,protectia muncii voi indeplini conditiile igienico-sanitare si a celor de paza contra incendiilor.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea certificatului de oportunitate.

Data..............................................                   Semnatura (stampila).

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

19


Anexa nr. 3 la Regulament

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

ACORD

Subsemnatul................................................................................................... ,

cu domiciliul in Constanta, str....................................... nr............. , bl....... sc...... ap.

posesor al actului de identitate nr............................................. seria.........................

eliberat de.................................................... la data de..............................................

in calitate de vecin limitrof al unitatii / structurii de vanzare.....................................

situata in Constanta, str.................................... nr........... ,bl........... sc......... ap...........

SUNT   DE   ACORD   cu   practicarea   activitatii   /   exercitiului   comercial   de

dupa urmatorul program de functionare.

Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliberarii avizului progamului de functionare si certificatului de oportunitate pentru unitatea mai sus mentionata.

Data. Semnatura.

20


Anexa nr.4 la Regulament

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE

Nr....................... din                            

In conformitate cu art......... , din Hotararea Consiliului Local Municipal

Constanta nr............... din ...................... cu privire la programul de functionare al

unitatilor de productie, comert si prestari servicii, indiferent de forma de proprietate.

La solicitarea adresata de...................................................................................

Cu sediul in................................. str............................................... nr...........................

Inmatriculat la Registrul Comertului cu nr......................... la data de...........................

AVIZAM: Programul de functionare pentru unitatea:

.......................................................................................................... str.................................................

nr........... pentru anul........................ astfel:

Neafisarea si nerespectarea programului de functionare avizat constituie contraventie si se sanctioneaza conform actelor normative in vigoare.

DIRECTOR,                                                                               SEF SERVICIU

AUTORIZARE AGENTIECONOMICI,

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de.........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr............................ /.

AGENT ECONOMIC

Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.
Program de lucru avizat:
...............................................................

DIRECTOR,                                                                               SEF SERVICIU

AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI,

21


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de............

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr................................ /.

AGENT ECONOMIC

Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.
Program de lucru avizat:
...............................................................

DIRECTOR,                                                                             SEF SERVICIU

AUTORIZARE AGENTIECONOMICI,

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de.........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr............................ /.

AGENT ECONOMIC

Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.
Program de lucru avizat:
...............................................................

DIRECTOR,                                                                             SEF SERVICIU

AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI,

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de.........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr............................ /.

AGENT ECONOMIC

22


Anexa Nr.5 DECLARATIE

Subsemnatul_________________________ cu     domiciliul     in     localitatea

_______________ ,         judetul         /         sectorul____________ ,         strada

_______________ nr._______ ,bl.______ ,sc.______ ,ap._____ ,legitimat    cu    BI

seria_____ nr.___________ cod     numeric     personal__________ ,in     calitate     de

________________ la      SC/AF/PF_________________ inregistrata      la      Registrul

Comertului    sub    nr.    de    inmatriculare       /______ /______ ,cu    sediul    social

in____________ judetul/sectorul______________ str._____________

nr.______ declar pe propria raspundere  ca unitatea de  alimentatie  publica  de

tipul________________ situata in__________________________________

(sediul societatii)

in suprafata totala de__________ (m2) si program de functionare peste ora 01:00 cu

urmatoarele caracteristici:

-         dispune de spatii proprii de parcare*___________

-         are ca vecini limitrofi spatii de locuit*__________

Declaratia neconforma cu realitatea atrage anularea avizului de program si sanctionarea conform prevederilor legale in vigoare..

Data________________________ Semnatura agentului economic si stampila

*Se completeaza cu DA/NU

23


Anexa Nr.6

DECLARATIE

 

Subsemnatul

cu     domiciliul

in     localitatea strada

 

 

iudetul       /

sectoral

 

 

 

 

nr.             ,bl.

,sc.           ,ap.

_,legitimat cu BI ,in   calitate    de

seria

nr.

cod   numeric

personal

 

 


la     SC/AF/PF

Comertului   sub   nr.   de   inmatriculare
in__________ judetul/sectorul_______


str.


Jnregistrata    la    Registrul
/_____ ,cu   sediul   social


nr.

___ declar pe propria raspundere ca voi solutiona in termen regimul

juridic al terenului situat in__________________________ , in suprafata


totala de


, ocupat de activul autorizat.


Mi s-a adus la cunostinta faptul ca nesolutionarea in termen atrage dupa sine suspendarea sau anularea certificatului de oportunitate.


Data


Semnatura agentului economic si stampila


24


Anexa Nr.7

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CERERE

Societatea comerciala / persoana fizica sub denumirea_

inmatriculata la Registrul Comertului cu nr_

sau autorizata conform Legii nr.507/2002 cu nr
avand sediul in localitatea                                   str

nr_______ ,   bl_____ ,    sc______ ,ap_______ ,   tel

reprezentata    prin

 

in

calitate de

domiciliat in localitatea

 

str

nr

,       bl.

sc         ,   ap           tel

posesor   al   codului

numeric   personal

Va rog sa aprobati vizarea pentru anul ...........  a Certificatului de

oportunitate cat si a avizului pentru programul de functionare in conformitate

cu HCLM  ......... /............   privind aprobarea Regulamentului  de  eliberare  a

Certificatului de oportunitate, cat si a HCLM ............ /............ privind stabilirea

impozitelor si taxelor locale pentru anul...............

Anexez prezentei:
1.   Certificatul de oportunitate (original) nr._____________ /______________

2.  A viz program de functionare (original) nr.

3.  Dovada achitarii taxei pentru viza (copie)

Declar pe propria raspundere ca nu au survenit modificari cu privire la actele de

detinere legala a spatiului in care se desfasoara activitatea.

Mentionez ca mi s-a adus la cunostinta obligativitatea reinnoirii contractelor de

inchiriere, comodat, colaborare, asociere, etc. ale caror termene au expirat.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea Certificatului de oportunitate si

a avizului pentru programul de functionare.

Data________________                   Semnatura (stampila)______________

DOMNULUIPREVIAR AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

25