Hotărârea nr. 37/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA LISTEI CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN,

CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr.7307/20.0 1.2004 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 -- administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti ;

In conformitate cu prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit "g" din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1 027 1 999 privind protecţia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.5 1 9/2002, cu modificările ulterioare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr. 609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

Analizând Convenţia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.38 lit."s" si ale art.46 alin. l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.


ART.2 - Abonamentele eliberate pe o linie deservita de mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 februarie 2004 pana la data de 30 iunie 2004, conform anexei nr. l si nr. 2 si pentru perioada 01 martie 2004 pana la 31 august 2004, conform anexelor nr. 3 si nr. 4, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala .

ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale.

ART.4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor factorilor interesaţi, in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 25 CONSILIERI DIN 31 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.37/ 17.02.2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de

gratuitate pe transportul in comun, conform Ordinului nr.609/2003 al

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului

Văzând dispoziţiile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit "g" din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10271999 privind protecţia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările ulterioare si ale Ordinului nr. 609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora, conform cărora lista beneficiarilor de abonamente lunare se aproba de consiliul local;

In temeiul prevederilor art. 38(2) lit."s" si 68 (1) lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de transport in comun gratuit conform Ordinului nr. 609/2003 si propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local.


PRIMAR,

RADU STEFAN
 MAZĂRE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

NR. 7307 720.01.2004

APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., CONSTANTIN RACU

 

REFERAT

Având in vedere prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit. "g" din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002 si ale Ordinului nr. 609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora, propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru o linie deservita de mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

-   01. februarie 2004 pana la data de 30 iunie 2004, conform
anexelor nr. l si nr. 2, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza
medicala expira anterior acestei date.

-   01 martie 2004 pana la 31 august 2004, conform anexelor nr.
3 si nr. 4, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira
anterior acestei date.

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, MANOLE GABRIELA