Hotărârea nr. 369/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA, IN SENSUL COMPLETARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL ACESTEIA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSIL1UL LOCAL

HOTARAREA

privind modificarea Statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta, in sensul completarii obiectului de activitate al acesteia

Consiliul Local al municipiulul Constanta intrunit in sedinja ordinara din data
de 02.08.2004.

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu §tefan Mazare, raportul Comisiei nr.5 - Juridice;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr. 197/17.04.2003 modificata si completata cu Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanfa nr.147/08.04.2004 privind realizarea in comun a activitatii de afisaj, reclama si publicitate pe domeniul public si privat al Municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art.38 lit."f si ,j" si ale art.46 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba modificarea Statutului S.C.I.L."Confort Urban''-S.R.L. Constanta aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.359/1996, in sensul completarii obiectului de activitate stipulat la Capitolul II art.6, cu urmatoarele activitati:

Cod 7440 - Activitatea agentilor de publicitate care se ocupa cu vanzarea sau mchirierea mijloacelor pentru reclama §i de planificarea, crearea §i amplasarea reclamelor, precum si de alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spatii pentru publicitate prin

media etc.);

Cod 5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete

- Vanzarile cu amanuntul ale oricaror feluri de produse, in standuri, chioscuii, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau in locuri fixe, in piete.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta in vederea aducerii la Indeplinire, precum si Prefecturii judetului Constanta spre stiinta.

Adoptata de 25 consileri din 27 membrii.

Presedintele sedintei,

Constanta

Nr.369/ 02.08.2004


 


S.C.I.L.

,,CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA ,

Plata Ovidiu nr.9

 


C a t r e,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Constanta nr. 147/08.04.2004 prin care s-a aprobat colaborarea dintre Municipiul Constanta si o societate comerciala in vederea realizarii in comun a activitatii de afisaj, reclama si publicitate pe domeniul public si privat al Municipiului Constanta stabilita prin licitatie publica, precum si necesitatea desfasurarii activitatii de comert de mtampinare la punctul de lucru ,,Cazino" Constanta, va rugam sa initiati un proiect de hotarare pentru modificarea statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta in sensul completarii obiectului de activitate cu activitatile:

Cod 7440 — Activitatea agentilor de publicitate care se ocupa cu vanzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama si de planificare, creare si amplasarea reclameior, precum si de alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spatii pentru publicitate prin media etc.);

Cod 5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete

- Vanzarile cu amanuntul ale oricaror feluri de produse, in standuri, chioscuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau in locuri fixe, in piete.


 


 


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR.5

A V I Z

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de d-nul Primar Radu Stefan Mazare;
Analizand proiectul de hotarare privind modificarea statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta in sensul completarii obiectului de activitate;

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.2 1 5/200 1 , privind administratia publica;

Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarea statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta in sensul completarii obiectului de activitate;

Cod 7440 - Activitatea agen£ilor de publicitate care se ocupa cu vanzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama §i de planificarea, crearea §i amplasarea reclarnelor, precum 51 de alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spafii pentru publicitate prin media etc.);

Cod 5262 - Corner^ cu amanuntul prin standuri si piete

- VSnzarile cu amanuntul ale oricaror feluri de produse, in standuri, chio^curi, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau in locuri fixe, in pieje.

PRESEDINTELE COMISIEI  NR.5,