Hotărârea nr. 36/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN HCLM NR.513/12.12.2003

   

   

                             

                           ROMANIA

                         JUDETUL CONSTANTA

                         MUNICIPIUL CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                         CONSILIUL LOCAL

                             

 

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI  SI  STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR.513/12.12.2003

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004;

          Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU STEFAN MAZARE, raportul nr.7917/21.10.2004 al Biroului Resurse Umane - Directia Administratie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 – administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ;

          Luand in considerare avizul nr.2514/30.05.2003 al  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ;

          Vazand prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor Publici, modificata si completata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, ale Ordonantei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, ale art.28 (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;

          Avand in vedere prevederile art.12 lit.”b” ale Ordonantei Guvernului nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.8 (2) din Ordinul nr.138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor – D.G.P.S.I. –005;

          In temeiul prevederilor art.38 lit."e" si ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

          ART. 1 – Se aproba transformarea a 9 functii publice de executie in vederea incadrarii corespunzatoare a functionarilor publici care au obtinut calificativul necesar in vederea definitivarii sau au absolvit studii de nivel superior, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

 

a)    Serviciul Audit Public Intern

auditor clasa I, grad debutant – auditor clasa I, gradul asistent

b) Serviciul Juridic – Directia Administratie Publica Locala

consilier juridic, clasa I, gradul debutant – consilier juridic clasa I, gradul asistent (2 posturi)

c) Serviciul Autorizare Agenti Economici – Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

inspector clasa I, gradul debutant – inspector clasa I, gradul asistent.

d)    Serviciul Zona II- Directia Corp Control

referent, clasa III, gradul debutant – referent clasa III, gradul asistent

e) Serviciul Informatizare - Directia Organizare si Informatizare

inspector clasa I, gradul debutant – inspector clasa I, gradul asistent

f)Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente – Directia Relatii Internationale si Organizare Evenimente

inspector clasa I, gradul debutant – inspector clasa I, gradul asistent

g) Serviciul Urmarire si Executare Contracte – Vanzari – Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

referent clasa III, gradul principal – inspector clasa I, gradul principal

h) Serviciul de Sprijinire si Indrumare a Asociatiilor de Proprietari – Directia Administratie Publica Locala

referent clasa III, gradul asistent – inspector clasa I, gradul asistent

          ART. 2 – Serviciul Juridic – Directia Administratie Publica Locala se suplimenteaza cu un post de consilier juridic clasa I, gradul debutant prin cedarea si transformarea postului de inspector clasa I, gradul asistent din cadrul Serviciului Cadastru – Directia Patrimoniu, potrivit anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          ART. 3 – Postul de magaziner gradul II din cadrul Biroului Urmarire Contracte, Achizitii Consumabile si Utilitati – Directia Financiara,  devine magaziner gradul I.

          ART. 4 – Se aproba constituirea Compartimentului pentru Prevenirea Incendiilor in cadrul Directiei Corp Control, in vederea indrumarii pentru apararea impotriva incendiilor.

          ART. 5 – Se imputerniceste Primarul sa stabileasca, prin dispozitie, numarul de persoane si componenta Compartimentului pentru Prevenirea Incendiilor, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a acestuia.

                ART. 6 – Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare tuturor Directiilor, Serviciilor si

 

 

Birourilor, in vederea aducerii la indeplinire, Brigazii de Pompieri “Dobrogea”, comandamentului tehnic de protectie civila din cadrul Consiliului Judetean Constanta si Prefectului Judetului Constanta, spre stiinta.

 

                PREZENTA HOTARARE A FOST ADOPTATA DE 25 DE CONSILIERI DIN 31 DE MEMBRI

 

 

          PRESEDINTE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA,

                                                                                      SECRETAR,

                     

                                                                                    MARCELA ENACHE

 CONSTANTA

 NR. 36/17.02.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              ROMANIA

                           JUDETUL CONSTANTA

                           PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                 

                           PRIMAR

 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

 

la proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si  statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Constanta, aprobata prin H.C.L.M. nr.513/12.12.2003

         

          In vederea promovarii in conditiile legii a persoanelor incadrare in functia de debutant pe o functie publica definitiva precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior propunem transformarea unor posturi prevazute in organigrama si statul defunctii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Constanta;

          In scopul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor si a stabilirii structurilor cu atributii in acest domeniu care sa implementeze sistemul de depistare si cunoastere a oricaror situatii sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor

                In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.”e” si “j”, art.46 (2) si (5) si art.68 (1)  lit."t" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, initiez proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Constanta, aprobata prin H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003.

 

 

 

 

PRIMAR,

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

ANEXA NR. 1

LA H.C.L.M. NR.__________

 

FUNCTIILE   PUBLICE

STABILITE  PENTRU  APARATUL  PROPRIU

DE  SPECIALITATE  AL

CONSILIULUI  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CONSTANTA

CONFORM  PREVEDERILOR  LEGII   NR. 161/2003

 

I.       TOTAL POSTURI BUGETARE                               = 457

DIN CARE :

A.   TOTAL FUNCTII PUBLICE GENERALE                    = 446

B.  TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL                        =   11

II.                TOTAL FUNCTII PUBLICE GENERALE               =  446 ( 100%)

           FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE                   =  53 ( 12%)

III.             FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE                         =  393 ( 88%)

IV.            STRUCTURA FUNCTIILOR PUBLICE DE

            EXECUTIE PE GRADE PROFESIONALE             = 393

 

 

- Clasa I   -  Total            =  207

        Din care:

- gradul profesional superior                                                  =  41 ( 20%)

- gradul profesional principal                                                 =  82  (40%)

- gradul profesional asistent                                                   =  74  (35%)

- gradul profesional debutant                                                 =   10   (5%)

 

- Clasa a II-a  -  Total        = 44

           Din care:

- gradul profesional superior                                                   =  13 (29%)

- gradul profesional principal                                                   =  21 (47%)

- gradul profesional asistent                                                      =   9 (21%)

- gradul profesional debutant                                                    =   1   (3%)

 

- Clasa a III-a   -  Total     = 142

              Din care:

- grad profesional superior                                                          = 37 (26%)

- grad profesional principal                                                         = 55 (39%)

- grad profesional asistent                                                           = 47 (33%)

- grad profesional debutant                                                         =   3   (2%)