Hotărârea nr. 359/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR. TURDA NR. 23 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 115,50 MP, PROPRIETATE IANCU NADJA-CLAUDIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M,

str. Turda nr. 23 A, teren in suprafata de 115,50 mp, proprietate Iancu Nadja-Claudia

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08

2004.

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan MazSre, raportul Comisiei de organizare urbanistic a, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protecfia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturS nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si contrnutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia pub lie a locala;

HOTARASTE:


 


Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str.

Turda nr. 23A, teren in suprafata de 115,50 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul este proprietate  lancu Nadja-Claudia  conform .contractului  de.,vanzare -cump&rare autentificat sub nr. 677/2004 la Biroul Notarului Public Stamule Daniela ,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarar e Directiei Urbanism, Dnei. 1ANCU NADJA-CLAUDIA, in vederea aducerii la indeplinire s.i, spre s.tiinta, Prefecturii Jude£ului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii,

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                 CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

CONSTANTA
    
NR 359/ 02.08.2004


 


Bd.Tomisiir.5l;Fax:0040 -41 • 70S10J; Teh 0040-41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBAN ISM

SERVICIUL URBAN ISM

REFERAT

Nr. 96040 / 28.07.2004


Urmare solicitarii adresate de lancu Nadja-Claudia privind avizarea §i aprobarea documentatiei Plan Urbanisdc de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA P+IE+M, str. Turda nr. 23A, teren in suprafata de 115,50 mp, proprieta te lancu Nadja-Claudia.

REGJMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate lancu Nadja-Claudia conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 677/2004 la Biroul Notarutui Public Stamule Daniela.

SITUATTA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins Jn shidiu face parte din subzona locuinteior individuale in regim maxim de Tnaltime

P+2E.

Folosirea actuals a terenului - terenul este liber de constructii dupa desfiintarea executata conform

ADnr. 106/2000.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafa|3. de  115,50 mp, se afla m

municipiul Constanta. Terenul urmareste aliniamentul la strada Turda cu o deschidere de 5,10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei constructii noi cu regim de inaltime

P+IE+M, cu destinatia de locuin|3. Este propusS alinierea constructiei la limitele de est si vest ale

lotului, cu o retragere de 3,50 m de la limita posterioar5 si 5,00 m de la litnita dinsp re strada a

terenului.

incadrarea pROPUNERn in reglementarile r.g.u. (aprobat prin H.c.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominant a a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcfia se va amplasa la limita dinspre est a terenului.

Inaltimea construetiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+IE+M.

P.O.T. propus = 62,54 %                   C.U.T. propus = 1,62

Documentatia prezentata confine :

Piese desenate                                                         Piese scrise

-  Situatia existentS sc. 1:500                                     - Menioriu justificativ

-  Obiective de utilitate publica sc. 1:500                     -Certificat urbanismnr. 1611/2004

-  Reglementari sc.l:500                                            - Autorizatie de Desflintare nr.106/2000

-  Desfasurari front stradal sc.l:100

-  Reteleedilitaresc. 1:500

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUEVTA

P+IE+M, str. Turda nr. 23 A, teren m suprafata de 115,50 mp, proprietate lancu Nadja-Claudia


 


DIRECTOR URBANISM,                                                 SEF SERVICIU URBANISM,

Arh. Ionut TOMA                                                 C. Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT


 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCR ARILOR PUBLICE,

PROTECTIAMEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrarii : CONSTRUIRE LOCUINTA P+IE+M

Adresa                      : str. Turda nr, 23A

Beneficiar            : lancu Nadja-Claudia

Proiectant     : Arh. lancu Nadja-Claudia

Faza            : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA P+IE+M, str. Turda nr. 23A, teren in suprafafa de 115,50 nip, proprietate lancu Nadja-Claudia, va comunicam avizul favorabil.

Bd. Tomis nr, 51 :Fax: 0040    41    708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROM ANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTA

 


LEGENDAConstrucții existente menținute


Construcții propuse


wam Regim de aliniere a construcțiilorCirculații auto

Circulații pietonale

Accese in clădiri Accese auto

A Profile caracteristiceTITLUL-PROIECTULUI

LOCUINȚA P+IE+M

Beneficiar

Aoresa

str. Turda nr

23, Constanta

număr proiect

Faza

Data

Afli 1

/200A

P.U-D.

IUNIE 200A

AUI. 1

D

-SEN

Scara

Revizia

PLAN DE SITUAȚIE

1:500

REGLEMENT AF

îl URBANISTICE