Hotărârea nr. 355/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SPATIU, STR. SERBAN VODA NR. 11 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 216 MP, PROPRIETATE SC PACT SRL


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU,

str. Serban Voda nr. 11 A,,teren in suprafatade 216 mp, proprietate SC PACT SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 02.08.

2004.

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea iucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr,453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autonzarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind adminislratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - EXTLNDERE SPATIU, str. Serban Voda nr. 11 A, teren In suprafata de 216 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul este proprietate SC PACT SRL conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2085/2003 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. CRETU S. TEFAN-LIVIU, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata d e 25  consilieri din 31 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

CONSTANTA

     NR 355/ 02.08.2004

 

 

 

13d. lomis nr. 5l;h'ax: 1)1140 -41 - 7US10I; Tel: 0040 -41 - 70S105; S700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIAMUNICIP1ULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR.


 


REFERAT

Urmare solicitarii adresate de Cretu Stefan-Liviu privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU, str. Serban Voda nr. 11A, teren in suprafata de 216 mp, proprietate SC PACT SRL.

REGEMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC PACT SRL conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2085/2003 la Biroul Notarului Public Cristina Budei;

SITUATIA AMPLASAMENTULUl:

Teritoriul cuprins in studiu face parte din ZRL2 — subzona locuintelor individuale in regim maxim de inaltime

P+2E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat de un imobil parter in suprafata construita de 92,89 mp.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagi stica\

Particularitatt ale amplasamentului -Terenul studiat, in suprafata de 216 mp, se afla in municipiul Constanta.

Terenul urmareste aliniamentul la strada Serban Vodl cu o deschidere de 6,85 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei constructii noi cu regim de inaltime parter, cu

destinatia de internet cafe si jocuri electronice. Este propusa alinierea constructiei la imobilul existent, cu

retragere de min. 3,00 m de la limita postertoara a lotului.

Proiectul propune ca iluminarea si aerisirea spa|iului sa se faca prin acoperis, acesta fiind prevazut cu

luminatoare si guri de aerisire.

INCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTARILE R.O.U. (aprabat prin H.G.R-525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zone i.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - constructia se va amplasa la limita dinspre sud -est a terenului.

Inaltimea constructiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 43 %                         P.O.T. propus = 70 %

C.U.T. existent = 0,43                          C.U.T. propus = 0,70


Documentatia prezentata confine :

Piese desenate

-  Situatia existenta sc. 1:500

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc. 1:500

-  Reglemeutari sc. 1:500


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4076/2003


 


Alte avize


Aviz BrigadaPompierinr.800108/2003 Aviz Sanitar nr. 14913/2003


PROPUNERJ SERVICIU:

Propunern spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPAT/IU, str. Serban Voda nr. 11 A, teren fn suprafata de 216 mp, proprietate SC PA CT SRL.


 


DIRECTOR URBANISM,

Arh. Ionut TOMA


SEF SERVICIU URBANISM,

Simnona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMIS1A DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREATERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTOR1CE SI DE ARHITECTURA - NR, 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrarii: EXTEVDERE SPATIU

Adresa            : str. Serban Voda nr. 11A

Beneficiar       : SC PACT SRL

Proiectant   : Arh. Duinitni NACHIU

Faza            : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU, str. Serban Voda nr. 11 A, teren in suprafata de 216 rnp, proprietate SC PACT SRL, vacomunicam avizul favorabil.

Bd Tomis nr. 51;Fax: 0040 -41 - 70S101; Tel: 0040 - 41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTA

 

\n

Anexa 1P. U. D.

EXTINDERE SPAȚIU ( internet cafe )

3. REGLEMENTARI

LEGENDA


LIMITA ZONEI STUDIATE ----LIMITA TERENULUI STUDIA

* \

A

teren propnetore prunc


CONSTRUCȚIA PROPUSA


CAROSABIL


TRPTUARE

SPATII VERZI


POT


r°r


PLAN DE SITUAȚIE sc. 1:500

Str. Serban Vodă , nr. 11 bis. , Constanta

Proprietar : S.C. „ PACT „ S.R.L.

OHcmut AiHiteejuo» oi» Aoua.i 1060

întocmit, Arh. Dumitru

_

Dumitru

NACHIU


WKi:u*Tț<ac