Hotărârea nr. 35/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.181/17.04.2003 REFERITOARE LA CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDURILOR DESTINATE STIMULARII PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCLM 181/17.04.2003 referitoare la constituirea si utilizarea

fondurilor destinate stimulării personalului din cadrul      Serviciului Public de

Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa  Qra/lHQflft       din data de17.02.2004;

Văzând expunerea de motive prezentata de domnul primar RADU ŞTEFAN 4AZARE, referatul nr. 18222/ 05.02.2004 al Serviciului Public de Impozite,Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local si avizul Comisiilor nr.l si nr.5;

Având in vedere dispoziţiile art.210 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare locale, cu modificările ulterioare, precum si prevederile Codului de Procedura Fiscala;

In temeiul prevederilor art.4 alin.2, art.5 alin.2, art.38 lit.d si art.46 alin. l din Legea nr.21 5/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art. l din HCLM 181/17.04.2003 referitoare la constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local astfel:

" Se aproba constituirea lunara a fondului de stimulare a personalului Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, prin reţinerea unei cote de 5% din sumele incasate:

prin urmărire si executare silita. Prin sumele incasate de către Serviciul Urmărire si Executare Silita se intelege impozite, taxe, amenzi si alte venituri ale bugetului local, precum si accesoriile acestora constând in dobânzi si penalităţi de intarziere; -    din sumele incasate in cadrul procedurii de reorganizare judiciara;


ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile/ taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al controalelor fiscale efectuate, precum si din accesoriile si penalităţile aferente acestora, ." Art.2. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de cel mult trei salarii de baza pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Art.3. Articolele 3, 4 si 5 rămân neschimbate.

Art.4. Secretariatul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, Direcţiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 3 1 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONSTANTA                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.35/ 17.02.2004                                                                             SECRETAR

MARCELA ENACHE

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând referatul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local privind modificarea HCLM 181/17.04.2003;

In temeiul prevederilor art.38 lit.i, art.46 alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, initiez proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM 181/17.04.2003 referitoare la constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

PRIMAR,
RADU ŞTEFAN MAZĂRE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI

ALE BUGETULUI LOCAL

URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA

Nr. înreg.18222/ 05.02.2004

REFERAT

Având in vedere atribuţiile Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local de stabilire, constatare, controlul, urmărire si incasare a impozitelor si taxelor locale, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de intarziere si a amenzilor, soluţionarea obiectiunilor formulate împotriva actelor de control si de impunere, precum si colectarea creanţelor bugetare locale si prevederile art. 210 alin. (1),O.G. 39/2003, privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare locale, cu modificările ulterioare, potrivit căruia: ' Creditorul bugetar local poate constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu atribuţii in stabilirea , constatarea, controlul, urmărirea si incasarea creanţelor bugetare locale, inclusiv personalului auxiliar ce deserveşte buna desfăşurare a activităţilor respective, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor incasate:

a)            prin executare silita, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;

b)          in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului;

c)            din impozitele si taxele locale stabilite in temeiul OG 36/2002, ca urmare a constatării de
bunuri sau servicii impozabile/ taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate
de contribuabil, rezultat al controalelor fiscale efectuate, precum si din accesoriile si
penalităţile aferente acestora."

propunem modificarea articolului l din H.C.L.M. 181/17.04.2003, privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Str. Badea Cârtan nr. 3; Tel 0241-708556; Cod fiscal 14260477


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI

ALE BUGETULUI LOCAL

URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA

Articolul modificat va avea următorul cuprins:

" Se aproba constituirea lunara a fondului de stimulare a personalului Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, prin reţinerea unei cote de 5% din sumele incasate:

-        prin urmărire si executare silita, pentru Serviciul Urmărire si Executare Silita. Prin
sumele incasate de către Serviciul Urmărire si Executare Silita se intelege impozite, taxe,
amenzi si alte venituri ale bugetului local, precum si accesoriile acestora constând in
dobânzi si penalităţi de intarziere;

-        din sumele incasate in cadrul procedurii de reorganizare judiciara, pentru Biroul Juridic;
ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile/ taxabile, stabilite suplimentar
peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al controalelor fiscale efectuate,
precum si din accesoriile si penalităţile aferente acestora, pentru celelalte servicii si
birouri ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local."

De asemenea, propunem modificarea art.2 din hotărârea mai sus menţionata astfel: "Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de cel mult trei salarii de baza pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Impozite Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local."

Articolele nr. 3. 4 si 5 rămân neschimbate.

Fata de cele prezentate va rugam sa analizaţi si sa dispuneţi.
                                                           
                                         DIRECTOR EXECUTIV,
                                  EC. VIRGINIA STEFANICAStr. Badea Cârtan nr. 3; Tel 0241-708556; Cod fiscal 14260477