Hotărârea nr. 346/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+M , ZONA COMPOZITORILOR, CAREUL XX, LOT 88, STR. CONSTANTIN BOBESCU , TEREN IN SUPRAFAFA DE 500 MP, PROPRIETATE PARTICULARA VALINESCU OSCAR-DORULET SI STELA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu – LOCUINTA P+M ,

zona Compozitorilor, careul XX, lot 88, str. Constantin Bobescu ,

teren in suprafafa de 500 mp, proprietate particulara                        VALINESCU OSCAR-DORULET si STELA


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autonzarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planuliri urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (I) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA P+M , zona Compozitorilor, careul XX, lot 88, str. Constantin Bobescu , teren in suprafafa de 500 mp, proprietate parti cukirii. conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare. Terenul este proprietate VALINESCU OSCAR-DORULET si STELA conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1923/10.06.2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu

Art. 2 - Com parti mentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei

Urbanism, d-lui Valinescu Oscar-Dorulet, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                  CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR


CONSTANTA

NR 346 /02.08.2004


 


Bd. Tomisnr, JI;Fa»: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040   41 - 70S10S; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI  CONSTANTA                        

 DIRECTIA URBANISM SERVICIULURBANISM

Nr. 92172/19.07.2004

REFERAT


Urmare solicitarii dl. VALINESCU OSCAR-DORULET privind avizarea si aprobarea docurnentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA P+M , zona Compozitoritor, careul XX, lot 88, str. Constantin Bobescu, teren in suprafata de 500 mp, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate VALINESCU OSCAR-DORULET si STELA conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1923/10.06.2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins in studiu face parte din subzona locuinjelor individuale in regim de inaltime P+2

etaje

Folosirea actuala a tercnului - teren liber .

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafata de 500 mp, se afla in municipiul

Constanta, intr-o zona lotizata pentru construe^ de locuinfe. Terenul urmareste aliniamentul la strada

Constantin Bobescu

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor constructii noi cu regim de inaltime de

P+M , cu destinatia de locuinta - hoi, bucatatrie, bai, living, dormitoare. Proiectul propune realizarea

unei locuinte cu toate accesoriile necesare unui confort adecvat.

INCADRAREA     PROPUNERH     IN     REGLEMENTARILE

H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - retragere 15,00 m de la limita str. C-tin Bobeanu, 11,00 m de

la limita posterioara si 2,21 m fata de limita sud de la str. D - Sergiu Celibidache.

Inaltimea constructii lor (art.31 si art. 23) - H propus = P+M

POT existent = 0 %                 P.O.T. propus = 21,5 %

CUT existent = 0                    C.U.T. propus = 0,43

Documentatia prezentata contine :

Avize utilitati

-          RAJA nr, 1087/15.07.2004

-          SC ELECTRICA nr. 4021629/02.07.2004
Piese desenate

Plan incadrare in zona si situatia existent^ Regtmul juridic al terenurilor Reglementari Echipare tehnico-edilitare Piese sense

Mernoriujustificativ

R.G.U.     (aprobat     prin


Certificat urbanism nr. 3689/29.06.2004

Contract de vanzare cumparare nr. 1923/10.06.2004.

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare  Plan Urbanistic de Detaliu       LOCUINTA P+M  , zona Compozitorilor, careul XX, lot 88, str. Constantin Bobescu , teren in suprafaja de 500 mp, proprietate particulara  VALINESCU  OSCAR-DORULET   si   STELA   conform   contractului   de  vanzare cumparare autentificat sub nr. 1923/10.06,2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu,

DIRECTOR URBANfSM, Arh. IONUT TOMA

SEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU


 


Elaborat,

Mariana Munteanu


 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modiflcata

Denumirea lucrarii: LOCUINTA P+M , teren in suprafafa de 500 mp,

Adresa             : zona Compozitorilor, careul XX, lot 88, str. Constantin Bobescu

Beneficiar      : VALINESCU OSCAR-DORULET si STELA

Proiectant    : SC SRL

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA P+M , zona Compozitorilor, careul XX, lot 88, str. Constantin Bobescu , teren in suprafafa de 500 mp, proprietate particulara VALINESCU OSCAR-DORULET §i STELA conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1923/10.06.2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu, va comunicam avizul favorabil

Bd.Tomis nr. SI;Fa.x: 0040 - 41 - 70S 101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTA