Hotărârea nr. 345/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU P+M, STR. LOCOMOTIVEI NR. 35, TEREN IN SUPRAFATA DE 206,70 MP, PROPRIETATE BADILA NICOLETA - OLIMPIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXT1NDERE LOCUINTA cu P+M,

str. Locomotivei nr. 35, teren in suprafata de 206,70 mp, proprietate Badila Nicoleta - Olimpia

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit In sedinta ordinal din data 02.08.

2004.

Luand Tn dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistic S, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publics, protectia mediului inconjurStor, conservarea monumentelor istorice §i de arhitectura nr. 2 §i referatul Serviciului Urbanism;

Avand In vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea $i completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executSrii lucraYitor de constmc(ii §i unele ma'suri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit 'V si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia public^ localS;

HOTARASTE:

Art. I - Se aprobS Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINJA cu P+M,   str. Locomotivei nr, 35, teren in suprafaja de 206,70 mp, conform documentafiei anexate care tace parte integrant^ din prezenta hotarare. Terenul este proprietate Badila Nicoleta -Olimpia

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direc tiei Urbanism, Drei. BADILA NICOLETA - OLIMPIA, in vederea aducerii la indeplinire §i, spre stiinta, Prefecturii Judetutui Constanta.

Prezenta hotarare a lost adoptata de 25 consilieri din 27inembrii.

PRESEDINTELE SEDINTEl,                                 CONTRASEMNEAZ A,

SECRETAR

CONSTANTA

      NR 345/ 02.08.2004

Lid Tumianr. 5!:r;ox:0040 -41 -708101;Tel:0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA 

     ROMANIA

   JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


 


 


REFERAT

Nr. 92162/19.07.2004

Urmare solicitarii adresate de Badila Nicoleta privind avizarea si aprobarea documentafiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINTA cu P+M, str. Locomotivei nr. 35, teren in suprafata de 206,70 mp, proprietate Badila Nicoleta - Olimpia.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Badila Nicoleta - Olimpia conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 3937/2003 la Biroul Notaruiui Public Mariana Tuscali.

SITUAJIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins in studiu face parte din subzona locuintelor individual in regim maxim de inaltime P+ IE.

Folosirea actuals a tcrenului - terenul este ocupat partiel de o locuinta parter in suprafata de 56,93 mp care se

doreste a ft extinsa pentru a se rezofva necesarut de spatiu de locuit al familiei.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitafi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafafa de 206,70 mp, se afla in municipiul

Constanta, cartier Medeea. Terenul urmareste aliniamentul la strada Locomotivei cu o deschidere de 11,86 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuintei existente cu o cladire in regim de inaltime

P+M, cu destinajta de locuinta. Este propusa alinierea constructs noi la cea existenta, cu respectarea retragerii

de 3,00 m de la limita posterioara a lotului 514,00 m de la limita trotuarului . Spre vecinul de la vest se paslreaza

o distant de 1,90 m. Proiectul prevede amenajarea unui loc de parcare in incint a.

fNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTARILE R.G.U. (aprobatprinRGJL525/1996)

Functiunea propusa este compaubila cu functmnea predominanta a zonei.

Amplasarea fa{3 de aliniament (art. 23) - constructia se va amplasa la limita dinspre sud-vest a teremilui.

inalt imea construcjiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

POT existent = 27,54 %             P.O.T. propus = 47,91 %

CUT existent = 0,28                             C.U.T. propus = 0,68

Documentafia prezentatii confine:

Picse descnate                                                           Plese sense

-  incadrare in locaiitate sc. 1:50000

-  Situajia existenta sc. 1:500                                         -Memoriujustificativ

-  Elementade analiza sc. 1:500                                      - Certificat urbanism nr.2095/2004

-  Reglementari sc.l:500

-  Circula{ia terenurilorsc. 1:500

-  Plan de situate sc. 1:200

-  Retele editltare sc. 1:500

PROPUNERJ SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINTA cu P+M, str. Locomotivei nr. 35, teren in suprafaja de 206.70 mp. proprietate  Badila Nicoleta - Olimpia.

 

DIRECTOR URBANISM.                                                     SEF SERVICIU  URBANISM


Arh. Ionut  TOMA


C.Am. Simona BERCU


 


 


Elaborat, Cristina STAMAT


 


 


 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUN1CIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCR ARILOR PUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUIINCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

couform Legit 50/1991 modificata


Denumirea lucrarii: EXTINDERE LOCUINTA cu P+M

Adresa             : str. Locomotivei nr. 35

Beneficiar       : R;uliki Nicoleta - OHmpiti

Proiectant  : C. Arh. Dumitru OMOCEA

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINTA cu P+M, str. Locomotivei nr, 35, teren In suprafata de 206,70 mp, proprietate Badila Nicoleta - Olimpia, va comunicam avizul favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA