Hotărârea nr. 343/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA S+P+IE SI ANEXA S, PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 556,66 MP, SITUAT IN STR. EROILOR (PRELUNGIREA STR. BUCOVINEI)- LOT 3, PROPRIETATE TUTUIANU GHEORGHE-AURELIAN SI ANA-MARIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentatiei Planul Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA S+P+IE si ANEXA S

pentru terenul in suprafata de 556,66 mp,

situat in str. Eroilor (prelungirea str. Bucovinei)- lot 3,

proprietate TUTUIANU GHEORGHE-AURELIAN si ANA-MARIA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE :

Art 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA S+P+IE si ANEXA pentru terenul in suprafata de 556,66 mp, situat in str. Eroilor (prelungirea str. Bucovinei)- lot 3, proprietate particulara, cu respectarea condifiilor din avizul RAJA nr, 331/23472/22.06.2004, conform documentatiei anexate, ce face parte integranta din prezenta hotarare. Terenul este proprietate TUTUIANU GHEORGHE-AURELIAN si ANA-MARIA confom contractului de vanzare cumparare nr. 4619/10.07.2003, autentificat de notar public Cristina Budei .

Art 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare, Direcjiei Urbanism, d-lui TUTUIANU GHEORGHE-AURELIAN, in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25  consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

CONSTANTA

NR 343/ 02.08.2004      

Bd.Tomis nr. 5l;Fax: 0040   41    7081(11; Td; (KI40   41 - 708105: 8700CONSTANTA- ROMANIA


ROMANIA

                  JUDETUL CONSTANTA

            PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

         DIRECTIA URBANISM SERVICIUL URBAN ISM Nr. 90838/16.07.2004

REFERAT

Avand in vedere solicitarea d-lui TUTUIANU GHEORGHE -AURELIAN privind avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA S+P+1E si ANEXA pentru terenul in suprafata de 556,66 mp, situat in str. Eroilor (prelungirea str. Bucovinei)- lot 3, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului: teren proprietate particulara TUTUIANU GHEORGHE-AURELIAN s.t ANA-MARIA confom contractual de vanzare cumparare nr. 4619/10.07.2003, autentificat de notar public Cristina Budei.

SITUATIA AMPLASAMENTULLI :

Teritoriul cuprins in studiu face parte din zona locuint.elor colective, unifamiliale §i dotari urbane

(hotelul militar).

Folosirea actuala a tercnului - teren liber de construcfii

Caractcristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul  studiat.  in suprafata de 556,66 mp, se afl3 in

municipiul Constanfa, in zona de faleza din spatete SpitaJului Militar ( spalatorie), Terenul urmareste

aJiniamentul la strada Eroilor cu o deschidere la fa(a de 24,42 m.

Propuncrc : Se propune realizarea unei constructii cu regim S+P+1E cu funcjiunea de locuinfa §i

anexa subsol - garaje incastrate in taluz si acces incinta din str. Eroilor. Podul va ti amenajat ca

locuinta. Se va amenaja $i consulida talu/.ul prin construirea garajelor incastrate in taluz.

Accesul pietonal §i accesul la garaje se va face din str. Eroilor prin partea de est, existmd si
posibilitatea accesului pietonal prin latura de vest, la nivelul platformei spSJatoriei, circulajia principals
cStre toate direc(iile se va realiza din bd. Mamaia........................................................................

INCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTARILE           R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

h'uiKtkinea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zonei. Suprafata construita va fi de

136,25 nip.

Regim de aliniere - retragerea parterului la 2,10 m fa(& de lotul 2, la 9,00 m de la carosabilul str.

Eroilor, la 4,35 m taja de limita de vest a tercnului ( spre spalatorie)

Circulatia pietonala si auto: din str. Eroilor

tnaltimea construe^ilor: S-f-P-i-1E

P.O.T. existent = 0 %                          P.O.T. propus • 24,48 %

C.U.T. existent = 0                              C.U.T. propus = 1,08

Documcntatia prczentata confine :

Piese desenate:

-    Situatia existenta cu incadrarea in zona


Ridicare topografica

Analiza geotehnica — profile

Regimul juridic al terenurilor

Reglementari

Sectiuni prin teren - propuneri

Lucrari edilitare

Piese sense :

         Memoriujustificativ

         Certificat de urbanism nr. 2069/24.05.2004

         Contract de vinzare cumparare nr. 4619/10.07.2003
Avize utilitati

 

         RAJAnr. 331/23472/22.06.2004

         SC ELECTRICA SA nr. 4021279/14.06.2004

         ROMTELECOM nr. 224/14370/31.05.2004

         RADETnr. 2075/01.06.2004

         ELECTROCENTRALE nr. 2255/27.05.2004

         SCCONGAZSA nr. 7692/03.06.2004PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA S+P+1E si ANEXA pentru terenul in suprafata de 556,66 mp, situat in str. Eroilor (prelungirea str. Bucovinei)- lot 3, proprietate particulara. TUTUIANU GHEORGHE-AURELIAN si ANA-MARIA confom contractului de vanzare cumparare nr. 4619/10.07.2003, autentificat de notar public Cristina Budei.

DIRECTOR URBANISM, Arh. IONUT TOMA;

SEF SERVICIU,

c.arh. Simona Bercu


Elaborat

Mariana Munteanu
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGAN1ZARE SI DEZVOLTARE URBAN1STICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTOR1CE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Den urn ire a lucrarii: LOCUINTA S+P+IE 51 ANEXA pentru terenul in suprafata de 556,66 mp

Adresa : str. Eroilor (prelungirea str. Bucovinei)- lot 3

Beneficiar : T1JTUIANU GHEORGHE-AURELIAN si ANA-MARIA

Faza          : Plan Urbanistic de Detaliu

Proiectant: arh. Sebastian - loan MARCHIDAN

In unna analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, Plamil Urbanistic de Detaliu - LOCUINTA S+P+1E §i ANEXA pentru terenul in suprafata de 556,66 mp, situat in str. Eroilor (prelungirea str. Bucovinei)- lot 3, proprietate particulara TUTU1ANU GHEORGHE-AURELIAN si ANA-MARIA confom contractului de vanzare cumparare nr. 4619/10.07.2003, autentificat de notar public Cristina Budei, propunem avizare favorabila.

PRESEDINTELE COMIS1EI NR.2, Arh. DUMITRU CALOTA

BtLTomlsnr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 87UO CONSTANTA - ROMANIA


z>//

nilto«> L'IMVIMAtzjtfMWptCTVK'

■itu sEBAsmn •u,KLirtriAi<~

ipcuMrf tmvaM n.-^r.v AwrxJ’s,

bt» «•*«>*

lUȚUIM ■». •TJKtlUM ȘtMI-MUIM

n,»*.

4/2(X*

''“PUD

nwwui. ~V».

REGLEMENTĂRI

X-ÎX