Hotărârea nr. 341/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SEDIU FIRMA P+1E, STR. OITUZ NR. 34 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 104 MP, PROPRIETATE PARTICULARA UDRESCU VLADIMIR-ION SI DOINITA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU FIRMA P+IE,

str. Oituz nr. 34 A, teren in suprafata de 104 mp, proprietate particulara Udrescu Vladimir-Ion si Doinita


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004;

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnuhai primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referaful Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentni realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si contmutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU FIRMA P+IE, str. Oituz nr. 34 A, teren in suprafafa" de 104 mp din acte si 128,52 mp din masuratori, proprietate particulara, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare. Terenul este proprietate particulara Udrescu Vladimir-Ion si Doinita conform contractului de vanzare - cump&rare autentificat sub nr. 8186/28.11.2003 la biroul notarului public Cristina Budei.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, d-lui Udrescu Vladimir-Ion, In vederea aducerii la indeplinire §i spre $tiin|a Prefecturii Jude^ului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                   CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR


CONSTANTA

NR 341/ 02.08.2004BdTomtsnr. Sl:Fox:0040   41 - 708101: Tel; 0040-41 - 70S 105: 8700 CONSTANTA-ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNtCIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBAN ISM

SERVICIUL URBANISM

Nr.90047/14.07.2004


R E F E R A T

Urmare solicitarii domnului UDRESCU VLADIMIR ION privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU FIRMA P+1E, str. Oituz nr. 34 A, teren in suprafajS de 104 mp din acte si 128,52 mp din masuratori, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Udrescu Vladimir-Ion si Doinifa conform contractului de vanzare - cumpfirare autentificat sub nr. 8186/28.11.2003 la biroul notarului public Cristina Budei.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins in studiu face parte din subzona locuintelor individuate in regim de Tnaltime parter

siP+1-2etaje

Folosirea actuals a terenului - terenul este liber de construite in urma demolarn.

Caracteristici speciale ale zone! - zona nu are valoare peisagistica.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcjii P+1E pentru sediu firmS.

Construc^ia va respecta aspectul specific al construitiilor existente si va urma o linie arhitecturala

comun3 cu a celor nou create.

INCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTARILE           R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - terenul fiind pe coif constructia se va alinia la limita terenului

spre vecini si la cele doua strtizi cca. 50 %   .

Parcajele se realizeazS in incinta - sunt prevazute 2 locuri de parcare

Inaltimea constructiitor (art.31 si art. 23) - H propus =P+1E

POT existent = 64 %               P.O.T. propus = 71,90 %

CUT existent = 0,64                C.U.T. propus = 1,44

Document aria pre/cntata confine ;

Piese desenate

Incadrare ?n localitate

Situa|ia existenta

Reglementriri

Utilita^i

Plan de situate cu solatia propusa

Piese sense

Meinoriujustificativ

Certiticat urbanism nr. 2038/21.05.2004


Contract de vanzare cumparare nr. 8186/28.11.2003 Avize

-         Sanitar nr. 7545/27.05.2004

-         Pompieri nr. 700558/15.06.2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare documentatia Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU FIRMA P+1E, str. Oituz nr. 34 A, teren in suprafata de 104 mp din acte si 128,52 mp din masuratori, proprietate particulara Udrescu Vladimir-Ion si Doinrfa conform contractului de vanzare — cumparare autentificat sub nr. 8186/28.11.2003 la biroul notarului public Cristina Budei.


 


DIRECTOR URBANISM

Arh. IONUT  TOMA


 


SEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona BERCU


 


Elaborat,

Mariana Munteanu


 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBL1CE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE S! DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legu 50/1991 modiflcata


Denumirea lucrarii : Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU FIRMA P+1E,, teren in suprafata de

104 mp din acte §i 128,52 mp din masuratori

Adresa             : str. Oituz nr. 34 A

Beneficiar      : Udrescu Vladimir-Ion si Doinita

Proiectant    : c.arh. Omocea Dumitra

Faza              : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU FIRMA P+1E, str. Oituz nr. 34 A, teren in suprafata de 104 mp din acte §i 128,52 mp din masuratori, proprietate particulara Udrescu Vladimir-Ion si Doinita conform contractului de vanzare -cumparare autentificat sub nr. 8186/28.11.2003 la biroul notarului public Cristina Budei, va comunicam avizul favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dunaitru CALOTA


 


 


 


Bd. Tomis nr, SI ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 70S 105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA