Hotărârea nr. 340/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU CAZARE COMPLEX BALADA P+ 1E, BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 12, BLOC L53A, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 1139,38 MP


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE si AMENAJARE SPATIU CAZARE  COMPLEX BALADA  P+ 1E, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bloc L53A, teren in suprafata totala de 1139,38 mp

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologja de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU CAZARE - « COMPLEX BALADA » P+ IE, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bloc L53-A, teren in suprafata totala de 1139,38 mp, cu conditia amenajarii parcarii de - a lungul str. I.G.Duca si cu respectarea conditiilor din avizele : RAJA nr. 189/12982/2004, ROMTELECOM nr. 224/10541/2004 si CONGAZ nr. 5288/2004, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare. Terenul in suprafata totala de 1139,38 mp aparjine :

364,62 mp proprietate S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr.2845/18.07.2003 la biroul notarului public Mariana losif si a contractului de asociere in participatiurje nr. 65/01.03.2004 774,76 mp proprietate indiviza SC EUXIN SA conform contractului de vanzare cumparare nr, 1558/28.11.2003 la biroul notarutui public Corsate Adina Georgiana, S.C, AXA CENTER HOLDING S.R.L. fund proprietara numai pe constructie.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consilmlui Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L., in vederea aducerii la indeptinire si, spre stiinta, Prefecturii Judejului Constanta.

Prezenta hotarare a tost adoptata de 25 consilieri din 27 mernbri.


PRESEDINTELE SEDINTEI,


CONTRASEMNEAZA, SECRETAR


 


       CONSTANTA
       
NR 340/ 02.08.2004


Bd.Tomisnr. 51 ;Fax: 0040-41 - 70S 101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIULURBANISM

Nr. 65330/16.06.2004


REFERAT

Urmare solicitarii S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L. privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE §1 AMENAJARE SPATIU CAZARE -«COMPLEX BALADA « P+ IE, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bloc L53-A, teren in suprafata de 1139,38 mp, proprietate particulara,

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul in suprafata totala de 1139,38 mp aparjine :

364,62 mp este proprietate S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L conform contractului de vanzare -- cumparare autentificat sub nr.2845/18.07.2003 la biroul notarului public Mariana losif si a contractului de asociere in participatiune nr. 65/01.03.2004 - 774,76 mp este proprietate indiviza SC EUXIN SA in indiviziune, conform contractului de vanzare cumparare nr. 1558/28.11.2003 la biroul notarului public Corsate Adina Georgiana, S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L. fund proprietara numai pe construcjie. SC EUXIN SA acorda cumparatorului dreptul de intabulare a constructiei (activ), urmand ca societatea cumparatoare sa isi reglementeze situatia juridicS a terenului dupa cumparare.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins in studiu face parte din subzona locuinjelor colective medii si inalte in regim de

inSltime de pana la P+10 etaje

Folosirea actuala a terenului -• terenul este ocupat cu o constructie cu functiunea de spatiu

alimentatie publica, depozitare, birouri, spatiu bancar si locuire in suprafafa de 774,76 mp avand ca

proprietar SC EUXIN SA.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafata de 1139,38 mp, din care 774,76

mp constructie si 364,62 mp teren liber in fata constructiei, se afla in municipiul Constanta. Terenul se

afla la'interseetia stf; I.L.Catagiale cu bd. 1 Decembrie 1918:

Propunerea - Pe acest ainplasament se propune extinderea si amenajarea spatiului existent in spatiu de

cazare P+1E . Realizarea unor spatii de cazare - hotel la parterul §i mezaninul existent astfel: se

propune extinderea spatiului parter din zona restaurantului si a terasei de la mezanin, cu o constructie

noua din cadre de beton armat. Se va etaja §i magazia din spatele complexului.

1NCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTARILE            R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) — la bd. 1 Decernbrie 1918 nu depascste limitele constructiei

existente, iar la str. I.L.Caragiale aproape de limita proprietatii

Inaltimea constructiilor (art.31 si art. 23) - H propus = P+l E

POT existent = 63,34 %                      P.O.T. propus = 83,59 %

CUTexistent= 1,75                            C.U.T. propus = 2,17

Documentatia prezentata contine :

Piese desenate

Plan incadrare in zona si Situatia existenta

Reglementari


Tipul de proprietate si circulatia terenurilor Retele tehnico-edilitare


Piese scrise


 

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 1383/16.04.2004

Contract de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1558/28.11.2003

Contract de asociere in participatiune nr. 65/01.03.2004.


 


 


Avize


RAJAnr. 189/12982/15.04.2004

ROMTELECOM nr. 224/10541/01.04.2004

SC ELECTRICA SA nr. 4020879/26.04.2004

RADETnr. 120/01.04.2004

SC ELECTROCENTRALE SA nr. 1678/23.04.2004

CONGAZ nr. 5288/26.04.2004


 


Alte avize


aviz Comisia de Circulate nr. 106/2004 avizPompieri nr. 700545/23.04.2004 aviz Sanitar nr. 4613/27.04.2004


PROPUNERI SERV1CIU :

Propunem spre avizare documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE §1 AMENAJARE SPATIU CAZARE - « COMPLEX BALADA « P+ IE, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12,

bloc L53-A, cu respectarea urmatoarelor condifii :

amenajarea parcarii cu pozijionarea autovehiculelor de - a lungul str. I.G.Duca,

-         aviz RAJAnr. 189/12982/2004,

-         aviz ROMTELECOM nr. 224/10541/2004,

-         aviz CONGAZ nr. 5288/2004.

Terenul m suprafata totala de 1139,38 mp apartine :

-          364,62 mp este proprietate S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L conform contractului de
vanzare -- cumparare autentificat sub nr.2845/18.07.2003     la biroul notarului public
Mariana losif si a contractului de asociere in participa|iune nr. 65/01.03.2004

-          774,76 mp este proprietate indiviza SC EUXIN SA    conform contractului de vanzare
cumparare nr. 1558/28.11.2003 la biroul notarului public Corsate Adina Georgiana, S.C.
AXA CENTER HOLDING S.R.L. fiind proprietara numai pe constructie.

.

DIRECTOR  URBANISM, Arh. IonutTOMA


SEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU


Elaborat,

Mariana Munteanu


EANUROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


 


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrarii :  EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU CAZARE - « COMPLEX

BALADA « P+ IE,, teren in suprafata totala de 1139,38 mp

Adresa             : bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12, blocL53-A

Beneficiar       : S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L.

Proiectant    : S&P BIROU PROIECTARE - arh. Alex. Costandache

Faza              : Plan Urbanistic de Detaliu


In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU CAZARE - « COMPLEX BALADA « P+ IE, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bloc L53-A, teren in suprafata totala de 1139,38 mp, din care :

364,62 mp este proprietate S.C. AXA CENTER HOLDING S.R.L conform contractului de

vanzare — cumparare autentificat sub nr.2845/18.07.2003  la biroul notarului public Mariana

losif §i a contractului de asociere in participatiune nr. 65/01.03.2004 -    774,76 mp este proprietate indiviza SC EUXIN SA    conform contractului de vanzare

cumparare-nr. -1558/28.11.2003 la biroul notarului public Corsate Adina- GeorgianayS.C.

AXA CENTER HOLDING S.R.L. fiind proprietara numai pe constructie" , va comunicam avizul favorabil, cu conditia amenajarii parcarii de - a lungul str. I.G.Duca si cu respectarea   condi|iilor   din   avizele   :   RAJA   nr.   189/12982/2004,   ROMTELECOM   nr. 224/10541/2004 ¥i CONGAZ nr. 5288/2004..PRESEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

Bd.Tomisnr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040-41 - 70S 105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


•*

z.

X

V


T-

1

JJ

U-—


9 %

9 «


LOCUINȚE

< j


Nr

r* r-1

Teritoriu Aferent

Existent

Proous

mp.

%

mp. T%

1.

CONSTRUCȚII

716,06

6534

916,06

83,99

2.

SPATII VERZI

200,0

1S25

L16,41

105,0

9,58

3.

PAVAJ CURTE

17983

74,83

6,83

TC

TAL GENERAL ,(lp95,8!

100

109589

100

III    —    .

Dcnamtoe proiect •EXTINDERE Sî AMENAJARE'! SPAȚIICAZARE.ÎN COMPLEX feALADA" Localitatea ;C ONSTANTA, B*DUL 1 DEC 1916, BL.L53^ Beneficiar: S.C. AXA CENTER HOLDING SRL.