Hotărârea nr. 338/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - SPATIU COMERCIAL SI BIROURI (S+P) SI LOCUINTE LA ETAJE, AMENAJARE PARCARE, STR. DOCHERILOR NR. 2, TEREN IN SUPRAFAJA DE 120,19 MP (ACT) SI 146,39 MP ( MASURATORI), PROPRIETATE PISTALU GHEORGHE SI CHIRATA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNSCIP1UL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - SPATIU COMERC1AL si BIROURI (S+P) si  LOCUINTE la ETAJE, AMENAJARE PARCARE,

str. Docherilor nr. 2, teren tn suprafaja de 120,19 mp (act) si 146,39 mp ( masuratori),proprietate Pistalu Gheorghe si Chirata

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 02.08.2004.

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea raonumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentiu mod ificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temetul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.  1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E -SPAJIU    COMERCIAL    §i    BIROURI    la    S+P,    LOCUINTE    la    ETAJE, AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor tir. 2, teren Tn suprafata de 120,19 mp (act) si 146,39 mp (masuratori), conform documentatiei anexate care, lace part e integranta din. prezenla   hotarare,   cu   mentiunea   respectarii   conditiilor   din   avizul    RAJA   nr.

228/17591/2004.

Terenul esteproprietate Pistalu Gheorghe si Chirata conform contractului de vanzare -cumpSLrare autentitkat sub nr. 124/2003 la Biroul Notarului Public latan Visan Mihaela

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. PISTALU GHEORGHE, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

       CONSTANTA
           
NR 338/ 02.08.2004

Bd-Tomtsnr. 51:Fax:fHMO -41 -70S10I; Tel: 0040 -41 -70S105; 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULU! CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 62288 / 27.05.2004

Urmare solicitarii privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanisrie de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - SPATIU COMTERCIAL si BIROURI (S+P) si LOCUEVTE si

AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2, teren m suprafata de  120,19 mp (act) si  146,39 nip (masuratori), proprietate Pistalu Gheorghe si Chirata,

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Pi§talu Gheorghe si Chirata conform conlractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 124/2003 la Biroul Notarului Public latan Visan Mihaela.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Tcritoriul cuprins in studiu face parte din subzona locuintelor individuale m regim maxim de inaltime P+2E,

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de constructii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul srudiat, in suprafata de  146,39 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul unnareste aliniamentul la intersectia strazii Docherilor cu strada Primaverii.

Propunerea - Pe acest ampJasament se propune realizarea unei constructii noi cu regim de inaJume S+P+3E, cu

destinatia de spatiu comercial si birouri la subsol si parter si locuinte la etaje. Este propusa alinierea construc|iei

la limita dinspre nord-vest a lotului. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri-de parcare pe trotuarul de [a strada

Primaverii.

INCADRAREA PROPUNERH IN REGLEMENTARILE R.G.U. (aprobatprinH.G.R.525/19%)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predomi nanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art 23) - constructia se va arnplasa la limita dinspre nord-vest a terenului.

Inaltimea constructiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+3E.

P.O.T. propus = 85 %               C.U.T. propus = 4,23

Documentatia prezentata confine :

Piese scrise

-  Memoriu justificariv

-  Certificat urbanism nr. 1453/2004

Piese dc sen ate

-  Situatia existenla sc. 1:500

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc.1:500

-  Reglementari sc.l:500

-  Circulafia terenurilor sc. 1:500

-  Desfasurari fatade sc. 1:200

-  Reteleeditltare sc.

Avize urilitati                                                 Alte avize

-RAJAnr. 228/17591/2004                             -Aviz Brigada Pompieri nr. 700548/2004

-  SC ELECTRICAnr. 4020953/2004                 -Aviz Sanitarnr.6611/2004

-  ROMTELECOM nr. 503/2004

PROPUNERI SERVICE:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P-H3E -SPATIU COMERCIAL si BIROURI (S+P) si LOCUINTE si AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2, teren in suprafata de 120,19 mp(act) si 1 46,39 mp (masuratori), proprietate Pisialu Gheorghe si Chirata.


 


DIRECTOR ADJ.URBANISM, Gheorghe CIOCOIU


SEF SERVICIU URBANISM, CArh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMATROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICfPIUL CONSTANTA

CONS I LI UL LOCAL

COMIStA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE.

PROTECTIA MEDIULUIINCONJURATOR. CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea  lucrarii


CONSTRU1RE   IMOBIL  S+P+3E   -  SPAJIU  COMERCIAL BIROURI (S+P) si LOCUINTE si AMENAJARE PARCARE


si


Adresa                        : str. Docherilor or, 2

Beneficiar       : Pi§talu Gheorghe §i Chlra^a

Proiectant            : Arh. Alec-Marius IUGA

Faza                 ; Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - SPAJIU COMERCIAL ?i BIROURI (S+P) 91 LOCUINTE $i AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2, teren in suprafata" de 120,19 mp (act) §i 146,39 mp (masuratori), proprietate Pistalu Gheorghe si Chirata, va comunicam avizul favorabil.

Bd. Tomksnr. 5l;Fax: (]l)4» -41    708101; Tel: OMO - 41 - 708105; H70CI CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. DUMITRU CALOTA