Hotărârea nr. 334/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SEDIU CU FUNCTIUNI MULTIPLE D+P, TEREN IN SUPRAFATA DE 202,50 MP, SITUAT IN STR. TULCEI, LINGA BISERICA DE RIT VECHI, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTARARE

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu - SEDIU CU FUNCTIUNI MULTIPLE D+P,

teren in suprafata de 202,50 mp, situat in str. Tulcei, linga biserica de rit vechi.

domeniu privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului uiconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitecrura nr. 2 si referatul ServiciuluiUrbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - SEDIU CU FUNCTIUNI MULTIPLE D+P, pentru terenul in suprafata de 202,50 mp, situat in str. Tulcei, llnga biserica de rit vechi, ce face parte integranta din prezenta hotarare. Terenul este proprietate privata a Municipiului Constanta

Art. 2 - Compartimenrul Comisiilor Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare,. DirectieL Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat , Directiei Patrimoniu, Directiei Telinic Investitii,    in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta. Terenul este dorneniu privat al municipiului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.


PRESEDINTELE SEDINTA,


CONTRASEMNEAZA SECRETAR,


 


            CONSTANTA

            NR 334/02.08.2004


Bd. Tomisnr. 5l;Fai: 0040-41 -708101: Tel: 0040 -41 - 708105; 3700 CONSTANTA-ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIAURBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 89042/12.07,2004REFERAT

Avand in vedere avizarea §i aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU CU FUNCTIUNI MULTIPLE D+P, pentru terenul in suprafata de 202,5 mp, situat in str. Tulcei, linga biserica de rit vechi, domeniu privat al municipiului Constanta.

REGIMUL JURIDIC al imobilului: teren proprietate privata a municipiului Constanta.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins in studiu face parte din zona de locuinje si echipamente publice

Folosirea actuala a terenului — teren liber de construct

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaja de 202,5 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul se afla in vecinatatea bisericii de rit vechi §i a casei parohiale din str. Tulcei .

Propunere : Se propune realizarea unei constructii sediu cu funcjiuni multiple D+P. Prin volumetria

preconizata, plastica arhitecturala va conferi acestei cladiri un caracter adecvat functiunii propuse

cautand sa introduca elemente originale si in acelas.1 timp moderne de limbaj arhitectural contemporan

intr-o construe^ ce va trebui sa se integreze volumetric s.i estetic in ansamblu.


INCADRAREA     PROPUNERII H.G.R.525/1996)


IN     REGLEMENTARILE


R.G.U.     (aprobat     prin


Functiunea propusa este compatibila cu funcjiunea predominanta a zonei. Suprafafa construita va fi de

170 mp.

Aliniament: este stabib't la fatada de la aleea nou creata din str. Tulcei.

Circulatia pietonala si auto: din al   eea nou creata din str. Tulcei

Inaltimea constructiilor: Demisol s.i parter

P.O.T. existent = 0 %                         P.O.T. propus = 85 %

CUT. existent = 0                             C.U.T. propus = 1,70

Documentatia prezentata contine :

Piese desenate:

         Plan de mcadrare in zonS

         Situatia existenta

         Reglementari urbanistice

         Sectiuni prin teren

         Obiective de utilitate publica, tipul de proprietate §i circulatia terenurilor

         Reglementari edilitare

Piese sense:

Memoriujustificativ

Certificat de urbanism nr. 4006/15.07.2003


Avize utili

r.i

Alte avize


         RAJA nr. 259/20304/19.05.2004

         ROMTELECOM nr. 585/224/13158/10.05.2004

         SC ELECTR1CA nr. 4021191/18.05.2004

         SC CONGAZ SA nr. 6655/14.05.2004

         RADETnr. 1270/18.05.2004

         SC ELECTROCENTRALE SA nr. 2022/12.05.2004

         Comisia de circulate nr. 154/2004

         Aviz Pompieri nr. 700564/25.04.2004

         Aviz Sanitar nr. 8457/16.06.2004PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - SEDIU CU FUNCTTUNI MULTIPLE D+P, pentru terenul In suprafata de 202,5 mp, situat in str. Tulcei, Imga biserica de rit vechi, domeniu privat al municipiului Constanja.

DIRECTOR URBANISM,

Arh. IONUT TOMA 


SEF SERVICIU,


Elaborat

c.arh. Simona BERCU


Mariana Munteanu


ROMANIA

                            judetul CONSTANTA

      MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREATERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modiflcata

Denumirea lucraru : SEDIU CU FUNCTIUNI MULTIPLE D+P, pentru terenul in supratata de

202,50 mp

Adresa : str. Tulcei, linga biserica de rit vechi

Beneficiar : Primariamunicipiului Constanta

Faza          : Plan Urbanistic de Detaliu

Proiectant: arh. Mihai Isacov

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, Planul Urbanistic de Detaliu - SEDIU CU FUNCTIUNI MULTIPLE D+P, pentru terenul in suprafata de 202,50 mp, situat in str. Tulcei, linga biserica de rit vechi , domeniu privat al municipiului Constanta, propunem avizare favorabila.

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 -41 - 70S 101; Tel: 0040    41 - 70S 105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR.2, Arh. DUMITRU CALOTA

 PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU SEDIU CU FUNCȚIUNI MULTIPLE D+P STR. TULCEI - CONSTANTA

0 REGLEMENTARI URBANISTICE

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANISTICA

LEGENDA REGLEMENTARI _

, jB ■ LMTA TONEI STOO*TS-I6»n»

1 I CONSTRUCȚII DUSTWTl UWTWJTB r—■ CONTUR NWCATW *L CONSTRUCȚIEI PRCPUBE-SBMJCUFURCTUMtfULTll M—»4 Ai.NvweNT«îcaa

' ț ♦ 1 ACCESE PRINCIPALE IA CONSTRUCȚII «£OMO£Wk.TMEMWW -] PLANTAT» SMTIVW2I AMENAJATE

EXISTENTE ACNTWUTE SPATJ: VERZI AMENAMTE PESAOER PROPUSE

aticuAn wn na

EXISTENTA

CIRCJLATCCWOSASiAPROPUBASWIAA* j e-,. | RECIVQE W*LT*IE CUC6ACWPU0 APROSATPRWmCLM LăîEîlJ "*■

NP «'»


, SECTUNI PRIN TERENOMaațMsnoc ji i I I P«CĂH:EXIS’V4’E ‘îîiî; PARCARE PRCAUS* SWlLARA BCroa CUC€AONPL‘OA«WeATPRlN«CLM r^-, NP. »!» i | |    [ ALEI RET0N*LE, TROTUARE

[ 1    | Altl PLATrORMA 5EMCA«O4»DLA

□E ELEMENTE CECCRAWE MCflCIER uPSAN | «■» | cote re mvil existente '    1 COTE CC wrvîL PROPUSE

ftffe    AjMect MIHAIISACOV

bna.’M

p u.a - ani. ai pjctiiai «m

»re.«l

-jMk /nmu ••ifV.wib*' ’A- A-fhtecfa'a

3CC4

i’*»» a -4 OARFD CV .W !IXZW

IK-U dilM

DO8TMT*

1).    BX-'M» Si.' 1 HUȘ IlU

MSa'J»1' »i>..*c«hni>

Snlidor

tOUIlMlt* M1U» LOTWrt

PUC

Prg>K><l cri «îHM 1X1*

S:oro

nilul pura

REGLEMENTAR) URBANISTICE. POSIBILITĂȚI OE MOBILARE URBANISTICĂ

Trc

Lssicas

A3