Hotărârea nr. 320/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STEFAN CEL MARE NR,66 COLT CU STR. MERCUR NR. 7 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

romania

judetul constanta municipiul constanta consiliul local

 

 

 

HOTARARE

Privind radierea imobilului situat in str. Stefan eel Mare nr,66 colt

Cu str. Mercur nr. 7 din Inventarul bunurilor care apartin

Domeniului Privat al municipiului Constanta,


Consiliul Local al Municipiului Constanta, hitrumt in sedinta ordinara din
data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr.5, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.96213 / 2004 si Referatul Serviciului Juridic nr. 95981 / 2004.

Avand in vedere Decizia Civila nr. 896 / 2003 pronuntata de Tribunalul Constanta si Incheierea nr, 1292 / 2003 a Tribunalului Constanta,

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se radieaza din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, imobilul situat in str. Stefan eel Mare nr. 66 colt cu str. Mercur nr. 7, compus din teren in suprafata de 916 mp si constructie ( parter si doua etaje ), avand nr. de inventar 10972 si valoare de mventar 408.703.284 lei;

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare .numitilor Vasile Ana si .Tanase Adriana Alina..cu domiciliul in Bucuresti str. Aviator Sanatescu nr. 23 - sector 1, Directiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.
PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                 CONTRASEMNEAZA

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR. 320/ 02.08.2004

BdTomisnr. 5! ;Fax: 0040-41-708101; Tel: 0040-41-70S 105: 8700 CONSTANTA-ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA PRIMARIAMUNICIPUJLIJI CONSTANTA DIRECTIA PATR1MONIU

 SERVICIUL PATRIMONIU


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Stefan eel Mare nr.66 colt

Cu str. Mercur nr. 7 din Inventarul bunurilor care apartin

Domeniului Privat al municipiului Constanta,

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Admlnistratia Publica Locala.

Prin Decizia Civila nr. 896 / 2003 a Tribunalului Constanta - Sectia Civila, indreptata prin Incheierea nr. 1292 / 2003, se atribuie in deplina proprietate si posesie reclamantilor Vasile Ana si Tanase Adriana Alina imobilul situat in str. Stefan eel Mare nr. 66 colt cu str. Mercur nr. 7, compus din teren in suprafata de 916 mp si cladire ( patter si doua etaje ).

Conform referatului nr. 95981 / 2004 al Seviciului Juridic, imobilul din str. Stefan eel Mare nr.66 colt cu str. Mercur nr. 7, intruneste prevederile legale privind radiere;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta a imobilului, teren in suprafata de 916 mp si constructie ( parter si doua etaje ), situat in str. Stefan eel Mare nr. 66 colt cu str. Mercur nr. 7.

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


DIRECTOR PATRIMONIU                                          


            SEF SERV. PATRIMONIU                       

       Daniela Gherlan


                              

               Bd, Tomisnr. 5l:Fax:0040-41    708101; Tel; 0040 - 41 -708105; S700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMiSIA NR. 5 - JURTOICA


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

Analizand Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 95981 / 2004 si Referatul Directiei Patrimoniu nr. 96213 / 2004 prin care se propune radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, a imobilului, teren si constructie, din str. Stefan eel Mare nr. 66 colt cu str. Mercur nr. 7.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta a imobilului, teren si constructie, din str. Stefan eel Mare nr. 66 colt cu str. Mercur nr. 7.

PRESEDINTELE COMISIEI NR. 5

DANUT MOISOIU

 

Bd. T»raisnr. ShFax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040    41 - 70SJ05; S700 CONSTANTA - ROMANIA