Hotărârea nr. 315/2004

HOTARAREA PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, SOCIETATII COMERCIALE ELECTROCENTRALE BUCUREST S.A. -SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA, PENTRU TERENUL AFERENT INCINTEI: CENTRALA TERMOELECTRICA CET PALAS CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind  emiterea  Acordului  Consiliului  Local  al  Municipiului  Constanta,  necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SOCIETATII     COMERCIALE     ELECTROCENTRALE     BUCURESTI     S.A.     -SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA, pentru terenul aferent incintei: Centrala Termoelectrica CET Palas Constanta

Consiliul Local al Municipiului Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta
ordinara din data de 02.08.2004;
Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei Buget Finante -nr.l, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica - nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI-SUCURSALA ELECTROCENTRALE Constanta;

In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile conierciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, Iit."f si art.46 alin l,din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l -- Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciate Electrocentrale Bucuresti- Sucursala Electrocentrale Constanta pentru terenul aferent incintei: Centrala Termoelectrica CET Palas Constanta in suprafata de 165.091,33 mp, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotarare;

Art.2 - Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale Electrocentrale Bucuresti- Sucursala Electrocentrale Constanta pentru terenul aferent incintei: Centrala Termoelectrica CET Palas Constanta in suprafata de 73.733,23 mp, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotarare;

Bd. Tomis nr. Sl:Fax:0040-41 - 708101: Tel: (1040-41 - 708105: 87(10 CONSTANTA-ROMANIA


Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu si S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI-SUCURSALA ELECTROCENTRALE Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                  CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.315/ 02.08.2004

Bd. Tomis nr, 51:Fax: 0040 -41 -708101: Tel: 0040 -41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

judetul constanta primaria municipiului constanta

directia patrimoniu

 serviciul patrimoniu


RAPORT

Cu adresa inregistrata la Primaria Municipiului Constanta sub nr. 43963/04.04.2003 SOCIETATEA COMERCIALA ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent Centralei termoelectrice GET Palas Constanta.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. -SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA, cu sediul in B-dul Aurel Vlaicu Nr.123, s-a infiintat in baza Hotararii Guvernului nr. 627/13.07.2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate S.A., avand ca obiect de activitate producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare domemului de activitate aprobat prin statut.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI -Sucursala Electrocentrale Constanta detine in administrare urmatoarele suprafete de teren:

-   prin Decizia nr.207/30.04.1965 a Comitetului Executiv a Consiliului
Popular a Regiunii Constanta S= 87.200 mp;

prin H.C.M. nr.1997/30.12.1965 S=10U800 mp

-   prin  Decizia  nr.275/30.07.1973   Comitetului   Executiv  a  Consiliului
Popular a Judetului Constanta S=35.415 mp;

Societatea solicita avizarea intrarii in proprietate a suprafetei de teren, consemnate in masuratorile topometrice efectuate de S.C. STOCAD S.R.L.

Suprafata construita = 44.044,27 mp; Suprafata retea =133.241,23 mp Suprafata transport = 57.787,83 mp; Suprafata libera = 4.561,23 mp; Suprafata totala = 239.634,56 mp

Bel. Tomisnr. 5!:Fax: 1)040 - 41 - 708101; Tel: 0040- 41 - 708 LOS: 870U CONSTANTA - ROMANIA


Verificarile in teren ale comisiei de specialitate si tehnica de aplicare a HG 834/1991 privind terenul ocupat si modul de folosire a acestuia conform statutului si domeniului de activitate al societatii, verificarea documentatiei depuse si stabilirea situatiei juridice a terenului, au scos in evidenta elemente care contravin art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari "terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasuradi activitatii conform obiectului lor de activitate'1.

Astfel din totalul de 239.634,56 mp solicitati, suprafata de teren de 73.733,23 mp nu este folosita conform domeniului de activitate, dupa cum urmeaza:

-suprafete inchiriate altor societati- 25.800 mp

-suprafete libere- 10.773 mp

-suprafete ocupate cu constructii apartinand altor societati-5.600 mp

-suprafete apartinand altor persoane prin Sentinte civile-24.310 mp

-suprafete aferente cai transport exterioare- 7250,23 mp.

Avand in vedere cele de mai sus, apreciem ca din totalul suprafetei solicitate de 239.634,56 mp, numai suprafata de 165.901,33 mp sunt folositi pentru desfasurarea activitatii conform obiectului de activitate al

societatii.

Pentru sustinerea cererii sale, S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.   -Sucursala   Electrocentrale   Constanta  a  prezentat .urmatoarele ,,,. documente:

1. Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992
privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor
comerciale cu capital de stat;

2.      Hotararea de Guvern nr.627/2000 privind infiintarea societatii;

3.      Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

4.      Statutul societatii

5.       Decizia nr.207/30.04.1965 a Comitetului Executiv a Consiliului Popular a
Regiunii Constanta;

6.       H.C.M. nr.1997/30.12.1965;

7.  Decizia nr.275/30.07.1973 Comitetului Executiv a Consiliului Popular a
Judetului Constanta;

8. Declaratia de impunere la Administratia Financiara;

9.  Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintei;

Bd. TomLsnr. 5 hFax: 0040-41 -708101:Tel: 0040-41 -708105: 8700 CONSTANTA-ROMANIA


Fata de aceste constatari, comisia de specialitate si tehnica de aplicare a HG nr.834/1991 propune:

-         Emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta,
necesar   obtinerii   Certificatului   de   Atestare   a   Dreptului   de
Proprietate, conform H.G. nr.834/1991 pentru terenul in suprafata
de 165.901,33 mp aferent incintei CET Palas;

-         Respingerea    Acordului    Consiliului    Local    al    Municipiului
Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului
de   Proprietate,   conform   H.G.   nr.834/1991   pentru   terenul   in
suprafata de 73.733,23 mp aferent incintei CET Palas

care se constituie in < Fond special destinat realizarii de investitii sau desfasurarii unor activitati economice >, administrat de autoritatile publice locale, in baza art. 4 din HG 834/1991, modificat prin HG 468/1998 confrom caruia "Terenurile disponibilizate apartin proprietatii private a comunelor, oraselor sau judetelor".omis nr. 5l:Fax: 0040 - 41    70S 101: Tel: 0040 - 4! - 708105: S7UU CONSTANTA - ROMANIA


 


rom ama

judetul constanta

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

COMISIA NR.2-URBAMSM


RAPORT

Vazand Expunerea de Motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Analizand documentatia intocmita conform H.G.834/1991 si cererea depusa de S.C. TERMOELECTRICA S.A.. -Sucursala Electrocentrale Constanta care solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H.G.834/1991 pentru teren aferent Centralei termoelectrice GET Palas Constanta in suprafata de 239.634,56 mp. Din suprafata solicitata nu este folosita conform obiectului de activitate sau este inchiriata la diverse societati comerciale suprafata de 73.733.23 mp., elemente care cotravin art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari "terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate".

Avand in vedere Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 constituita prin Dispozitia nr.239/08. 02.2002 care analizeaza tehnic si juridic situatia terenului, din care rezulta ca sunt intrunite conditiile legale privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H.G.834/1991 pentru terenul in suprafata de 165.901,33 mp si respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta pentru suprafata de 73.733,23 mp, aferent obiectivului Centrala termoelectrica GET Palas Constanta.

In   temeiul   prevederilor   art.46,   alin.5   din   Legea   215/2001   privind Administratia Publica Locala;

Comisia nr.2-Urbanism avizeaza..favorabil proiectul de hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate., conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale Termoelectrica S.A. -Sucursala Electrocentrale Constanta pentru suprafata de 165.901}33 mp si respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptuiui de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale Termoelectrica S.A. -Sucursala Electrocentrale Constanta pentru suprafata de 73.733,23 mp .

Bd, Tomis nr. 5l:Fax: 0040 - 41    70S 101: Td: 0040    41     708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTE   COMISIA NR.2 DUMITRU CALOTA

 


-


 romania

judetul constanta

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

COMISIA NR.1


RAPORT

Vazand Expunerea de Motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Analizand documentatia intocmita conform H.G. 834/1991 si cererea depusa de S.C. TERMOELECTRICA S.A.. -Sucursala Electrocentrale Constanta care solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H.G.834/1991 pentru teren aferent Centralei termoelectrice CET Palas Constanta in suprafata de 239.634,56 mp. Din suprafata solicitata nu este folosita conform obiectului de activitate sau este inchiriata la diverse societati comerciale suprafata de 73.733.23 mp., elemente care cotravin art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari "terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate".

Avand in vedere Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 constituita prin Dispozitia nr.239/08. 02.2002 care analizeaza tehnic si juridic situatia terenului, din care rezulta ca sunt intrunite conditiile legale privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H.G.834/1991 pentru terenul in suprafata de 165.901,33 mp si respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta pentru suprafata de 73.733,23 mp, aferent obiectivului Centrala termoelectrica CET Palas Constanta.

In   temeiul   prevederilor   art.46,   alin.5   din   Legea   215/2001   privind Administratia Publica Locala;

Comisia nr.l-Buget- Finante avizeaza.favorabil  proiecrul de hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale Termoelectrica S.A. -Sucursala Electrocentrale Constanta pentru suprafata de 165.901,33 mp si respingerea Acordului Consiliutui Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale Termoelectrica S.A. -Sucursala Electrocentrale Constanta pentru suprafata de 73.733,23 mp .


                                      PRESEDINTE

 


COMISIANR.I


Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040 - 41     70S 105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA