Hotărârea nr. 310/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA , COMPLETAT PRIN H.C.L.M. NR. 135/2002


ROMANS

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA , COMPLETAT

PRIN H.C.L.MNR. 135/2002

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Constanta,  intrunit  in  sedinta ordinara din data de02.08.2004;

Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, raportul comisiei nr.2 - Organizare si dezvoltare urbanistica, raportul comisiei nr. 5 - Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat cu

Vazand H.C.L.M. nr.296/2001 completat si actualizat prin H.C.L.M. nr.363/2002 ;

Avand in vedere H.C.L.M. nr. 11 8/2002, H.C.L.M. 247/2002 si H.C.L.M nr.3 19/2002,

In temeiul prevederilor art.38, lit."f" si art. 46, alin (1) din Legea nr.2 1 5/200 1 privin administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba radierea integrala din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001, completat si actualizat prin H.C.L.M nr.135/2002 a unor terenuri, conform tabelului anexa nr.l, care face parte din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba radierea partiala din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta , aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr.135/2002 a unor terenuri, conform tabelului anexa nr.2, care face parte mtegranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de spacialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu si Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire precum si Prefecturii Judetuliri Constanta spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost aprobata de un numar de _ consilieri din 3 1 de membri.

PRESEDJNTE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.310/02.08.2004ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.I LA H.CL.M.310/02.08.2004


TABEL PRIVIND RADIEREA UNOR POZITII DIN ANEXA LA

H.C.L.M.NR. 135/2002

 

NR.

CRT.

POZIT1ADIN

ANEXA

ELEMENTS DE IDENTIFICARE

SUPRAFATA (MP)

OBSERVATH

1.

16

Str. Marasesti nr. 1

219.42

c.v.c. aut. 3507/2003 p.v.136686/12.11.2003

2.

37

B-dul Aurel Vlaicu nr.123

1738.97

c.v.c. aut 432/2004 p.v.36443/1 6.04.2004

3.

51

Statiunea Mamaia -Complex Savoy - zona C3

198.13

c.v.c. aut. 2430/2003 p.v.98683/14.10.2003

4.

49

Statiunea Mamaia - zona Club Nautic

158.60

c.v.c. aut 791/2003 p.v.113645/13.07.2004

5.

- -55-

Statiuttea' Mamaia -Chiosc Racoritoare Jupiter

1.18

c.v;c. aut; 926/2004 p.v.51745/23.06.2004

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.2 LA H.C.L.M. NR.310/02.08.2004


TABEL PRIVIND MODIFICAREA UNOR POZITII DIN ANEXA LA H.C.L.M. 135/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

H.C.L.M. NR.84/2002

SUPRAFATA CE SE RADIAZA

(MP)

OBSERVATII

POZITIA

SUPRAFATA (MP)

1.

Faleza Nord Sir. Rotterdam nr. 12 lot 12

12

18900.

00

300.00

c.v.c. aut 1164/2003 p.v.4363/20.04.2004

2.

Faleza Nord Str. Havana nr. 1 1 lot 29

300.00

c.v.c. aut. 1165/2003 p.v.4366/20.04.2004

3

Faleza Nord Str. Trapani nr. 1 lot.37

300.00

c.v.c. aut. 1173/2003 p.v.156595/16.04.2004

4.

Faleza Nord Str. Rotterdam lot 5

300.00

c.v.c. aut. 747/2003 p.v.120473/30.06.2004

5.

Faleza Nord Str. Rotterdam lot 3

300.00

c.v.c. aut. 871/2003 p.v.119169/30.06.2004ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONTU

NR.


REFERAT

Privind radierea unor terenuri

din Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta, completat prin H.C.L.M. nr. 135 / 2002

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, actualizat si completat cu H.C.L.M. nr. 135/2002;

Avand in vedere H.C.L.M. nr. 118, 247 si 386 din 2002, privind aprobarea vanzarn prin licitatie sau negociere directa unor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta ;

Vazand contractele de vanzare - cumparare ce au ca obiect suprafete de teren cuprinse in H.C.L.M nr. 135 / 2002 care s-au instrainat integral (anexa nr.l), si suprafete de teren care s-au instrainat partial (anexa nr.2 ).

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.CX.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 135 / 2002, a unor terenuri, conform anexelor, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.


 


Verificat

 Sef Serv. Patrimoniu

Daniela Gherlan


Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin


 

Director Executiv Patrimoniu


 romania

judetul constanta municipiul constanta comisia nr. 5


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 135/2003;

Analizand Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.
30625/21.01.2004;                  ,

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind

radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 135 / 2003, a unor terenuri, conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare;

PRESEDINTELE COMISIEI NR. 5

DANUT MOISOIU