Hotărârea nr. 31/2004

HOTARAREA PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA " INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din

data de 17.02.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5 Referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 17809/2004;

Văzând dispoziţiile art. 4 si art. 10 alin 2 si art.22 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile H.G. 548 / 08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

Avind in vedere dispoziţiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.1 1.200 1 ;

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. "f, art 46 alin l, art. 121, art. 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

          HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 /2001 si 84, 147, 282, 363, 503, 610 din 2002; 21, 135, 242, 319, 388 si 449 din 2003, cu următoarele imobile (terenuri), conform tabelului si planurilor anexa, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Pentru bunurile care sunt trecute in inventar fără a avea menţionata valoarea de inventar, aceasta se va stabili ulterior, conform art. 127 din Legea nr. 2157 2001 privind Administraţia Publica Locala.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tutu/ror direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in vederea aducerii ei la îndeplinire precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 26 consilieri din 31 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


 


NR31/ 17.02.2004

ANEXA l LA H.C.L.M. NR31/17.02.2004


 

nr. crt

Elemente de identificare a terenului

Suprafaţa

Observaţii

1.

Faleza Nord str. Ion Ratiu in fata Bl. PA 2 - Bl. PA 3

3500.00

 

2.

Str. Th.Sperantia nr. 161

61.25

Diferenţa de măsurători

3.

Str. Fundătura 1 Mai

680.62

 

4.

Str. Moţilor nr. 56

93.00

Diferenţa de masuratiri

5.

Str. Turda nr. 16

55.86

Diferenţa de măsurători

6.

Str. Tulcei lângă Biserica de Rit Vechi

2430,00

 

7.

Str. Docherilor nr.2

26,22

Diferenţa de măsurători

8.

Sat Vacanta - Casa Doljeana

161,35

Diferenţa de măsurători

9.

Str. Nehoiului nr. 61

229,50

 

10.

Str. Medeea nr. 34A

187,65

 

11.

Str. Pescarilor, lângă bloc BM7

150,00

 

12.

Staţiunea Mamaia - zona

Restaurant Albatros

25,00

 

13.                      Sat Vacanta

453,20

 


14.

Str. Interioara 2

5098,00

 

15.

Str. Cerbului nr. 1

340,00

 

16.

Str. Sulmona

271,00

 

17.

Str. Cumpenei f.n.

180,94

 

18.

Str. Interioara 3 nr. 1

3208,48

 

19.

Str. Lirei colt cu Steluţei

224,44

 

20.

Staţiunea Mamaia - teren tenis Castel

5633,20

 

21.

Staţiunea Mamaia - Complex Castel

15465,91

 

22.

   Intrarea Campinei nr. 22

36.37

Diferenţa de   măsurători

23.

Str. Toamnei nr. 1 5

33.49

Diferenţa de măsurători

24.

Str. Moţilor nr. 37

70.28

Diferenţa de măsurători

25.

B-dul Tomis nr. 68

 

33.38

Diferenţa de măsurători

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizind  referatul   Direcţiei   Patrimoniu   nr.   17809   /2003,   privind completarea si actualizarea  "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 / 26.11.2001, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de Hotărâre. Avind in vedere dispoziţiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.11.2001; In conformitate cu prevederile art. 4 si art.10 alin.2 din Legea 213 M 998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. "f, art. 46, alin l, art 121, art, 123 din Legea nr. 2157 2001 privind Administraţia Publica Locala;

 Initiez proiectulr-de ahotarare privind completarea; si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 / 2001, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.
                                                PRIMAR,

                                      RADU STEFAN MAZARE


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.17809/17.02.2004

REFERAT

In conformitate cu prevederile art. 38, alin 2, lit. "f, art. 46, alin l, art 121, art, 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

Vazind dispoziţiile art. 4 si art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit cărora domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor care nu fac parte din domeniul public si art. l din H.G. 113 / 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului;

Având in vedere dispoziţiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.11.2001, conform căruia se aproba trecerea in domeniul privat al municipiului Constanta a tuturor suprafeţelor de teren situate pe raza municipiului Constanta, care nu sunt deţinute cu titlu valabiLde către persoane fizice sau juridice si nu fac obiectul notificărilor conform Legii nr. 10/2001 cat si prevederile art.31, alin.2 ale Legii nr.18/1991, republicata, potrivit cărora "terenurile neatribuite, ramase la dispoziţia comisiei, vortrece in domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului".

Astfel, terenurile cuprinse in anexa la prezentul proiect de hotărâre, au primit aviz favorabil "de la Serviciul Juridic, in sensul ca "din verificările efectuate pana in prezent nu rezulta înregistrate notificări in baza Legii 10 / 2001 si nici litigii".

Propunem aprobării Consiliului Local al municipiului Constanta proiectul de hotărâre privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/ 2001, cu următoarele terenuri, conform anexei si planurilor de situaţie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU


ŞEF SERV. PATRIMONIU


 


Ing. Ramona Daniela


Daniela GHERLAN