Hotărârea nr. 308/2004

HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI- PAROHIA SF. IMPARATI I A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2858,14 MP, SITUAT IN CONSTANTA, STR. STEFAN MIHAILEANU NR.66


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI- PAROHIA SF. IMPARATI I a terenului in suprafata de 2858,14 mp, situat in Constanta, str. Stefan Mihaileanu nr.66

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data
de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2- Urbanism, Raportul Comisiei nr,5-Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 93261/20.07.2004, H.C.L.M. nr.420/2001 si adresa Parohiei Sf. Imparati I, inregistrata sub nr.37543/15.03.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit "f si "z" si art. 46, alin 1 si art.126, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI- PAROHIA SF. IMPARATI I a terenului, proprietate privata a Municipiului Constanta, in suprafata de 2858,14 mp, situat in Constanta, str. Stefan Mihaileanu nr.66, conform planului anexat.

Art.2 - Predarea Primirea terenului se va face prin Proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru din cadrul Directiei Patrimoniu a Primariei Municipiului Constanta si Parohia Sf. Imparati I.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Arhiepiscopiei Tomisului, Parohiei Sf. Imparati !„ Directiei Patrimoniu si Directiei Financiare, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                        CONTRASEMNEAZA

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR 308/ 02.08.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIUIAII CONSTANTA

DIRECTIA PATR1MONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.93261 /20.07.2004


REFERAT

Privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI- PAROHIA SF. IMPARATII a terenului in suprafata de 2858,14 mp, situat in Constanta, str. Stefan Mihaileanu nr.66


In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001  privind Administratia Publica Locala:

-art.38 alin.2 lit.c, f si z privind principalele atributii ale Consiliului Local, prin care acesta avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economica-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii (lit.c), administraza domeniul public si domeniul privat al orasului (lit.f), sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase (lit.f);

-art. 46 alin.l prin care in exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majuritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de functionare a consiliului cere o alta majoritate;

-art. 126 prin care Consiliile Locale pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica on serviciilor publice.

Avand in vedere solicitarea intregistrata sub nr.37543/15.03.2004 a Parohiei Sf. Imparati I si documentatia cadastrala vizate de O.J.C.G.C.Constanta- curmr, cadastral 13088;

Ca urmare, consideram oportuna supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, Arhiepiscopiei Tomisului-Parohia Sf. Imparati I, pe perioada existentei constructiei a terenului in suprafata de 2858,14 mp, situat in str. Stefan Mihaileanu nr.66.


 


Daniela GHERLAN


Verificat
SEF SERV. PATRIMONIU


 


 

DIRECTOR EXECUTIV PATRJMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN

 


 


                    Bd-Tomisnr, 51;Fax:0040 -4J - 708101: ToL 0040 -4] -708105; 87GQ CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


 


RAPORT


Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare si Referatul Directiei Patrimoniu nr.93261/20.07. 2004 referitor la proiectul de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI- PAROHIA SF. IMPARATI I a terenului in suprafata de 2858,14 mp, situat in Constanta, str. Stefan Mihaileanu nr.66;

In temeiul prevederilor art. art. 38 alin.2, life", "f si "z", art.46, alin. 1 si art. 126 dinLegeanr. 215 /2001 privind administratia publica locala;


 


Comisia- nr.5-JURIDIGA,   avizeaza  favorabil   proiectul   de

hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI- PAROHIA SF. IMPARATI I a terenului in suprafata de 2858,14 mp, situat in Constanta, str. Stefan Mihaileanu nr.66


 


PRESEDLNTE COMISIA NR.5

DANUT M0ISOIU

Bd.Toimsnr.5l:Fax: 0040-41-70810!; Tel: 0040 -41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA