Hotărârea nr. 307/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI CRACIUN OCTAVIAN SI CRACIUN STANCA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE
P
rivind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta si
CRACIUN OCTAVIAN SI CRACIUN STANCA


Consiliul   Local
al   Municipiului  Constanta,   intrunit  in   sedinta

din 02.08.2004;


 

 Avand in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr.l-Buget Finante, Raportul Comisiei nr.2 -Urbanism si Referatul Directiei Patrimoniu nr.96501/28.07.2004;

Vazind raportul de evaluare intocmit de S.C. Finconev S.R.L., privind imobilul teren, in suprafata de 74,29 mp situat in municipiul Constanta, str. Ion Ratiu nr.20, zona bl.PAV, proprietatea Craciun Octavian si Craciun Stanca si imobilul teren, in suprafata de 300,37 mp, situat in municipiul Constanta, Zona Baba Novac-Compozitorilor, proprietate privata a municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;

Conform prevederilor art. 38, lit. "f, art. 123, alin,2 si art, 46, alin. ,1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se insuseste raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 74,29 mp, situat in municipiul Constanta, str. Ion Ratiu nr.20, zona bl.PA7, proprietatea Craciun Octavian si Craciun Stanca, domiciliati in municipiul Constanta in str. Libertatii nr.29, bl.LB2, sc.B, ap.27.

Valoarea de circulatie a terenului proprietate Craciun Octavian si Craciun Stanca in suprafata de 74,29 mp este de 6000,00 EURO.

Art.2 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulatie a terenului proprietatea Municipiului Constanta, in suprafata


Bd Ttiinis nr. 5hFax: 0040 - 41 - 708101; Tei: 0040 - 41 - 708105: K700 CONSTANTA - ROMANIA


de 300,37 rnp, situat in municipiul Constanta, Zona Baba-Novac-Compozitorilor, lot 15/2, conform schitei anexate, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoarea de circulatie a terenului proprietatea Municipiului Constanta, in suprafata de 300,37 mp este de 6.000 EURO

Art.3 - Se aproba efectuarea schimbuhii de terenuri, conform schitelor anexa, intre Municipiul Constanta si numitii Craciun Octavian si Stanca.

Art. 4 - Contravaloarea rapoartelor de expertiza va fi suportata de Craciun Octavian si Craciun Stanca.

Art. 5 - Primarul Municipiului Constanta va imputernici prin Dispozitie un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnarii actului notarial de schirnb;

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de speciaKtate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare numitilor Craciun Octavian si Stanca, Directiei Patrimoniu si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 27 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR.307/ 02.08.2004

Bd.Tomisnr. 5l:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040 -41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


                                                     ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATREVIONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

}             


REFERAT

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre MunicipiuI Constanta si CRACIUN OCTAVIAN SI STANCA

Prin Dispozitia nr.921/08.04.2004 a Primarului Municipiului Constanta s-a restituit in natura d-lor Craciun Octavian si Craciun Stanca suprafata de 74,29 mp, situata in Constanta, str. Ion Ratiu nr.20, zona BL PA7, identificat conform Procesului Verbal de predare primire nr.70433/27.05.2004.

Avand in vedere amplasamentul terenului in imediata vecinatate a blocului precum si solicitarea D-lor Craciun Octavian si Stanca pentru efectuarea unui schimb de terenuri cu municipiul Constanta;

Primaria municipiului Constanta propune pentru efectuarea schimbului, terenul in suprafata de 300,37 mp, situat in municipiul Constanta, zona Baba Novac-Compozitorilor, lot 15/2, teren proprietate privata a municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001 pentru care, din verificarile efectuate, pana in prezent nu sunt inregistrate notificari in baza Legii nr. 10/2001 si nici litigii.

Anexam urmatoarele acte:

1.  Dispozitia nr.921/08.04.2004 a Primarului Municipiului Constanta;

2.            Proces verbal de predare primire nr.70433/27.05.2004;

3.            Raport de evaluare pentru determinare valorii de circulate a terenurilor, nr.
inregistrare 96395/2004;

4.           Plan de situatie pentru terenul  in suprafata de 300,37 mp,  situat in
Constanta, Zona Veterani -Baba Novae, lot 15/2 propus pentru efectuarea
shimbului de terenuri;

In temeiul prevederilor art.38, alin,2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si life", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Analizand documentiatia prezentata, propunem aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Municipiul Constanta si Craciun Octavian si Stanca, cu domiciliul in Constanta, str. Libertatii nr.29, bl.LB2, sc.B, ap.27.

Bd. Tomis nr. 5t:Fax: 0040 - 4i - 708101: Tel: 0040 - 41    70X105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


In schimbul terenului in suprafata de 74,29 mp, situat in municipiul Constanta, Str. Ion Ratiu nr.20, Zona bl.PA7 se atribuie d-lor Craciun Octavian si Stanca terenul in suprafata de 300,37 mp, situat in municipiul Constanta, Zona Baba Novae- Compozitorilor, proprietatea privata a Municipiului Constanta.


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU


Ing. Ramona Daniela PETCU


 


 

Daniela GHERLAN


Verificat
SEF SERV. PATRIMONIU

 


 Bd.Tomis.51:Fi)x:0040    4i     70KIOI   Pel: 0040    •!!     708105; 870(1 CONSTANTA-ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

COMISIA NR.2


RAPORT

Vazind Expunerea de Motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Analizind Referatul Directiei Patrimoniu si raportul de evaluare intocmit de FINCONEV TOMIS SRL

Tinind seama de dispozitiile art. 12 din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

In conformitate cu prevederile art.38, alin f si art.46, alin.l din Legea nr.2 15/2001, prin care se arata ca administrarea domeniului public si privat este o atributie principala a Consiliului Local in exercitarea careia aceasta autoritate deliberativa adopta hotarari cat si a art.56, alin.4 prin care Comisiile de specialitate sunt imputernicite sa analizeze si sa avizeze proiectele de hotarare in domeniul lor de activitate;

Comisia nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjuratpr, conservarea monumentelor istorice si de   arhitectura   avizeaza  favorabil proiectul   de   hotarare   privind

aprobarea schimbului de terenuri intre Consiliul Local si Craciun Octavian si Stanca, considerind ca sunt intrunite conditiile de oportunitate si legalitate pentru promovarea, sustinerea si dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local.. ^

Bd.Tonrisnr, 5l;Fax; 0040-41 -708101: Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMANIA


PRESED1NTE COMISIA NR.2 DUMITRU CALOTA