Hotărârea nr. 302/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. TRAIAN NR.39 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. TRAIAN NR.39 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local  al  Municipiului Constanta,  intrunit in sedinta ordinara din data

De 02.08.2004________ .

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 93881 / 21.07.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1691/18.05.2004

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Pubfica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Traian nr.39, compus din constructie ( suprafata construita 193,34 mp ) si teren in suprafata de 487,00mp, cu nr. de inventar 10456 si val. de inventar 2.578.000 lei.

 Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare d-lor Paraschiv Angela si Stefan cu domiciliul in Constanta, str. Salciilor nr. 108D, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.


Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.


 


PRESEDINTELE SEDINTEI,


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANTA
 
NR 302/02.08.2004

Bd Tomis nr. 5 l;Fax: OU40 - 41 - 70S 101: Tel: 0040 -41- 708! 05: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURTOICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcaruiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa nr.3 a Inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

Analizand Referatul Directiei Patrimoniu nr. 93881/21.07.2004, prin care se propune radierea din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str.Traian nr.39

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil  proiectul de hotarare

privind radierea din Inventarul bununlor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str. Traian nr.39, cu numar de inventar 10456 si valoare de inventar 2.578.000 lei.

PRESEDINTE COMTSIA NR.5


 


DANUT MOISOIU


 


BiTomisnr. 5 l:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 70S 105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPUJLUI CONSTANTA

DIRECTIA PATREMONIU

SERVICIUL PATREVIONIU


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Traian nr.39 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta


 


In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P., este consemnat imobil situat in str. Traian nr.39, nr de inventar 10456 si val. de inventar 2.578.000 lei.

Conform Contractului de Vanzare - Cumparare autentificat sub nr. 1691 / 18.05.2004 de notar public losif Mariana.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, apfobafprin H.C.L.M. nr. 296/2001 a imobilului situat in str.; Traian nr.39,-Cu nr. de inventar 10456 si val. de inventar 2.578 .000 lei.


 


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin


Verificat

 SEF SERV. PATRIMONIU   

Daniela GherlanB4 Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 4L - 708101; Tel: 0040 - 41    708)05; 8700 CONSTANTA - ROMANIA